Komende week start sloop panden De Pôlle in Lemmer

LEMMER - Komende week wordt er gestart met de werkzaamheden op De Pôlle in Lemmer. De rotte kies van het dorp gaat dan tegen de vlakte. Zwanenburg Projecten heeft hiertoe opdracht gegeven. De sloop van de gebouwen aan De Pôlle 9a tot en met 15, Zeedijk 10 en omstreken (aan de Rien) zal worden gedaan door TN Slopen en Saneren uit Scharsterbrug. In totaal zullen er 107 appartementen en twintig woningen worden gerealiseerd.

Het afgelopen jaar heeft gemeente De Fryske Marren samen met Zwanenburg Projecten een aantal belangrijke vervolgstappen gezet om tot de gewenste herontwikkeling van het gebied De Pôlle in Lemmer te komen. De herontwikkeling van het plangebied omvat de locaties De Pôlle 9a tot en met 15 en Zeedijk 10 en omstreken (aan de Rien).

Nadat de sloopwerkzaamheden zijn afgerond, wordt er gestart met de bodemsanering
van een deel van de gronden in het plangebied. Daarna volgt de fase van bouwrijp maken met onder andere de aanleg van riolering en verharding. De herontwikkeling zelf zal in twee fases worden gedaan.

Fase 1
Fase 1 omvat het gebied Zeedijk 10 en omstreken (aan de Rien). In dit gebied worden 28
appartementen gerealiseerd. De appartementen zijn verdeeld over vier woongebouwen.
Zwanenburg heeft recent de aanvraag omgevingsvergunning voor dit deel van het plangebied
ingediend. De verkoop start begin 2023, waarna de bouw zal worden uitgevoerd door
Aannemingsbedrijf Kuin.

Fase 2
Fase 2 betreft de locaties De Pôlle 9a tot en met 15. In dit gebied staan 79 appartementen en 20
grondgebonden woningen op de planning. Voor dit deel van het plangebied heeft de gemeente
samen met Zwanenburg een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan
heeft vanaf 18 mei 2022 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tijdens (en na
afloop van) deze periode zijn geen reacties ingediend. Daarnaast heeft de gemeente het
voorontwerp bestemmingsplan voorgelegd aan haar bestuurlijke gesprekspartners zoals de Provincie
Fryslân.

Vaststelling bestemmingsplan voorjaar 2023
Laatstgenoemde partijen hebben aangegeven in te kunnen stemmen met de planvorming.
Daarmee kan de gemeente op korte termijn een ontwerp bestemmingsplan publiceren. Dit betekent
dat het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage ligt en een ieder een zogenaamde zienswijze
of zienswijzen bij de gemeente kan indienen. Daarna kan de gemeenteraad het ontwerp
bestemmingsplan vaststellen. Zoals het nu lijkt kan deze vaststelling in het voorjaar van 2023
plaatsvinden. Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan voor fase 2 heeft vastgesteld, gaat
Zwanenburg dit deelplan verder uitwerken en onderzoeken wanneer fase 2 in verkoop kan.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden