Noodbevel van kracht in centrum van Heerenveen

HEERENVEEN - Burgemeester Tjeerd van der Zwan heeft voor het centrum van Heerenveen een noodbevel afgekondigd. Dat heeft te maken met een 'corona endparty' die er aan het einde van de middag zou worden gehouden op het Molenplein. 

Er waren 77 personen die zich hadden aangemeld voor dit evenement, maar uiteindelijk bleek dat er geen ongeregeldheden ontstonden. Op sociale media, met flyers en op WhatsApp was een oproep gedaan om na de endparty te komen. De politie is inmiddels manmachtig op de been. 
 
Hieronder lees je het noodbevel.
 
DE BURGEMEESTER VAN HEERENVEEN OVERWEGENDE

dat op 31 december 2020 vanaf 16.00 uur op het Molenplein voor de Jumbo te Heerenveen een ‘Corona endparty’ is aangekondigd waarin het volgende staat vermeld: “Op oudejaarsdag om 16.00 uur proosten wij wederom op onze vrijheid! Op het Molenplein in Heerenveen, voor de Jumbo, maken we er samen een “ouderwetse” jaarafsluiting van; dat het Oudejaarsdag is in bijzondere omstandigheden gelet op het Coronavirus, het vuurwerkverbod en de onrust die dat teweeg brengt; dat op dit moment 77 personen zich hebben aangemeld voor dit evenement; dat daarnaast op dezelfde datum, tijdstip en locatie wordt opgeroepen door ‘Onrecht TV’ om aan te sluiten bij dit evenement;
dat er een oproep is gedaan voor dit evenement via Facebook, gesloten WhatsAppgroepen en flyers;
dat in deze oproep wordt opgeroepen om gelijkgestemden te laten aansluiten; dat deze groep in ieder geval bestaat uit aanhangers van Onrecht TV en de doelgroep (lees: harde kern) van sc Heerenveen;
dat de doelgroep van sc Heerenveen vanaf 11.00 uur op Oudejaarsdag gaat indrinken en dan om 16.00 gaat aansluiten bij de Corona endparty; dat dit evenement niet van te voren is aangemeld, waardoor geen goede afweging heeft kunnen plaatsvinden met betrekking tot de bescherming van de volksgezondheid, het belang van het verkeer en/of voor de bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden; dat de locatie op het Molenplein in Heerenveen een parkeerterrein is waar diverse levensmiddelenzaken gevestigd zijn die tot 18.00 uur open zijn; dat er door het verspreiden van de flyers met betrekking tot de Corona endparty onrust is ontstaan onder de lokale ondernemers van het centrum van Heerenveen; dat hem (uit ambtsberichten) is gebleken is dat deelnemers van de Corona endparty, de groep van Onrecht TV en de doelgroep van sc Heerenveen onderweg is met de bedoeling de openbare orde te verstoren; dat hem (uit ambtsberichten) is gebleken dat deelnemers van de Corona endparty, de groep van Onrecht TV en de doelgroep van sc Heerenveen op de openbare weg alcohol nuttigen; dat hem (uit ambtsberichten) is gebleken dat deelnemers van de Corona endparty, de groep van Onrecht TV en de doelgroep van sc Heerenveen zwaar vuurwerk afsteken; dat deze dreiging inmiddels een dusdanig karakter heeft aangenomen dat van vrees voor ernstige wanordelijkheden en/of oproerige bewegingen zoals bedoeld in artikel 175, eerste lid, Gemeentewet, alsmede verstoring van de openbare orde moet worden gesproken. Onder "ernstige verstoring" wordt in dit verband verstaan: er is vrees dat betogers met de politie in conflict raken, dan wel dat betogers vernielingen zullen aanrichten, dan wel het openbare leven c.q. normale gang van zaken in de gemeente Heerenveen in ernstige mate zullen verstoren dan wel onmogelijk maken; dat hem (uit ambtsberichten) is gebleken is dat deze betogers aanwijzingen van de politie, gegeven in het belang van de openbare orde en de verkeersveiligheid, negeren; dat vergelijkbare oproepen en samenkomsten in dezelfde samenstelling ook al op zaterdag 19 december 2020 en zaterdag 26 december 2020 hebben plaatsgevonden op een andere locatie in het centrum van Heerenveen waarbij ook voornoemd gedrag en dreiging ontstond;
dat hierdoor de openbare orde op ernstige wijze aangetast wordt en/of een acuut gevaar bestaat voor de aantasting van die orde; dat dit onaanvaardbaar is en het van zwaarwegend belang is dat dit voorkomen of beperkt wordt; dat handhaving met behulp van een reguliere bestuursrechtelijke bevoegdheid niet mogelijk is, omdat hem op grond van de APV niet over de mogelijkheid beschikt om een gebiedsontzegging op te leggen voor het gehele dorp Heerenveen bij vrees voor overtreding van een strafbepaling. Er dient al een strafbaar feit gepleegd te zijn; dat de mogelijkheid van preventieve bestuursdwang of preventieve dwangsom is onderzocht, maar niet mogelijk is omdat betrokkenen (uit ambtsberichten) voorgaande keren geen strafbare feiten hebben gepleegd; dat ter handhaving van de openbare orde of beperking van het gevaar het navolgende bevel nodig wordt geacht.

Gelet op artikel 175 van de Gemeentewet;

BEVEELT:
1.Al degenen die kennelijk behoren tot de groep die onderweg is om de openbare orde te verstoren en dat bijvoorbeeld door kleding, uitrusting, gedragingen of anderszins kenbaar maken en ruimschoots voor dan wel na het tijdstip van de start van de samenkomst zich in het centrum van de gemeente Heerenveen bevinden, alsmede op een of andere wijze de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren zijn verplicht zich op eerste aanzegging van de politie en/of boa’s verwijderd te houden dan wel te verwijderen uit het centrum van de gemeente Heerenveen volgens bijgevoegd kaartje (bijlage 1).

2.Dan wel alle personen die zich schuldig maken aan (ernstig) opruiend of wanordelijk gedrag, alsmede op een of andere wijze de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren zich op eerste aanzegging van politie of boa’s verwijderd te houden dan wel te verwijderen uit het centrum van de gemeente Heerenveen volgens bijgevoegd kaartje (bijlage 1).

Het niet voldoen aan dit bevel is een misdrijf op grond van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht.
Dit bevel geldt in het bovengenoemde gebied en treedt onmiddellijk in werking en geldt tot vrijdag 1 januari 2021 om 06.00 uur, tenzij de burgemeester eerder besluit dat het gevaar voor de openbare orde en veiligheid is geweken.

Heerenveen, 31 december 2020 De burgemeester van Heerenveen,
T.J. van der Zwan
 Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden