Plannen voor nieuwbouwwoningen in Scharnegoutum-Noord

SCHARNEGOUTUM- Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om krediet beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de woningbouwontwikkeling in Scharnegoutum-Noord.

Geschikte woningbouwlocatie

De gemeente Súdwest-Fryslân is grondeigenaar van de locatie Scharnegoutum-Noord. De gemeente ziet dit als een geschikte uitbreidingslocatie voor woningbouw. Diverse belanghebbenden in Scharnegoutum hebben uitgesproken dat zij ook graag woningen op deze plek zouden willen zien. De gemeente gaat nu de haalbaarheid van de plannen onderzoeken en we starten met de voorbereidingen.

Over de plannen

De gemeente gaat in de plannen voor Scharnegoutum Noord uit van financieel bereikbare koopwoningen, starterswoningen, levensloopbestendige woningen en innovatieve woon- en bouwconcepten. Daarnaast kiest de gemeente er mogelijk voor, om vanwege de doorstroming, ook een beperkt aantal duurdere koopwoningen toe te voegen. Dit hangt af van het haalbaarheidsonderzoek van de plannen voor de beoogde doelgroepen. SWF gaat uit van in totaal circa 8 à 12 woningen. Het definitieve aantal wordt in de volgende fase bekend.

Voorbereidingskosten

Het voorbereiden van een ontwikkeling brengt kosten met zich mee. Denk hierbij aan begeleiding van het proces (ambtelijke inzet), inzet van marktpartijen, eventuele onderzoekskosten en participatie- en communicatiekosten.

Behandeling door raadscommissie en gemeenteraad

Op 7 december 2021 buigt de Commissie Doarp, Stêd en Omkriten zich over de kredietaanvraag. In een raadscommissie vertegenwoordigen commissieleden hun fractie bij de behandeling van specifieke onderwerpen. De raadscommissie adviseert de raad over besluiten die de gemeenteraad moet nemen. In de commissie wordt niet gestemd. Dat gebeurt in de raadsvergadering van 23 december 2021.