Veertig scholen in Súdwest-Fryslân krijgen bezoek Berneboeke-ambassadeur

Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra (links) geeft de Lêskoffer aan wethouder Petra van den Akker (rechts).
Foto: Petra Kroon

MAKKUM - Vrijdagochtend is Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra gestart in de gemeente Súdwest-Fryslân. Lida gaat de komende maanden op veertig basisscholen in de gemeente langs om lees- en boekplezier te verspreiden. De aftrap was op de Sint Martinusschool in Makkum.

Prachtige samenwerking
Wethouder Petra van den Akker heeft vanochtend symbolisch de eerste Lêskoffer van de gemeente in ontvangst genomen. Dit deed ze tijdens de feestelijke aftrap op de Sint Martinusschool in Makkum. Deze school heeft zich vorig jaar als eerste aangemeld. “De Berneboeke-ambassadeur is in supermoai projekt, dêr’t wy as gemeente graach oan meiwurkje,” vindt de wethouder. “De takomst fan it Frysk leit by de bern. Dêrom is it ekstra belangryk dat wy harren entûsjast meitsje foar it lêzen fan it Frysk. En wa kin dat better dwaan as Lida, dy’t sels berneboekeskriuwster is!”

“Dit is in prachtige gearwurking,” zegt Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra. “Alle basisskoallen dy’t dêr priis op stelden hawwe de Lêskoffer fol berneboeken fan ’e gemeente kado krigen.”

Voorlezen, vertellen en vragen beantwoorden
Lida Dykstra is sinds 2020 Berneboeke-ambassadeur, een initiatief van Boeken fan Fryslân. Ze is in deze functie al op meer dan honderd scholen geweest. Ze komt in zowel de onderbouw, middenbouw als bovenbouw langs, maar net wat de school zelf wil. Lida laat de kinderen kennismaken met Friestalige boeken. Dit doet ze niet alleen door de boeken uit de Lêskoffer voor te lezen. “Ik bepraat de boeken ek mei de bern. Soms gean ik mei âldere groepen oan ’e slach mei in kreative skriuwopdracht.”

Elly Attema van de Sint Martinusschool heeft er zin in. “Ik fyn it foar elk bern in boppeslach om op dizze wize mei Fryske boeken yn ’e kunde te kommen. Der giet niks boppe je lekker fuortsakje te litten yn ’e wrâld fan ferhalen; dêr is alles mooglik!”

Meer weten over de Berneboeke-ambassadeur? Bekijk dan het YouTubefilmpje of ga naar https://berneboekeambassadeur.frl.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden