Verbeterde waterkering zorgt voor droge voeten in Haskerdijken

HASKERDIJKEN - De waterkering langs de Hearresleat in Haskerdijken is weer op hoogte. Sinds voorjaar 2020 werkte Wetterskip Fryslân aan de verbetering van de kering over een lengte van 900 meter. 

De klus is geklaard mede dankzij de medewerking van de bewoners. Het grootste deel van de verbeterde kering loopt namelijk door de achtertuinen van particulieren. De kering voldoet nu weer aan de veiligheidsnormen en beschermt het dorp voor de komende dertig jaar tegen wateroverlast bij extreme neerslag.

De kering ter hoogte van het Hellingpad, Konvintspaad en Stobbega’ster Pad in Haskerdijken voldeed niet meer aan de huidige veiligheidseisen. Deze was te laag. Het waterschap heeft delen van de oude kering opgehoogd of verplaatst richting de boezemvaart Hearresleat. Hierdoor kwamen zoveel mogelijk huizen achter de kering te liggen.

Ontwerp afgestemd met bewoners Tijdens de werkzaamheden stelden 22 bewoners hun terrein aan het waterschap beschikbaar. Wetterskip heeft het ontwerp voor de constructies en ophogingen in goed overleg met de betrokken bewoners uitgewerkt. Waar mogelijk is het ontwerp aangepast op hun wensen.

Achter de woningen zijn kunststof damwanden met houten palen en gordingen geplaatst. De damwanden zijn vanaf het water geplaatst. Zo hoefde er geen zwaar materiaal over de particuliere terreinen te rijden. Daar waar genoeg ruimte was, is de kering in de tuin verhoogd met grond of is de bestrating aangepast en zijn voorzieningen voor de afwatering aangelegd.

‘Goede samenwerking’

‘We stellen het heel erg op prijs dat de inwoners van Haskerdijken hun terrein tijdens de werkzaamheden aan ons beschikbaar stelden en begrip toonden voor de overlast. Dankzij de goede samenwerking met de bewoners is Haskerdijken weer beschermd tegen wateroverlast in extreme situaties’, zegt Jan van Weperen, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Volgens bewoner Harry de Vries aan het Stobbega’ster Pad verdient de voorbereiding door de mensen van Wetterskip ‘alle lof’. ‘Er was goed overleg en men hield rekening met de wensen van de bewoners. Ik zag de noodzaak voor een verbetering van de waterkering niet helemaal. Maar ik ben ook een leek op dat gebied.’ In De Vries’ achtertuin is de houten walbeschoeiing deels vervangen door een hogere kunststof beschoeiing. Een ander deel is vervangen door een dijk met basaltblokken en riet en de bestaande boomwal is gekapt en vervangen door lage struiken. ‘Er moest een grote hoeveelheid grond op mijn tuin worden aangebracht. De werkzaamheden vonden in de winterperiode plaats en gaven totaal geen overlast.’ Tevreden is De Vries met het resultaat. ‘Het moet allemaal nog gaan groeien om een goed beeld te krijgen, maar vooralsnog ziet het er heel fraai uit.’

Verbeteren waterkeringen Heerenveen en omstreken

Aannemer Van der Meer Grondverzet voerde het werk in Haskerdijken namens Wetterskip Fryslân uit. Dit werk is onderdeel van een groter project ‘verbeteren waterkeringen Heerenveen en omstreken’. Bij dit project versterkt Wetterskip op diverse trajecten in de omgeving van Heerenveen de keringen, waaronder Belvédère, Heerenveen-Centrum, de Wijde Geeuw, Vegelinsoord, Engelenfeart, Haskerdijken en Bontebok. Waar mogelijk creëert het waterschap extra waterberging en maakt oevers natuurvriendelijk. Zo wordt bij extreme neerslag de wateroverlast beperkt en verbetert de ecologische waterkwaliteit.

De werkzaamheden in Haskerdijken zijn deze week afgerond. Het totale werk in Heerenveen en omgeving levert Wetterskip in de zomer 2021 op.