Zonnevelden in De Fryske Marren? Dat doen we samen!

DE FRYSKE MARREN - De zon is een duurzame bron van energie. Naast zonnepanelen op daken gaan we de komende jaren gebruikmaken van zonnevelden.

Die zonnevelden komen er niet zomaar − er worden strenge eisen aan gesteld en inwoners worden bij de initiatieven betrokken. In het vernieuwde beleidskader Sinnefjilden staan alle regels en voorwaarden. Het conceptbeleid is op 24 juni door de gemeenteraad inspraakrijp verklaart. U kunt nu reageren op het beleidskader.

In de komende jaren willen we in De Fryske Marren stapsgewijs energieneutraal en fossielvrij worden. Dat vraagt om duurzame energiebronnen als wind en zon. Binnen de kernen zijn er steeds meer zonnepanelen te zien op daken van huizen en bedrijven. “Daar zijn we erg blij mee”, zegt Marcel Hylkema, vergunningscoördinator bij gemeente De Fryske Marren. “Wel is duidelijk dat alleen zonnepanelen op daken bij lange na niet genoeg energie opwekken op termijn. De rest moeten we dus op een andere manier verkrijgen.”

Strenge eisen

Eén van die manieren is via zonnevelden. Dit zijn velden met rijen zonnepanelen die schone, groene stroom opwekken. Deze stroom wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet, waarna de energieleverancier de energie aan particulieren en bedrijven levert. Marcel: “Dergelijke zonnevelden moeten aan strenge eisen voldoen. Zo moet een zonneveld goed in het landschap passen; een zonneveld naast een woonwijk moet bijvoorbeeld aan andere voorwaarden voldoen dan een veld dat grenst aan een industriegebied. Een zonneveldlocatie moet goed aansluiten op het netwerk van energienetbeheerder Liander. Ook hebben inwoners en belangenverengingen inspraak in nieuwe projecten.

Vernieuwd beleidskader inspraakrijp

Al die afspraken staan in het vernieuwde beleidskader Sinnefjilden van gemeente De Fryske Marren. Het concept beleidskader staat op de website van de gemeente. Iedereen heeft acht weken de tijd om hun zienswijze erop te geven. Participatie centraal De grootste verandering met het eerdere beleidsplan – uit 2018 – is dat participatie van de omgeving nu nog meer centraal staat. “De gemeenterie fynt draachflak tige wichtich”, legt beleidsmedewerker milieu en duurzaamheid Cor Schotanus uit. “In projekt giet dêrom pas troch as bewenners belutsen binne. De inisjatyfnimmer moat sels foar dat draachflak soargje. Dat betsjut dat we by elk plan foar in sinnefjild mei de inisjatyfnimmer om tafel gean. Mei wa komt der oerlis? Hokker ferieningen foar pleatslik belang binne der by belutsen, hokker boargers rekket dit plan en hokker enerzjykorporaasje is yn byld?”

Informatieavonden

De inbreng van de omgeving is de basis van het projectplan. Cor: “Dêrom is it wichtich dat in inisjatyfnimmer bewenners yn in betiid stadium belûkt, bygelyks troch ynformaasjejûnen te organisearjen. Sa krije omwenjenden de kâns om ynspraak te hawwen.” “Die inspraak houdt niet op bij alleen het ontwerp van het zonneveld”, vult Marcel aan. ”Het is de bedoeling dat inwoners ook betrokken worden bij de exploitatie. Zij kunnen bijvoorbeeld financieel participeren. Een andere mogelijkheid is de ontwikkeling van een gebiedsfonds dat bijvoorbeeld donaties doet aan het plaatselijke dorpshuis of verenigingen. Als het de lokale mienskip maar ten goede komt.”
In het voorjaar van 2021 start de aanleg van het eerste zonneveld in De Fryske Marren, aan de rand van industrieterrein Lemsterhoek in Lemmer. Marcel: “Dit plan viel nog onder het ‘oude’ beleid. Nieuwe aanvragen vallen onder het vernieuwde beleidskader.” De gemeente is blij met het beleidskader. Cor: “It makket plannen transparanter en soarget derfoar dat ynwenners har heard fiele.

Frans Veltman is wethouder van gemeente De Fryske Marren en heeft onder meer duurzaamheid/klimaat in zijn portefeuille.

“Ons doel om al in 2030 fossielvrij en energieneutraal te zijn, is iets te ambitieus. We willen met tussendoelen werken, richting 2050. Sámen met onze inwoners. Daarom is de nadruk op participatie in het vernieuwde beleidskader zo belangrijk. Zonnevelden moeten goed in het landschap passen. Een uitgangspunt is multifunctioneel ruimtegebruik, bijvoorbeeld een natuur- of recreatiefunctie naast energieopwekking.”Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden