Boeren en tuinders in Friesland werken aan oplossingen droogte

Foto Simon Pier Smit

SNEEK - Boeren en tuinders in Friesland hebben zich in de afgelopen maanden ingezet om zoveel mogelijk water in de grond vast te houden om voorbereid te zijn op mogelijke droogte deze zomer. Dit water is nodig voor de natuur en bijvoorbeeld het telen van groente en fruit. Op deze manier kunnen Friese boeren voldoende en betaalbaar voedsel in de Nederlandse schappen houden.

In de afgelopen weken is het neerslagtekort verder toegenomen, dat heeft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling eerder deze week bekendgemaakt. De situatie verschilt per regio. “Met de vele regen die deze winter en vooral in februari is gevallen, is het grondwaterpeil in veel gebieden gelukkig flink gestegen. Maar het peil van het oppervlaktewater staat door de zonnige weken van de laatste tijd onder druk,” zegt bestuurslid Trienke Elshof van LTO Noord. “Boeren en tuinders staan in nauw contact met de waterschappen nu zij in bepaalde regio’s door de droogte extra moeten beregenen om de nog prille gewassen in staat te stellen door de harde droge bodem heen te groeien.”

Niet alleen voor boeren en tuinders is het belangrijk om te beregenen, ook om betaalbaar voedsel in de schappen te houden is het in standhouden van de voedselvoorziening van essentieel belang. Elshof: “Schrikbeeld is de droge zomer van 2018. De schade die dat jaar geleden werd bedraagt naar schatting tussen de 820 miljoen en 1,4 miljard euro. Dat willen we nooit meer en daarom hebben we als boeren en tuinders maatregelen genomen.”

Boeren en tuinders werken aan robuuste oplossingen

Elshof: “Om meer grip te krijgen op de overschotten aan water in de winter en tekorten aan water in tijden van droogte werkt de sector samen met waterbeheerders aan robuuste watersystemen. Zo wordt de bodemstructuur verbeterd en bijvoorbeeld gekozen voor (het ontwikkelen van) droogtebestendige, diepwortelende en zoutminnende gewassen. Ook met nieuwe technieken voor het vasthouden van water en het opstellen van een waterplan met bijvoorbeeld waterbuffers wordt bijgedragen aan bestendige klimaatoplossingen.”

Spaarwater

Zo loopt in de provincie Friesland bijvoorbeeld het project Spaarwater. Hier gaan boeren aan de slag met het ontwikkelen en testen van maatregelen voor het bestrijden van verzilting en het zekerstellen van de beschikbaarheid van voldoende schoon zoetwater.

15.000 boeren en tuinders doen mee

Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn inmiddels zo’n 15.000 boeren en tuinders op hun land bezig met het beheer, vasthouden en bergen van water. LTO werkt ook intensief samen met het Deltaplan Zoetwater. De agrarische sector neemt haar verantwoordelijkheid buitengewoon serieus om op het platteland zorg te dragen voor een belangrijke sponswerking nu klimaatverandering tot meer uitgesproken natte en droge periodes leidt.