CDA-fractie blikt terug op roerig 2020: “Heerenveen laat zich niet mangelen door corona”

HEERENVEEN - 2020 is een roerig jaar geweest. Ook politiek gezien bepaalde corona de agenda. De vergaderingen verhuisden van de raadszaal naar een digitale omgeving. 

Daar kwamen de begrotingszorgen van de gemeente Heerenveen nog bij. Binnen CDA Heerenveen waren er verschillende wisselingen. Hans Broekhuizen vertrok als wethouder om burgemeester te worden in Twenterand, Hedwich Rinkes schoof door als raadslid naar een wethouderspositie in een goed draaiend college en er kwamen twee nieuwe raadsleden. Tijd om terug te blikken en vooruit te kijken.

Stil is het rond CDA Heerenveen allerminst geweest. Toch is fractievoorzitter Jentsje Abma louter positief. “Ja, we zijn toch wel best trots dat wij als CDA Heerenveen een burgemeester in Twenterand hebben geleverd. Daar hebben wij wel een steentje aan bij gedragen en ik weet dat Hans dat ook zo ziet. Voor Hedwich lag er best een uitdaging, maar dat doet ze met verve.” Uiteindelijk zijn Sietze Blacquière en Cristel Muitjens doorgeschoven, omdat ook Amarens Reitsma afscheid nam.

Corona is desalniettemin de grote bepalende factor geweest in 2020. Na de grote uitbraak van het virus in maart werd het digitaal vergaderen snel opgestart. Het sociaal domein en de jeugdzorg waren belangrijke punten op de agenda, maar ook vooral de financiën. Een structureel tekort van twee miljoen euro op het meerjarenperspectief 2022-2024 kwam boven water. De gemeenteraad wil het naadje van de kous weten en heeft aangedrongen op een onderzoek naar de oorzaak van de financiële misser. “Ik kan me voorstellen dat onze burgers dan hun hoofd schudden. En dat terwijl we met z’n allen proberen om alles met het oog op corona weer op de rit te krijgen. Horecaondernemers worstelen om het hoofd boven water te houden, winkels vallen om en gezinnen hebben het ontzettend moeilijk. Het is niet voor te stellen wat voor impact de crisis heeft”, vertelt raadslid Bernhard Hoekstra, “Als gemeenteraad kijken we waar we binnen onze mogelijkheden kunnen helpen.”

Besloten werd om geen reclamebelastingen te innen om zo ondernemers tegemoet te komen. De ‘Meitinkers’ gingen nog meer aandacht schenken aan de gezinnen en ook voor de jongeren wordt naar oplossingen gezocht om te ondersteunen nu de scholen dicht zijn. “Uiteindelijk willen we met elkaar uit de crisis komen. Niemand had natuurlijk voorzien dat de agenda voor 2020 zo totaal anders zou worden”, blikt Jentsje Abma terug. Hij haalt als speerpunten desalniettemin de doorontwikkeling van de centrumplannen van Heerenveen, maar ook de centrumontwikkelingen in Jubbega en Akkrum en de discussie over de Lelylijn aan, die in een stroomversnelling is gekomen. “Heerenveen is een gemeente die zich niet laat mangelen door corona.”

Eén van de andere onderwerpen, die het afgelopen jaar nadrukkelijk op de agenda stonden, is de Veenweidevisie. Met de pilot in Aldeboarn/De Deelen neemt Heerenveen ook landelijk gezien verantwoordelijkheid. “De landbouw is een belangrijke schakel in de opgave die er ligt”, benadrukt Karst Breeuwsma, “Het verdwijnen van de veenlaag is een natuurlijk proces, dat versneld wordt door een lage grondwaterstand. Een hogere grondwaterstand kan het proces van veenafbraak vertragen. Hoe kun je de grondwaterstand verhogen, zonder dat het gebied zijn functie verliest. Realiteitszin is de kern. De boeren evenals de bewoners moeten een stem hebben. In de hele discussie wordt de sociale component nog wel eens vergeten. Er leven mensen in het gebied, die zich zorgen maken over hoe zij het bedrijf in de toekomst moeten runnen. Daarom moeten we realistisch blijven.”

“Als nieuwkomer is het behoorlijk wennen. Ik stapte in, in een tijd dat de vergaderingen volledig digitaal gingen. Fysiek kennis maken met de andere raadsleden zat er niet in”, vertelt Cristel Muitjens, “Ik heb in eerste instantie vooral gekeken naar hoe de dingen lopen om ook een gevoel bij het raadswerk te krijgen.” Desalniettemin wordt de aanpak van Muitjens als verfrissend ervaren. Soms trapt ze open deuren in om zaken te verhelderen. “Dat maakt dat wij ook meer moeten nadenken en laten we de ingesleten gewoontes wat los”, haakt Abma in.

Sietze Blacquière is in de politiek niet een compleet nieuw gezicht, omdat hij als commissielid al op de achtergrond actief was. Nu doet hij een stap naar voren, omdat de situatie er naar vroeg. “Het is wel wennen bij de eerste drie raadsvergaderingen. Volgend jaar staan er belangrijke zaken op de agenda. Samenlevingszaken, veranderingen in de verordeningen in de jeugdwet, open eind kostenposten waar we geen grip op hebben. Misschien niet meteen onderwerpen die het grote publiek aanspreken, maar die wel ontzettend belangrijk zijn.”

Vooruitkijken naar (pre-)verkiezingsjaar
Ook Bernhard Hoekstra is klaar om de focus op het nieuwe jaar te leggen. “De start zal nog moeilijk zijn, maar als de vaccinatie op orde is, dan gaat het waarschijnlijk in een sneltreinvaart en krabbelen we hopelijk uit het dal. Ik ben benieuwd hoe groot de schade is, die de crisis heeft veroorzaakt. Hoe kunnen we als gemeente zien waar de pijn echt heeft gezeten. Daarom moeten we in gesprek blijven en inwoners en ondernemers ondersteunen waar het kan. En dan gaat het niet alleen om geld. Ik zeg altijd ‘Als vervoer een probleem is, kun je mensen beter een fiets geven, dan geld’.”

“De crisis heeft ons ook geleerd dat zaken, die altijd strak waren, vloeibaar zijn geworden. Neem bijvoorbeeld de terrassen die ineens in twee maanden tijd twee keer zo groot konden worden. Normaal gesproken zouden we daar drie raadvergaderingen over debatteren. Ik hoop dat we dergelijke slagvaardigheid ook in 2021 tonen en de handen uit de mouwen steken”, vindt Jentsje Abma. Karst Breeuwsma vult hem aan. “Nu zien we ook wat er echt toe doet. Vervoer, bakkers, boeren. In een snelle maatschappij moeten we niet vergeten dat we ook ambachten nodig hebben.”

Naast de crisis bestrijden zal 2021 ook in het teken staan van verkiezingen. Voor het bestuur van CDA Heerenveen gaat het dan in eerste instantie om de landelijke verkiezingen. “Voor ons als bestuur is het zorg om op een goede manier te kunnen communiceren met leden. Verkiezingstijd in coronatijd is lastig, maar we hopen op het ‘Wopke-effect’”, vertelt voorzitter Sjoerd Pranger. Hij weet dat de landelijke verkiezingen meteen ook een opmaat zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen die voor 2022 op de agenda staan. Er zal een kandidatenlijst moeten komen, een partijprogramma en veel zal via de digitale weg verlopen. “Uiteindelijk is zichtbaarheid het adagium.”

Jentsje Abma stelt dat er politiek gezien nog behoorlijke uitdagingen liggen, maar dat dit een verantwoordelijk is die niet alleen door het CDA, maar de gehele raad wordt gevoeld. “Alleen al de begroting sluitend krijgen en tegelijk toch de ambities te realiseren. Neem alleen al het tekort op de jeugdzorg die circa vier miljoen is, terwijl er altijd een overschot was. Het zal dus een behoorlijke puzzel worden. Gelukkig zijn we een traject gestart waarbij we met de gehele raad voor de keuzes in de investeringsagenda staan. Dat laat zien dat we bijzonder goed kunnen samenwerken. Dat geeft enorm veel positieve energie, omdat we met z’n allen dezelfde brede verantwoordelijkheid dragen.”

Door: Martin de Vries
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden