De FNP is tegen luxe vakantievilla's aan de Sleattemer Mar

BALK - De FNP fractie van De Fryske Marren stemt komende woensdag tegen het raadsvoorstel ‘Vaststellen bestemmingsplan Balk – recreatiewoningen Lutsmond Noord’.

"It plan is de safolste oanslach op de iepen romte", zegt fractievoorzitter Jan Volbeda. ,,Boppedat wurdt troch dizze ûntwikkeling weardefol en kânsryk greidefûgellân, wat tsjin it nije plan oan leit, bedrige. Ek de hjoeddeistige camping mei caravans, tinten en campers sil ferdwine fanwegen de nij te bouwen fakânsjewenningen. Foar minsken mei faaks in wat minder dikke beurs is aanst gjin plak mear by Balk, oan de mar.''

Het doen van een verplichte bijdrage aan het provinciale weidevogelfonds is geen oplossing voor de huidige vogelpopulatie in het gebied. ,,De ûntwikkelder is ferplichte om it lân dat ferlern giet foar greidefûgels te kompensearjen troch it stoarten fan in ôfkeapsom yn it provinsjale greidefûgelfûns. Mar, seit fraksjefoarsitter Jan Volbeda, dêrmei ha de fûgels dy’t no yn dit gebiet sitte noch net in nij gaadlik plak.''
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden