Fractie GroenLinks heeft kritische noot bij vaststelling Veenweideprogramma 2021-2030

HEERENVEEN - Namens de GroenLinks fractie stelde raadslid Retze van der Honing voor om de zienswijze ontwerp-Veenweideprogramma voor 2021-2030 vast te stellen met inachtneming van een aantal amendementen.

In de Raadsvergadering van afgelopen maandag werd de zienswijze van de gemeente Heerenveen op het ontwerp van het programma vastgesteld. Gemeente Heerenveen is samen met andere Friese gemeenten, Provincie Fryslân en het Wetterskip verantwoordelijk voor de inhoud van het Veenweideprogramma voor de komende jaren. Voor onze gemeente is het programma met name van belang voor de ontwikkeling van het gebied Aldeboarn-de Deelen. 

GroenLinks mist de aandacht voor financiën in het programma. Zo zijn voor de financiering van de ambities van het Veenweideprogramma op termijn meer middelen noodzakelijk. Van der Honing stelt: "Om de voortgang en uitvoering van het programma te kunnen borgen moet de provincie, eventueel samen met het Rijk, tijdig meer geld beschikbaar stellen". 

Een ander amendement betreft een uitkoopregeling voor veehouders. Retze van der Honing stelt voor om het volgende toe te voegen aan de zienswijze: “Gestreefd wordt om op korte termijn een duidelijke uitkoopregeling voor veehouders beschikbaar te stellen.” Het merendeel van de partijen kan zich vinden in beide amendementen van de fractie van GroenLinks en in de raadsvergadering van maandagavond zijn deze amendementen dan ook aangenomen.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden