Gemeenteraad De Fryske Marren stelt visie op de omgeving vast

De omgevingsvisie voor De Fryske Marren

DFM - De gemeenteraad van De Fryske Marren stemde onlangs in met de omgevingsvisie. De omgevingsvisie beschrijft de maatschappelijke opgave en de te beschermen kernkwaliteiten van een gemeente of provincie. Bij de behandeling in De Fryske Marren zijn een aantal wijzigingsvoorstellen aangenomen. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de definitieve omgevingsvisie.

Wethâlder Chris van Hes is blij met de vaststelling. “It hat in yntinsyf, moai en sekuer proses west. Myn kompliminten oan elkenien dy 't hjir in bydrage oan levere hat. No 't de omjouwingsfisy fêststeld is kinne wy oan de slach mei de konkrete útwurking. Ek dêrfoar hawwe wy ús ynwenners wer hurd nedich.”

Lange weg
De omgevingsvisie heeft een lange weg afgelegd. Als eerste zijn we in gesprek gegaan met onze inwoners om te komen tot de ontwerp omgevingsvisie De Fryske Marren. Dit ontwerp lag twee keer ter inzage, waarvan de laatste keer in het voorjaar. Hierop zijn 46 zienswijzen gekomen. Deze reacties zijn verwerkt in de reactienota en in de definitieve omgevingsvisie.

Over de omgevingsvisie
De omgevingsvisie bestaat uit een kaart met bijbehorende teksten. Op de kaart kunt u inzoomen in een specifiek gebied. Vervolgens zijn de kenmerken van dat gebied te zien, de langetermijndoelen én de opgaven waar de komende tijd aan wordt gewerkt. Dit is belangrijk omdat het onderdeel is van de afwegingen bij nieuwe initiatieven.

Deze beschrijving op hoofdlijnen voor de De Fryske Marren geeft aan wat de gewenste ontwikkeling van de fysiekeleefomgeving is. De uitwerking van de omgevingsvisie vindt plaats in programma’s en in een vertaling naar het omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt uiteindelijk de bestaande bestemmingsplannen. Gemeenten zijn verplicht een omgevingsvisie op te stellen.

De omgevingsvisie kan digitaal worden bekeken op de website van gemeente De Fryske Marren: www.defryskemarren.nl/omgevingsvisie.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden