Kaartverkoop 'Under Wetter' van Tryater gestart

Under Wetter
Foto: Tryater

FRYSLÂN - De winter moet nog beginnen, maar wij kijken al uit naar het voorjaar. Vanaf 12 mei 2022 speelt Tryater namelijk de grootschalige locatievoorstelling Under Wetter.

De productie staat twee periodes op de prachtige ijsbaan in Wergea en tussendoor op het altijd fijne Oerol. Het belooft een bijzondere, meertalige voorstelling te worden vol spel, dans en muziek. De kaartverkoop is gestart op 1 december, het begin van de meteorologische winter!

“Doch de eagen mar ris ticht. In famke bynt har redens ûnder. In jonkje hâldt him fêst oan in stoel, syn mem leart him hoe’t er ride moat. In heit brânt de mûle oan in beker waarme poeiermolke. Hjoed is in perfekte dei…”

Sûnt jier en dei leit de iisbaan op it lân fan de famylje Kingma. Wylst de geast fan Kingma senior noch omspûket, sit dochter Afke yn in spagaat. Hâldt se har oan har belofte om de baan te ûnderhâlden, of ferkeapet se de grûn om har buorkerij te rêden? Har soan hat rjocht op in takomst en reedride kin ommers hast noait mear. Yn Under Wetter wurdt in doarp konfrontearre mei grutte feroaringen. As sels de takomst fan de iisbaan op it spul stiet, wurdt it guon tefolle. Dan giet de natuer syn eigen gong. Bringt de iisbaan harren wer krekt as eartiids by elkoar?

Tryater lit ferskillende stimmen oan it wurd oer de takomst fan de iisbaan. De foarsitter dy’t alles by it âlde litte wol, de boerinne dy’t de grûn ferkeapje wol, de klimaatûndersiker dy’t de iisbaanproblemen yn in breder perspektyf pleatst en it bern dat noch noait op natueriis riden hat.

Op de prachtige iisbaan fan Wergea en op Skylge ferbyldzje akteurs, dûnsers, musisy en figuranten it ferhaal fan de famylje Kingma. Under Wetter is in oade oan tal fan iisbanen yn Fryslân en dy’t – ek al binne de winters waarmer – noch altyd funksjonearje. In foarstelling oer langstme en tradysje, fol drama én feest.

Meer informatie: www.tryater.frl