Oude taxusboom bij Grote Kerk moet wijken voor moderne uitstulping

Foto Henk van der Veer

SNEEK- De zeventig jarige oude taxusboom bij de Martinikerk van Sneek zal worden gekapt om uitbreiding van de moderne uitstulping van het rijksmonument aan de kant van de Grote Kerkstraat mogelijk te maken. Eerder ging het college van B & W van de gemeente Súdwest-Fryslân al planologisch akkoord en heeft nu ook haar fiat gegeven aan de ruimtelijke onderbouwing van de plannen.

Ook de welstandscommissie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gaven hun goedkeuring. Onderzoek of maatregelen nodig zijn voor de vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen die hun onderkomen hebben in het monumentale godshuis is wel noodzakelijk. Net zoals archeologisch onderzoek.  

Vergunning

De vergunning ligt zes weken ter inzage (zie hieronder).  De plannen voor de uitbreiding van de kerk zijn er al langer en verschillende malen moesten er aanpassingen aan de plannen worden gedaan.

Inzage

De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 25 juni 2020 tot en met woensdag 5 augustus 2020 ter inzage bij het gemeenteloket op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt met Team Vergunningen, 14 0515.

Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking?

Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking? Tijdens deze termijn van terinzagelegging kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen indienen. Deze zienswijze moet uw naam en adres bevatten en gedateerd, gemotiveerd en ondertekend zijn. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000 8600 HA SNEEK. Let erop dat u reageert binnen de 6 weken na bekendmaking (zie de hierboven genoemde termijn).

U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Ook kunt u mondeling een zienswijze indienen. Daarvoor kunt u binnen deze termijn een afspraak maken via het gemeenteloket, telefoonnummer 14 0515.

De gemeente u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingediend tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Voor meer info: https://pknsneek.nl/bestuur-org/toekomst-kerkgebouwenKoop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden