PvdA stelt dozijn schriftelijke vragen over verkeersproblematiek

SNEEK- De PvdA-fractie van Súdwest-Fryslân stelt schriftelijke vragen over de verkeersproblematiek op verschillende plaatsen in Sneek.

“Op het kruispunt met de Hugo de Grootstraat en de Doctor Kuyperlaan is volgens de kinderen, ouders en leerkrachten sprake van een gevaarlijk kruispunt. De PvdA deelt deze zienswijze. Door de jaren heen is dit kruispunt drukker en drukker geworden ook door een groeiend verkeer vanuit de nieuwe woonwijk “Harinxmamaland”. Vanuit de Zwetteschool zijn een aantal oplossingen aangedragen om de verkeersveiligheid te verbeteren zoals een zebrapad en rotonde. Wethouder Bakker heeft gezegd “We gaan hier naar kijken”. Jullie moeten veilig over kunnen steken”.

De PvdA heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1.    Is het college het met de PvdA eens dat verkeersveiligheid bij scholen prioriteit zou moeten hebben?

2.    Oplossingen die naar voren zijn gebracht om veilig over te steken op het kruispunt bij de Zwetteschool zijn: een rotonde, verkeerslichten en een zebrapad. Wat is de mening van het college over deze oplossingen? (graag per voorstel afzonderlijk motiveren).

3.    Wethouder Bakker heeft gezegd “er naar te kijken”. Wat betekent dat concreet? Wanneer kan de school vanuit het college een antwoord verwachten op de aangedragen oplossingen?

4.    Aan welke oplossingen denkt het college zelf en op welke termijn zou dit daadwerkelijk uitgevoerd kunnen zijn zodat de gevaren op het kruispunt worden beperkt.

Verder:

De Berkenlaan, Goeman Borgesiuslaan en de Worp Tjaardastraat in Sneek functioneren samen als ontsluitingsweg voor diverse woonwijken, maar ook als een soort “stadsring” (Noorderhoek). Vanwege de nieuwe rondweg om Sneek, was de verwachting indertijd dat de verkeersdrukte op de Berkenlaan, Borgesiuslaan en Worp Tjaardastraat (“stadsring”) zou afnemen. In de beleving van de PvdA is nog steeds sprake van een drukke “stadsring” waar frequent (te) snel wordt gereden (maximaal 50 km.).   

5.    Wat is uw zienswijze op de functie van de voornoemde wegen en de drukte (stadsring)?

6.    Om de veiligheid op de Worp Tjaardastraat te verbeteren is ter hoogte van de nummers 91 -131 een wegversmalling en 30-km zone ingericht. Wat zijn de ervaringen hiermee?

7.    Bent u van plan de wijze waarop het voornoemde gedeelte op de Worp Tjaardastraat is ingericht ook verder uit te breiden op de “stadsring”?

8.    De “stadsring” is nu als voorrangsweg ingericht waar grotendeels 50-km mag worden gereden. Oplossingen om de verkeersveiligheid te vergroten kunnen in de ogen van de PvdA zijn: de snelheid op dit tracé te verlagen naar 30-km in combinatie met het wijzigen van de voorrangsweg in een weg met gelijkwaardige kruisingen en de inrichting daarop aan te passen.

A. wat is uw zienswijze over deze mogelijke oplossingen (30-km en gelijkvloerse kruisingen)?

B.  welke oplossingen liggen er in uw optiek meer voorhanden?

9.     Wanneer kunnen plannen tot het verbeteren van de verkeersveiligheid op de “stadsring” aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Tenslotte

Eind 2020 verscheen in de media een artikel dat de gemeente de gevaarlijke en beruchte kruising van de Groenedijk met de Middelseelaan in Sneek onderhanden zou nemen. Politiek Den Haag heeft hiervoor een subsidie toegekend.

“Het aanpakken van deze kruising heeft door de leerlingen van de Simon Havingaschool veel prioriteit gekregen”: vertelde wethouder Bakker. “We willen er zo snel mogelijk mee beginnen, het liefst voor de zomer”. De gemeenteraad heeft op 17 december 2020 € 400.000 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente. O.a. ook voor het kruispunt Groenedijk.

10. Wethouder Bakker was van plan het liefst voor de zomer met de herinrichting van het kruispunt Groenedijk te beginnen. Tot op heden zijn er nog geen werkzaamheden verricht. Wat zijn de redenen dat nog niet met de werkzaamheden is begonnen?

11. Wat is de actuele stand van zaken m.b.t. de herinrichting en het vergroten van de verkeersveiligheid van dit kruispunt. Wanneer zijn volgens planning de werkzaamheden gereed?

12. Kan in een schets uitgelegd worden op welke wijze dit kruispunt wordt heringericht om de verkeersveiligheid te vergroten?”