Rekenkamer adviseert: koppel OZB-heffing los van de subsidie aan het ondernemersfonds

Foto Henk van der Veer

SNEEK-De rekenkamer van Súdwest-Fryslân adviseert om de OZB-heffing los te koppelen van de subsidie aan het fonds. Nu is de subsidie afhankelijk van een opslag op de OZB voor gebruikers en eigenaren van niet-woningen. Daarover is veel discussie geweest bij zowel ondernemers als in de gemeenteraad. De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de werking van het fonds en komt in zijn op 11 mei verschenen onderzoeksrapport tot deze aanbeveling.

Diverse raadsleden hebben afgelopen jaren vragen gesteld over de financiën en de financiële verantwoording van het ondernemersfonds. De financiële administratie van het fonds is gecompliceerd door de retributieregeling, door het onderscheid agrarisch en niet-agrarisch, door het feit dat gelden van niet deelnemende kernen een jaar mogen blijven staan én doordat de definitieve OZB-opslag pas na een jaar wordt vastgesteld. Daar komt nog bij dat voorgeschoten activiteiten door bijvoorbeeld corona zijn geannuleerd, waardoor onterecht geld vanuit het fonds is overgemaakt en er nu een vordering is ontstaan. Desondanks blijkt uit het rekenkameronderzoek dat de financiële verantwoording van het fonds helemaal sluitend is. Ook is vastgesteld dat het fonds alle aanbevelingen uit een onderzoek uit 2018 heeft opgevolgd. Het bestuur besteedt zeer veel aandacht aan de financiën van het fonds en formuleert spelregels om geconstateerde knelpunten op te lossen. Ondanks de complexiteit zijn ook door de accountant nooit onrechtmatigheden geconstateerd. Ook op andere onderdelen functioneert het fondsbestuur conform de doelstellingen die de gemeente het fonds heeft meegegeven.

Een andere complexiteit is een juridische. Er loopt een door een groep ondernemers gestarte bezwaarprocedure over de opslag van de OZB. Inmiddels zijn 17 ondernemers in beroep gegaan en zal de rechtbank binnenkort uitspraak doen. De rekenkamer ziet het als een juridisch risico dat de OZB-opslag is gekoppeld aan de subsidie. Daardoor kan deze opslag worden gezien als een verdere differentiatie en dat is niet toegestaan. De gemeente Teylingen is eerder met een soortgelijke constructie door de rechter teruggefloten.

De rekenkamer heeft ook gekeken naar de rol van de gemeente en constateert hier een dilemma. In de samenwerkingsovereenkomst tussen ondernemersfonds en gemeente staat dat het fonds jaarlijks moet rapporteren aan de gemeente. Maar er is ook afgesproken dat de gemeente, zoals bij elke partij aan wie subsidie wordt verstrekt, een terughoudende rol inneemt. Dit dilemma leidt tot veel discussie tussen college en raadsleden. De rekenkamer adviseert daarom de rapportage enkel nog ter kennisname aan te bieden aan de gemeente.