Ruim 1.000 inwoners DFM helpen mee aan verkeersveiligheid

Foto Mabel Amber / Pixabay

DFM - In de afgelopen tien jaar is er volgens gemeente De Fryske Marren veel verbeterd op het gebied van verkeersveiligheid. De landelijke Duurzaam Veilig aanpak, dit is een visie op de optimale aanpak om de verkeersonveiligheid in Nederland te verbeteren, blijkt daarbij zijn vruchten af te werpen.

Helaas lijkt het aantal en de ernst van verkeersongevallen onder fietsers in de afgelopen jaren niet af te nemen met de snelheid die de gemeente wenst. ,,Er is meer aandacht nodig voor de fietsverkeersveiligheid. Daarom is er in 2019 in onze gemeente een onderzoek uitgevoerd om de onveilige verkeerslocaties en -situaties in beeld te brengen.

93 fietsongevallen
Uit inventarisatie blijkt dat er van 2014 tot en met 2019 in gemeente De Fryske Marren 93 geregistreerde ongevallen plaatsvonden waarbij een fiets of een e-bike betrokken was. Het ging daarbij in 18% van de gevallen om een e-bike betrokken en in 82% om een normale fiets. In bijna driekwart van de ongevallen had minstens één van de betrokkenen lichamelijk letsel. De gemeente merkt daarbij op dat het aantal ongevallen met uitsluitend materiële schade in de praktijk waarschijnlijk een stuk hoger ligt ,,maar dat zien we door de lage registratiegraad van deze ongevallen niet terug.''

Hoger percentage ernstige ongevallen e-bike
Het percentage ongevallen waarbij een persoon op een e-bike is betrokken en het ongeval een dodelijke of ernstige afloop heeft, ligt hoger dan bij de reguliere fietsers. ,,De gemiddeld hogere leeftijd en hogere kwetsbaarheid van de e-bike gebruikers is hier mogelijk een verklaring voor'', aldus De Fryske Marren. Die leeftijd ligt volgens de cijfers tussen de 60 en 80 jaar. De leeftijd van de bestuurders van ongevallen met een reguliere fiets ligt tussen de 10 en 20 en 50 en 80 jaar.

Onderzoek fietsveiligheid
Voor het onderzoek naar de fietsveiligheid is naast de ongevallencijfers ook een risicoanalyse van het wegennet in de gemeente gemaakt. Daarnaast zijn ook de uitkomsten van een enquete meegenomen. Hieraan deden ruim 1.000 inwoners van DFM mee. Hen werd gevraagd om aan te geven waar onveilige locaties voor fietsverkeer zijn, evenals waar schakels in het gemeentelijke fietsnetwerk ontbreken.

Uitkomsten onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat er in de gemeente locaties en wegen zijn die ,,extra aandacht verdienen.'' De veelgenoemde aandachtspunten zijn in het onderzoek ingedeeld in hoog, middel of laag. De situaties met de prioriteit ‘hoog’ worden allereerst door aangepakt.

Uitvoeringsprogramma fietsveiligheid 2020 - 2023
Het onderzoek en de veelgenoemde aandachtspunten hebben geleid tot een uitvoeringsprogramma fietsveiligheid voor de komende jaren. Een aantal maatregelen is afgelopen jaar al uitgevoerd of in gang gezet, om daar de fietsveiligheid te verbeteren. DFM: ,,Zo zijn de paaltjes op het kruispunt Geert Knolweg - De Merk in Joure verwijderd vanwege het overzicht dat daar ontbrak. Daarnaast is het fietspad langs het Krompad bij Echtenerbrug aangepakt. Ook pakken we de situatie Hollandiastraat, bij de komgrens van Scharsterbrug, binnenkort aan. De overige knelpunten uit het uitvoeringsprogramma pakken we de komende jaren op.''

Uitvoering van de voor 2021 opgenomen maatregelen is volgens de gemeente afhankelijk van beschikbare financiële middelen. ,,In het uiterste geval wordt de uitvoering daarvan, wellicht deels, doorgeschoven naar volgend jaar. De benodigde extra investeringen voor 2022 en 2023 wil het college meenemen bij de behandeling van de perspectiefnota 2021.''

Fietspaden langs verblijfswegen
Vanuit Duurzaam Veilig is een, vrij liggende, fietsvoorziening in principe niet nodig langs 60 km/uur wegen. ,,Toch krijgen wij veel verzoeken voor de aanleg van fietspaden langs zulke wegen. Op een aantal plaatsen kan dit vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid ook best een meerwaarde zijn, maar zeker niet alle wegen hoeven te worden voorzien van fietspaden.''

Om te bepalen waar uiteindelijk wel of geen fietspad aangelegd wordt langs verblijfswegen, dit zijn wegen die niet persé bedoeld zijn voor het afwikkelen van het verkeer, in het buitengebied, is er aanvullend een afwegingskader opgesteld. ,,Met dit kader kunnen we weloverwogen keuzes maken en de beschikbare middelen effectiever inzetten om zo de verkeersveiligheid voor het fietsverkeer te verbeteren'', besluit DFM.