Start definitief herstel Leppa Akwadukt A32

Lekkage van grondwater in het aquaduct

AKKRUM - In opdracht van Rijkswaterstaat wordt binnenkort gestart met het definitieve herstel van het Leppa Akwadukt in de A32 nabij Akkrum. 

Hiermee moet een einde komen aan lekkages van grondwater in het aquaduct. Tijdens herstel ondervindt het wegverkeer op de A32 geen hinder. Wel is er hinder voor het wegverkeer op de parallelweg. 

Lekkages door grondboringen

Het Leppa Akwadukt is een zogenaamde ‘polderconstructie’. Deze polder is gemaakt met behulp van een kunststof folie. De folie is destijds aangelegd in de grond, waarbij de folie een barrière voor het grondwater vormt en waardoor het mogelijk is om binnen ’de polder’  het waterpeil te beheersen. Helaas is deze folie in 2021 op vier plekken middels een (gestuurde) boring beschadigd. Er is hierdoor lekkage opgetreden. Het grondwater kon daardoor omhoog komen en dat zorgde weer voor overlast voor het wegverkeer. 

Lekkages exact bepalen

Om tot het definitieve herstel over te kunnen gaan is het belangrijk om exact de locaties van de lekkages op te sporen. In totaal gaat het om vier plekken, waarvan bekend is waar ze ongeveer zitten. Met behulp van een specialistische methode, een zogenaamde Self Petential meting, kunnen grondwaterstromingen worden gelokaliseerd. Met deze methode kunnen de vier exacte locaties worden bepaald. Deze werkzaamheden staan gepland op woensdag 13 en donderdag 14  september.

Folie plakken

Nadat het bepalen van de exacte locaties van de vier lekkages kan worden begonnen met het vrij graven van twee van de vier lekken. Het gaat hier om de twee bovenste lekkages. Na het vrij graven, dat uiteraard heel zorgvuldig en veilig moet gaan plaatsvinden, kan het folie worden geplakt. Daarna zijn twee van de vier lekkages gedicht. Deze werkzaamheden staan gepland in de maand oktober.

Diepste lekkages aanpakken

Als laatste worden de twee dieper gelegen lekkages aangepakt. Dit is teven de moeilijkste reparatie vanwege de grote grondwaterdruk. Door middel van een injectiemethode in de grond onder het folie worden de twee lekken gedicht. Deze gehanteerde injectiemethode zal eerst op een andere locatie uitvoerig worden getest, zodat we bij de repartie van het aquaduct er zeker van zijn dat het een succesvolle methode is. De verwachting is dat deze werkzaamheden in november of december van dit jaar gaan plaatsvinden. 

Hinder wegverkeer

Tijdens het herstel van het Leppa Akwadukt ondervindt het wegverkeer op de A32 geen hinder. Op de parallelweg naast de A32 is wel hinder voor het wegverkeer. Door middel van verkeersbegeleiding wordt er voor gezorgd dat het fietsverkeer kan passeren. Voor het overige verkeer wordt gedurende werkzaamheden een omleidingsroute ingesteld. Dit is nodig om veilig te werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het is de verwachting dat deze omleidingsroutes steeds maar enkele dagen nodig zullen zijn.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden