Terublik op raadsvergadering van donderdag 1 juli

HEERENVEEN - Donderdagavond was er weer een raadsvergadering. Vanwege de coronacrisis werd deze vergadering digitaal gehouden.

We vertellen wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem gestemd is en waar die zijn gegeven ook de stemverklaringen. Alle stukken en de complete agenda vind je op de website

Hieronder lees je een terugblik op de raadsvergadering van donderdag 1 juli 2021.

(Ontwerp) Verklaring van geen bedenking Van Bienemalaan 3 Oranjewoud

De raad heeft unaniem een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor vervangende nieuwbouw voor dagbesteding op het terrein Van Bienemalaan 3 in Oranjewoud, waarmee de vervangende nieuwbouw mogelijk wordt.

Benoeming L. De Heij-Nap auditcommissie

Mevrouw de Heij-Nap (CU) is door de raad unaniem benoemd als lid van de auditcommissie.

Omgevingsvisie

De raad heeft nog geen besluit genomen over de omgevingsvisie, omdat bij de stemming van één amendement de stemverhouding gelijk was. Dit betekent dat hier tijdens de volgende vergadering (8 juli 2021) opnieuw over gestemd moet worden. Hierna kan pas over de omgevingsvisie zelf gestemd worden.

Ook wordt op 8 juli nog gestemd over de motie van D66 en GL over het invoeren van Zero-emissie concepten in Heerenveen. 'Zero emissie' wil zeggen dat auto's geen schadelijke stoffen uitstoten.

Wel zijn er twee amendementen van GroenLinks, SP, FNP, D66 en CU unaniem aangenomen waarmee het uitgangspunt wordt dat circulair bouwen ‘de norm’ wordt in Heerenveen.

Amendement ID 133 GL, SP, D66, FNP, CU - Circulair bouwen

De raad besluit met algemene stemmen:

de voorgestelde Omgevingsvisie Heerenveen 1.0 te wijzigen door

op pagina 23, paragraaf 5.2.4.1 Het sluiten van kringlopen, het laatste punt: ‘Waar

mogelijk stimuleren we innovaties op het gebied van circulair bouwen.’

te vervangen door

‘Circulair bouwen wordt de norm in Heerenveen.’

Amendement ID 135 GL, SP, CU, FNP - Paragraaf circulair bouwen

De raad besluit met algemene stemmen:

de voorgestelde Omgevingsvisie Heerenveen 1.0 te wijzigen door

De volgende paragraaf toe te voegen aan de omgevingsvisie:

5.3.9 Circulair bouwen wordt de norm in Heerenveen

Hoewel circulair bouwen nog sterk in ontwikkeling is, willen we dat in Heerenveen circulair bouwen zo snel mogelijk vanzelfsprekend wordt. Dit sluit aan bij onze ambitie om circular valley te worden. We werken toe naar de situatie dat circulair bouwen het uitgangspunt is, tenzij dat niet mogelijk is. Er worden alleen nieuwe grondstoffen gebruikt als het echt niet anders kan. Daarnaast streven we naar herbruikbaar en demontabel bouwen. De gemeente stimuleert de ontwikkeling en kennisdeling van circulaire initiatieven om zo een versnelling van circulair bouwen mogelijk te maken.

Definitieve verklaring van geen bedenkingen Moskoupleats Schoterlandseweg 22 Katlijk

De raad heeft besloten om voor het vernieuwen en vergroten (o.a. gemeenschappelijke en kantoorruimtes, dagbesteding en spreekkamers) van een woning met schuurgedeelte en 2 bijgebouwen in een woonzorgcomplex aan de Schoterlandseweg 22 te Katlijk een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Eerder heeft de raad hiervoor al een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Daarna heeft het plan ter inzage gelegen en hierop zijn zienswijzen van inwoners binnengekomen.

Stemming:

Voor (26): PvdA (6), CDA (4), VVD (4), GBH (3), GroenLinks (3), SP (2), D66 (2), HL (1), CU (1)

Tegen (2): FNP (2).

Definitieve verklaring van geen bedenkingen Pean Zeilschool legalisering vakantiewoningen

Door een landelijke storing werkte de live uitzending tijdens dit agendapunt niet meer. Daarom is de raadsvergadering vroegtijdig beëindigd. De afronding van dit agendapunt en de stemming vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 8 juli.

Ook de behandeling van de motie vreemd, ingediend door de SP, over inschrijving en huisvesting van arbeidsmigranten is op 8 juli.

 

De raadsvergadering van 8 juli start om 19.00 uur. In deze vergadering spreekt de raad ook over de financiën van de gemeente.