Terublik op raadsvergadering van donderdag 20 mei

HEERENVEEN - Donderdagavond was er weer een raadsvergadering. Vanwege de coronacrisis werd deze vergadering digitaal gehouden.

Hieronder lees je een terugblik op de raadsvergadering van donderdag 20 mei 2021.

Begroting 2022 Marrekrite

Hamerstuk
De Marrekrite werkt in opdracht van de Friese gemeenten en de Provincie en wordt bestuurd door de Friese wethouders en gedeputeerde. De taak van de Marrekrite is om de recreatie in Friesland zo goed mogelijk te ondersteunen, door de aanleg en onderhoud van voorzieningen op water en op land. Het directieteam heeft de dagelijkse leiding. De raad heeft als bestuurder de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.

Besluit

Geen zienswijze over de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 in te dienen bij het DB van de Marrekrite.

Veiligheidsregio Fryslân - Zienswijze (concept) Begroting 2022 en Jaarrekening 2020

Hamerstuk
Veiligheidsregio Fryslân werkt in opdracht van de Friese gemeenten en wordt bestuurd door de Friese burgemeesters en wethouders gezondheid. Het Directieteam heeft de dagelijkse leiding. De raad heeft als bestuurder de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begroting en jaarrekening van de Veiligheidsregio Fryslan.

Besluit

Geen zienswijze over de jaarstukken 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 in te dienen bij het DB van Veiligheidsregio Fryslân.

Uitvoeringsplan gezondheid 2020-2025 ”Samen scoren voor gezondheid!”

Bespreekstuk
Samen met inwoners, professionals, vrijwilligers(organisaties) en studenten is een actieplan ”Samen scoren voor gezondheid!” opgesteld voor de komende vijf jaar. In het actieplan staan initiatieven om de zorg en ondersteuning anders en beter te organiseren. Er zijn drie speerpunten waar de meeste gezondheidswinst wordt verwacht: 1. Gezonde leefstijl, 2. Psychosociale gezondheid en 3. Gezonde leefomgeving (fysiek en sociaal). De speerpunten zijn uitgewerkt in 15 maatregelen.

Besluit (unaniem)

 1. Vaststellen uitvoeringsprogramma ”Samen scoren voor gezondheid!” en instemmen met de uitvoering van de diverse maatregelen uit het actieplan.
 2. Akkoord gaan met het dekkingsplan van de kosten van in totaal gemiddeld €124.384 per jaar voor de periode 2021 t/m 2025, en vast te stellen indien positieve besluitvorming externe budgetten.

Motie ID 281 CU -  Cultuur, waaronder muziek voor positieve gezondheid en welbevinden

Verzoekt het college:

• Cultuur, waaronder muziek zeker mee te nemen in het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden voor positieve gezondheid en welbevinden, waarbij behalve Caleidoscoop ook Ateliers Majeur ingeschakeld kan worden en wellicht ook de musea in onze gemeente.

Motie ID 282 PvdA  - Gezondheidsachterstand

Roept het college op om:
• Aan de inzet in de accentwijken concrete en meetbare doelen en te behalen resultaten te koppelen, zodat de raad de voortgang in de te behalen gezondheidswinst voor mensen met de grootste gezondheidsachterstand kan volgen. Met als doel dat zichtbaar wordt hoe de kansengelijkheid door deze inzet wordt vergroot.

Verdeling Fonds Vitale Kernen

Bespreekstuk
Het fonds Vitale Kernen is in 2017 door de raad ingesteld en is bedoeld om de vitaliteit van de centra in Heerenveen, Akkrum, Jubbega en Aldeboarn te versterken en is in 2017 opgericht op initiatief van de raad. Het fonds is nodig om belangrijke doelen uit het raadsakkoord te kunnen realiseren. Het fonds dekt de kapitaallasten van de investeringen. Vanuit de verschillende participatietrajecten is inmiddels in beeld gebracht welke investeringen gewenst zijn. Daaruit blijkt dat met de huidige omvang van het fonds maximaal de helft van de wensen kan worden gerealiseerd. In dit voorstel wordt de verdeling van de middelen voorgelegd aan de raad.

Besluit (stemming)

In te stemmen met de verdeling van de middelen uit het Fonds Vitale Kernen over de verschillende centra: 70% Heerenveen, 15% Akkrum, 11% Jubbega, 4% Aldeboarn.

Stemming

Voor: CDA (4), ChristenUnie (1), D66 (2), GB Heerenveen(3), Heerenveen Lokaal (1), PvdA (6), SP (2), VVD(5)

Tegen: FNP (2), GroenLinks (3

Motie ID 283 VVD - Subsidies binnenhalen voor centrumplannen

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken op welke wijze Heerenveen meer subsidies kan binnenhalen.
 • De positie van de gemeente Heerenveen op het gebied van lobby en externe oriëntatie te versterken en hier de raad over te informeren.
 • Een subsidiescan te maken voor welke Europese subsidies Heerenveen mogelijk in aanmerking zou kunnen komen, eventueel in samenwerking met de provincie.
 • In overleg te treden met andere gemeenten en provincie(s), die succesvol zijn geweest met het binnenhalen van Europese subsidies.
 • De raad uiterlijk in het vierde kwartaal van dit jaar te informeren over de uitkomst van dit onderzoek.

Aan de slag met de Centrumvisie Heerenveen

Bespreekstuk
In december 2019 is na een intensief participatietraject (G1000 en G20) de visie voor het centrum van Heerenveen vastgesteld. Nu wordt de raad voorgesteld om geld beschikbaar te stellen voor het starten van de uitvoering van de visie en worden de contouren van de programmaorganisatie voorgelegd. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met de hoofdlijnen van de visie voor gebiedsontwikkeling centrum-oost. Daar ontstaat een gebiedsdeal waarbij naast de gemeente ook andere partijen investeren in het transformeren van dit deel van het centrum binnen de kaders van de centrumvisie.

Besluit (stemming)

1.in te stemmen met het aangepaste investeringspakket voor de gemeentelijke inzet voor het uitvoeren van de centrumvisie van Heerenveen;
2.de betreffende kapitaallasten bestemmen voor de beoogde investeringen zodat met derden concrete en harde afspraken kunnen worden gemaakt;
3.in te stemmen met de hoofdlijnen van de samen met mede investeerders opgestelde visie voor de gebiedsontwikkeling centrum-oost en in te stemmen met het starten van de formele inspraak;
4.in te stemmen met de contouren van de beoogde organisatie rond het proces van realisatie van de centrumvisie Heerenveen;
5.een krediet van € 1.375.000,- beschikbaar stellen voor de planvorming, organisatie en voorbereidingskosten.

Stemming

Voor: CDA (4), D66 (2), GB Heerenveen (3), PvdA (6),VVD (5)

Tegen: ChristenUnie (1), FNP (2), GroenLinks (3),Heerenveen Lokaal (1), SP (2)

Motie ID 284 VVD - Centrumvisie Heerenveen

Verzoekt het college:

 • Bij iedere vervolgstap een zorgvuldige afweging en overzicht te blijven maken die recht doet aan de verder te ontwikkelen centrumgebieden.
 • De elementen groen, ontmoeten en bewegen (‘bruisen en beleven’) een zichtbaar onderdeel (en uitkomst) te laten zijn van dit plan, ondanks het ingeperkte budget.
 • Onderzoek te laten doen naar nut en noodzaak en daarmee een kwantitatieve onderbouwing voor de beoogde parkeervoorziening, dit o.a. in het licht van de huidige en gewenste ontwikkelingen rondom auto- en fietsverkeer in het centrum.
 • Bij het aanpassen van de Dracht, specifiek de bestrating, in de afweging niet alleen het verfraaien maar vooral het aspect veiligheid mee te nemen.

Stemming

Voor: CDA (4), D66 (2), FNP (2), GB Heerenveen (3),VVD (5)

Tegen: ChristenUnie (1), GroenLinks (3), HeerenveenLokaal (1), PvdA (6), SP (2)