Terublik op raadsvergadering van donderdag 22 april

HEERENVEEN - Donderdagavond was er weer een raadsvergadering. Vanwege de coronacrisis werd deze vergadering digitaal gehouden.

Hieronder lees je een terugblik op de raadsvergadering van donderdag 22 april 2021.

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2021

Hamerstuk
In de raadsvergadering van 29 januari is een motie aangenomen om het beleid rond het ontvangen van giften tijdens de bijstand aan te passen. Op basis van de Participatiewet heeft de raad echter geen verordenende bevoegdheid op dit gebied. Daarvoor is een aanpassing van de handhavingsverordening nodig.

Besluit

De raad wordt voorgesteld om de  Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2021 vast te stellen, zodat de nieuwe beleidsregels voor giften en schadevergoedingen van kracht worden.

Rekenkamerrapport - Kwaliteit van Dienstverlening gemeente Heerenveen

Hamerstuk
De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken van het dienstverleningsniveau van de gemeente Heerenveen. De Rekenkamercommissie geeft aan dat de gemeente Heerenveen nog een weg te gaan heeft als het gaat om de vertaling van de ambitie ‘Niet: iedereen hetzelfde, maar: ieder wat hij nodig heeft’ en doet daarvoor aanbevelingen. Een deel van de aanbevelingen ondersteunt het maken van een visie en een deel gaat over de inhoud van de visie, waardevol bij het al ingezette proces voor het maken van een nieuwe dienstverleningsvisie.

Besluit

 1. De aanbevelingen gebruiken als input bij het opstellen van de visie op dienstverlening.
 2. De startnotitie visie op dienstverlening laten vaststellen door de raad.
  (zodat de raad al vanaf de start een actievere en betrokken rol heeft ten aanzien van de dienstverlening - bij agendapunt 15 stelt de raad de startnotitie zelf vast).

Begrotingswijziging voor initiatief zonnepark van Coöperatie Duurzaam Akkrum Nes

Hamerstuk
De Coöperatie Duurzaam Akkrum Nes (DAN) wil op een stuk grond naast de A32 te Akkrum een zonnepark realiseren en heeft voor de exploitatie Stichting de Leppagreide opgericht. Het is het eerste zonnepark in de gemeente Heerenveen dat 100% in lokaal eigendom is. In 2017 is besloten medewerking te verlenen aan dit initiatief. Voor het gebruik van de percelen wordt een bedrag bij de gemeente in rekening gebracht door de Staat. Stichting de Leppagreide betaalt eenzelfde bedrag weer aan de gemeente voor het gebruik van de percelen. Hiervoor wordt er een budget-neutrale begrotingswijziging voorgelegd aan de gemeenteraad.

Besluit

Medewerking te verlenen aan het initiatief van Coöperatie Duurzaam Akkrum Nes door in te stemmen met de bijbehorende budget-neutrale begrotingswijziging.

Jaarstukken 2020 en begroting 2021 en 2022 van de GR Bedrijvenparken A7

Hamerstuk
De gemeenteraad van Heerenveen heeft evenals de gemeente De Fryske Marren op grond van de Gemeenschappelijke Regeling de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze over de  Jaarrekening 2020, eerste Begrotingswijziging 2021 en Begroting 2022 van de Gemeenschappelijk Regeling Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A7 Heerenveen – Joure. De gemeenteraad wordt voorgesteld geen kanttekeningen te maken.

Besluit

De zienswijze ten aanzien van de Jaarrekening 2020, de eerste Begrotingswijziging 2021 en de Begroting 2021 van de GR A7 zoals verwoord in de conceptbrief vast te stellen en te versturen aan het bestuur van de GR.

Verzamelbesluit 2021-1

Hamerstuk
Een verzamelbesluit is een verzameling van besluiten om een aantal financiële aanpassingen op de lopende begroting van 2021 te doen. Op deze manier stuurt de gemeenteraad het beleid en de financiën op tijd bij gedurende het jaar.

Besluit

1. In te stemmen met het verzamelbesluit 2021-1.
2. In te stemmen om het negatieve resultaat van € 463.500 te dekken middels een onttrekking uit de algemene reserve.

Wijziging Gemeenschappelijke regeling FUMO en Ontwerpbegroting 2022 FUMO

Hamerstuk

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Werkzaamheden van de FUMO zijn schrijven van vergunningen, houden van toezicht bij bedrijven, handhaven en adviesgeven op het gebied van licht, geluid, trillingen, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken.

Besluit

1. Aan het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling FUMO, overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage 1.
2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de FUMO.

Ontwikkeling plangebieden Middenzone, Singels en Park in Skoatterwâld

Hamerstuk
Vanwege de verdere ontwikkeling van Skoatterwâld wordt het noordelijk deel van de 3e fase in ontwikkeling genomen. De gemeenteraad wordt gevraagd om voor de plangebieden Middenzone, Singels en Park de beeldkwaliteitscriteria en de grondexploitatie vast te stellen en het jaarlijkse onderhoudsbudget met € 80.000 te verhogen.

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor de plangebieden Middenzone - de Singels Skoatterwâld.
2. In te stemmen met de evaluatie beeldkwaliteitseisen voor particuliere kavels.
3. De geactualiseerde grondexploitatie Skoatterwâld fase 1 & 2 en fase 3 vast te stellen.
4. het jaarlijkse onderhoudsbudget met € 80.000 te verhogen met bijgaande begrotingswijziging.

Strategische Agenda Heerenveen 2022-2040 & Strategisch afwegingskader

Bespreekstuk
De Strategische agenda beschrijft wat de gemeente wil bereiken over 10 – 20 jaar, door de samenhang in al eerder vastgesteld beleid te beschrijven. In het document staan de (on)gewenste effecten en de opgaven van de ontwikkelingen die raadsperioden en de politieke belangen overstijgen.

De opgaven zijn vertaald in doelen en subdoelen voor korte én langere termijn. Het gaat om doelen waarmee ongewenste effecten beïnvloed kunnen worden en doelen waarmee gewenste effecten gerealiseerd kunnen worden. Hiermee kan de raad richting geven aan de voorkant en makkelijker regisseren en controleren.
Het afwegingskader geeft de prioriteiten aan, op basis waarvan het college de juiste voorstellen kan doen aan de raad die eraan bijdragen dat er voldoende geld is om nu en in de komende jaren, de ambities en dat wat nodig is te betalen.

Besluit

 1. De Strategische Agenda hanteren als uitgangspunt voor de toekomstige koers van Heerenveen.
 2. Het college opdracht geven om op basis van het Strategisch Afwegingskader de documenten van de P&C-cyclus op te stellen.

Stemming

Voor: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), FNP (3), GBHeerenveen (3), GroenLinks (3), PvdA (6), SP (2), VVD (4)

Niet gestemd: Heerenveen Lokaal (1)

Amendement 119 FNP - Ambysje foar it Frysk yn it koersdocument Strategische agenda

Beslút:
• Ûnder it kopke “Opgave op het gebied van voorzieningen voor onderwijs, sport en cultuur” op side 18 fan de Strategische agenda de folgjende tekst ta te heakjen:
te wijzigen in:
“Meartaligens is it útgongspunt yn ús gemeente. Dêrom mei Frysk der wêze yn de gemeente Heerenveen. Yn ien op ien kontakt, yn oerlis, yn gearkomsten. De útdaging is om út te finen hoe’t je dat as gemeente dogge: mei syn allen meartalich wêze.

Stemming

Voor: CDA (5), D66 (2), FNP (3), GB Heerenveen (3),GroenLinks (3), PvdA (6), SP (2), VVD (4)

Tegen: ChristenUnie (1)

Niet gestemd: Heerenveen Lokaal (1)

Amendement 120 FNP  - Iepenbier ferfier binnen ús gemeente

• Ûnder it kopke “Gezonde en duurzame bereikbaarheid” op side 20 fan de Strategische agenda de folgjende tekst ta te heakjen:
te wijzigen in:
“Daarnaast zullen we voor de bereikbaarheid binnen de gemeente in moeten zetten op het behoud van, en het eventueel versterken van het openbaar vervoer binnen onze gemeente.”

Stemming

Voor: ChristenUnie (1), D66 (2), FNP (3), GroenLinks (3),SP (2), VVD (4)

Tegen: CDA (5), GB Heerenveen (3), PvdA (6)

Niet gestemd: Heerenveen Lokaal (1)

Investeringsimpuls Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen  2020-2021

Bespreekstuk
De  gemeente heeft een rijksbijdrage gekregen van € 1.757.312,- voor het stimuleren van verkeersveiligheidsmaatregelen. Hiervan is € 847.725,- voor maatregelen die binnen 1 jaar moeten worden uitgevoerd en € 909.587,- voor maatregelen die voor 2025 gereed moeten zijn. De raad wordt nu een voorstel gedaan over de maatregelen die binnen 1 jaar moeten worden uitgevoerd, dus de bijdrage van € 847.725,-. De rijksbijdrage van 50% wordt verstrekt op basis van een cofinanciering van eenzelfde bedrag. Er is 50% cofinanciering mogelijk vanuit bestaande budgetten en de provinciale subsidieregeling Fyts!mpuls. Hiervoor is een besluit nodig van de gemeenteraad.

Voorgesteld besluit

 1. Een krediet beschikbaar te stellen in 2021 van € 1.551.750,- dat voor de helft gedekt wordt door een rijks bijdrage.
 2. De gemeentelijke bijdrage van € 775.875,- te dekken uit de beheerpost Verkeersveiligheid en – maatregelen, het reguliere onderhoudsbudget Verhardingen en een aanvraag vanuit de subsidieregeling Fyts!mpuls van de provincie Fryslân.
 3. De bijbehorende totale kapitaallast van € 35.000 te dekken uit:
  a) voor € 24.000 ten laste van het bestaande budget verhardingen
  b) de extra kapitaallasten voor het deel verkeersveiligheid van € 11.000,- beschikbaar te stellen vanaf 2022 ten laste van het begrotingsresultaat.
 4. Indien de subsidie ‘Fyts!mpuls’ niet wordt toegekend, de extra kapitaallasten van maximaal € 11.000 beschikbaar te stellen vanaf 2022.

Bestemmingsplan K.R. Poststraat 44-46 Heerenveen - 18 appartementen en 1 vrijstaande woning

Bespreekstuk
Het plan is om op de K.R. Poststraat 44-46 te Heerenveen 18 appartementen en 1 vrijstaande woning te bouwen op de plek van een inmiddels gesloopt bedrijfspand.

Besluit

 1. Instemmen met de in de antwoordnota voorgestelde reactie op de ingekomen zienswijzen.
 2. Het bestemmingsplan Heerenveen, KR Poststraat 44-46, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074. BPNkrpost44HV-VG01, gewijzigd conform de artikelen1.2.1 tot en   met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijk ordening, in elektronische vorm vast te stellen.
 3. Aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronisch bestand o_ NL.IMRO.0074. BPNkrpost44HV-VG01.
 4. Geen grondexploitatieplan vast te stellen.

Stemming

Voor: CDA (5), FNP (3), GB Heerenveen (3), PvdA (6),VVD (4)

Tegen: ChristenUnie (1), D66 (2), GroenLinks (3),Heerenveen Lokaal (1), SP (2)

Startnotitie visie op dienstverlening

Bespreekstuk
De huidige dienstverleningsvisie liep van 2011 tot en met 2014 en is in 2015 omgezet naar servicenormen. Er is een toekomstbestendige dienstverleningsvisie nodig die past bij de ontwikkelingen waardoor we onze inwoners, ondernemers en andere organisaties de dienstverlening aan kunnen bieden, die past bij de Heerenveense aanpak en werkwijze en bij de behoeften en verwachtingen van inwoners, ondernemers en andere organisaties. De raad stelt de dienstverleningsvisie vast. In de startnotitie geeft de raad als opdrachtgever van de dienstverleningsvisie richting aan het college mee door scherp te maken op welke vraag de dienstverleningsvisie antwoord moet geven.

Besluit

Instemmen met de Startnotitie voor de visie op dienstverlening

Uitvoeringsprogramma Schulden, Armoede en Laaggeletterdheid

Bespreekstuk

 1. De raad heeft aangegeven het uitvoeringsprogramma schulden, armoede en laaggeletterdheid te willen vaststellen. Hierin staan de maatschappelijke effecten en de maatregelen om deze effecten te bereiken als het gaat om armoede, schuldhulpverlening en laaggeletterdheid.
 2. De gemeente is voor de wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht om in een verordening de termijn te bepalen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt.

Besluit

1. Het uitvoeringsprogramma Armoede, Schulden en Laaggeletterdheid 2020-2022 vaststellen.
2. De verordening Beslistermijnen Schuldhulpverlening Heerenveen 2021 vaststellen

Bijdrage in de transitiekosten van VDL Heerenveen

Bespreekstuk
VDL Heerenveen en van Wijnen hebben besloten hun krachten te bundelen en gaan een langdurige samenwerking aan. Voorgesteld wordt om steun te verlenen aan het initiatief van VDL om door middel van een transitie van het eigen bedrijf bij te dragen aan de industriële productie van woningen.

Besluit

Instemmen met het reserveren van een bedrag van € 100.000 als bijdrage in de transitiekosten van VDL Heerenveen en bijgaande begrotingswijziging vaststellen.

Stemming

Voor: CDA (5), ChristenUnie (1), FNP (3), GBHeerenveen (3), GroenLinks (3), PvdA (6), SP (2),VVD (4)

Tegen: D66 (2), Heerenveen Lokaal (1)

Procesvoorstel Rekenkamerrapport stand van zaken transformatie in het sociaal domein door de ogen van de wijkteams

Bespreekstuk
Dit onderzoek beoordeelt de stand van zaken van de transformatie aan de hand van zes beloften die bij de transitie in het sociaal domein bij gemeenten als beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd. Het perspectief dat voor dit onderzoek gekozen is, is het perspectief van de sociaal werkers (professionals) van de wijkteams. In het rapport staan twee aanbevelingen met onderliggende thema’s:
- Het kostenbewust en kostenefficiënt werken verdient aandacht
- Zet in op het versterken van preventie

Vanuit deze twee algemene aanbevelingen doet de Rekenkamer vijf aanbevelingen specifiek voor de gemeente Heerenveen. Met dit raadsvoorstel wordt het college gevraagd om een advies over beide aanbevelingen met onderliggende thema’s en de vijf specifieke aanbevelingen te geven.

Besluit

 1. Het college verzoeken om een voorstel voor te leggen aan de raad over kostenbewust en kostenefficiënt werken in het Sociaal Domein, met daarin antwoord op de vragen:
  - wat is (de ernst van) het probleem?
  - wat zijn mogelijke oplossingen?
  - wat zijn de consequenties van de oplossingen?
 2. Het college verzoeken om een voorstel voor te leggen aan de aan de raad over versterken van preventie in het Sociaal Domein, met daarin antwoord op de vragen:
  - wat is (de ernst van) het probleem?
  - wat zijn mogelijke oplossingen?
  - wat zijn de consequenties van de oplossingen?

Aanbieden van het initiatiefvoorstel Jongerenparticipatie

Bespreekstuk

Besluit

Het college vragen om wensen en bedenkingen over het initiatiefvoorstel Jongerenparticipatie, zodat het initiatiefvoorstel in de raad van 9 september 2021 inhoudelijk kan worden behandeld.