Terugblik op de Raadsvergadering van 25 mei 2023

HEERENVEEN - In de onderstaande tekst een Terugblik op de raadsvergadering van 25 mei 2023. 

We vertellen wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem gestemd is. Alle stukken en de complete agenda met de uitzending vind je op de website.

Maatregelen en investering verbeterplan Recreatiegebied De Heide

De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel om 500.000 euro in te zetten voor fysieke maatregelen in Recreatiegebied De Heide en investering in de kwaliteit van het groen, het parkeerterrein, de paden en vergroening van de westzijde van recreatiegebied. Er wordt een ‘Lazy Nature concept’ uitgewerkt voor het recreatiegebied.

Dankzij de unaniem aangenomen motie van de raadsleden van de fracties VVD en GroenLinks wordt in gesprek gegaan over inpassing van maatschappelijke partijen, zoals Scouting Polaris en andere maatschappelijke instellingen (stichtingen, verenigingen, scholen).

Door een bij meerderheid aangenomen amendement van de raadsleden van de fracties FNP en SP komt er geen vuurplaats bij de Zonneweide. De raadsleden van de fracties FNP, SP, CDA en PvdA stemden voor dit amendement, de raadsleden van de fracties VVD, HL, GL, D66 en CU stemden tegen dit amendement. De stemverklaringen waarom de raadsleden voor of tegen hebben gestemd staan op de website.

Transformatie jeugdbeleid Lokaal Akkoord

De raad heeft unaniem het besluit genomen om de doelen van de bestuursopdracht lokaal akkoord jeugd via de programmastructuur sociale transitie inhoud te geven. De uitwerking van het lokaal akkoord jeugd wordt niet als eigenstandig proces voortgezet maar maakt onderdeel uit van de sociale transitie.

Met een motie van de fracties PvdA, SP, VVD, HL, CU, FNP heeft de raad het college gevraagd om zo snel mogelijk, bij voorkeur voor het zomerreces, met de raad in gesprek te gaan om afspraken te maken hoe de raad grip houdt op dit proces en de borging van de opbrengsten van het lokaal akkoord jeugd tot nu toe.

Ook heeft de raad gevraagd om een procesvoorstel aan de raad voor te leggen met een tijdspad en momenten waarop de raad keuzes kan maken over hoe het programma sociale transitie samen met de raad en de doelgroep (jongeren) en strategische partners vormgegeven kan worden.

Verder heeft de raad gevraagd om een voorstel met scenario’s waarmee de raad kaders kan stellen en de monitoring vorm kan geven. De raadsleden van de fractie D66 stemden tegen deze motie.

Aanbieden initiatiefvoorstel referendumverordening

Raadslid Jan van der Veen (SP) heeft een initiatiefvoorstel referendumverordening ingediend. De raad heeft eerst het college gevraagd om wensen en bedenkingen over het initiatiefvoorstel Referendumverordening, zodat het initiatiefvoorstel in de raad van 25 september 2023 inhoudelijk kan worden besproken.

Benoeming en installatie Dennis De Calonne als commissielid

De raad heeft unaniem besloten om dhr. D. (Dennis) De Calonne te benoemen als raadscommissielid namens de CU.

Verklaring van geen bedenkingen 2 woningen en 2 bijgebouwen Prinses Marijkelaan tegenover nummer 1 in Oranjewoud

De raad heeft unaniem besloten om een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van twee woningen en twee bijgebouwen op de locatie Prinses Marijkelaan tegenover nummer 1 Oranjewoud.

Verklaring van geen bedenkingen 3 appartementen en 2 penthouses op het perceel Molenplein tussen 23-25 in Heerenveen

De raad heeft unaniem besloten om een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van 3 appartementen en 2 penthouses op het perceel gelegen tussen Molenplein 23 en 25 en de naastgelegen bebouwing in Heerenveen.

Verklaring van geen bedenkingen beeldend kunstwerk op de locatie Anne Vondelinglaan nabij nummer 49 en 51 in Heerenveen

De raad heeft unaniem besloten om een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van een beeldend kunstwerk op de locatie Anne Vondelinglaan nabij nummer 49 en 51 te Heerenveen.

Verklaring van geen bedenkingen herontwikkelen perceel Hegedyk 77 in Gersloot

De raad heeft unaniem besloten om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van een schuur en het gebruiken van een bedrijfswoning als normale woning, te Hegedyk 77 te Gersloot.

Verklaring van geen bedenkingen woningen Weversbuurt 6 en 6A in Katlijk

De raad heeft unaniem besloten om een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te voor het gedeeltelijk veranderen van het schuurgedeelte van een bedrijfswoning in 2 woningen (legalisatie) en het in gebruik nemen van een bedrijfswoning voor reguliere bewoning op de locatie Weversbuurt 6/6A te Katlijk.

Benoeming mw. R.W. Kuper als lid van de Raad van Toezicht van Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs

De raad heeft mw. R.W. Kuper benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Ambion voor een 1e termijn van maximaal 4 jaar met ingang van 9 juni 2023.

Meerjarenbegroting 2023-2026 van Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs

De raad heeft unaniem besloten om de begroting van 2023 van Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs goed te keuren en de meerjarenbegroting 2023-2026 van Ambion voor kennisgeving aan te nemen.

Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Recreatieschap Marrekrite

De raad heeft unaniem besloten om geen zienswijze over de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 in te dienen bij het dagelijks bestuur van Recreatieschap Marrekrite.

Budget voorstel upgrade software bezwaren applicatie

De raad heeft unaniem 90.000 euro beschikbaar gesteld voor een softwarepakket zodat de procedurele afhandeling van bezwaarschriften in de gemeente verbeterd wordt.

Nieuwe delegatie- en mandaatregeling gemeente Heerenveen

De raad heeft unaniem de nieuwe delegatie- en mandaatregeling gesteld.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden