Terugblik op de raadsvergadering van donderdag 12 mei

Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - In de onderstaande tekst een Terugblik op de raadsvergadering van donderdag 12 mei. 

We vertellen wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem gestemd is.

Centrumvisie Akkrum

De raad heeft besloten om in te stemmen met de centrumvisie Akkrum en krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van 5 deelprojecten uit de centrumvisie Akkrum, van in totaal € 3.864.900, verdeeld over de volgende onderdelen:

- Herinrichting Centrum Akkrum;

- Ophogen brug Wide Stege;

- Opwaarderen brug Buorren;

- Herinrichting evenemententerrein;

- Versterken profiel waterrecreatie;

Daarnaast worden de Rijksbijdrage Regiodeal € 780.300 en Regiodeal project ervaren & turf voor realisatie TOP € 45.000 als inkomst verantwoord.

De netto investering van € 3.039.600 resulteert in een kapitaallast van € 149.402 per jaar te dekken uit het Fonds Vitale Kernen component Akkrum.

Ook stelt de raad een budget beschikbaar van € 50.000 voor 2022 voor marketing en profilering en het versterken ondernemerschap. Dit budget wordt gedekt ten laste van het beschikbare budget Fonds Vitale Kernen component Akkrum. Mocht er bij het afsluiten van de kredieten nog krediet beschikbaar zijn, worden de vrijvallende kapitaallasten beschikbaar gehouden binnen het budget Fonds Vitale Kernen voor Akkrum.

In het voorjaar 2020 werd duidelijk dat er in Akkrum op verschillende plaatsen werd gewerkt aan het versterken van de vitaliteit van het centrum van Akkrum.  Vervolgens is samen met de gemeente besloten één visie voor het centrum te maken om de koers voor het centrum te bepalen en prioriteiten te stellen voor de investeringen. Met de centrumvisie voor Akkrum wordt ingezet op een vitaal, leefbaar en economisch toekomstbestendig centrum in lijn met het raadsakkoord 2018-2022, de inzet en verdeling van het Fonds Vitale Kernen, het hoofdlijnenakkoord, de Strategische agenda 2022-2040.

Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs

De raad heeft besloten om het ‘Integraal Huisvestingsplan Voorgezet Onderwijs’ (IHP VO) en het investeringsschema vast te stellen en daarbij de financiële consequenties van het IHP VO af te wegen bij de begroting van 2023.

Voor 2022 stelt de raad een krediet van € 1.000.000,- beschikbaar voor de verbouwing aan de Kingweg 10 en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 115.000. Daarnaast stelt de raad voor 2022 een krediet van € 150.000 beschikbaar voor de infrastructuur bij de Buitenbaan 3 inclusief de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 7.250. Het bestaande krediet voor de basisschool ‘de Nijewier’ in Tjalleberd wordt verlaagd met € 550.000 en het voordeel op de kapitaallasten van structureel € 21.800 zal ingezet worden ter dekking voor het IHP VO.

Ook besluit de raad in afwijking van de financiële verordening bij renovatie in 30 jaar en bij nieuwbouw in 50 jaar af te schrijven.

De raad heeft in 2018 middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP VO). Dit in navolging van de vaststelling van de ‘Herijking van het toekomstperspectief huisvesting basisonderwijs’ in juni 2016. Na uitwerking en afweging van verschillende scenario’s is het integraal huisvestingsplan Voortgezet onderwijs vastgesteld.

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs

De raad heeft besloten om het Duurzame Integrale Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2023-2038 (DIHP) en het investeringsschema vast te stellen, waarbij zij het college de opdracht geven om een subsidieregeling te ontwikkelen voor ‘groene’ schoolpleinen. De financiële consequenties van het DIHP 2023-2026 worden afgewogen bij de begroting van 2023.

In afwijking van de financiële verordening wordt bij renovatie in 30 jaar en bij nieuwbouw in 50 jaar afgeschreven. Daarnaast stemt de raad in met het vormen van een bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaalslasten voor de kinderopvang.

Bij de vaststelling van de begroting van 2021 heeft de raad uitgesproken om samen met de schoolbesturen het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs opnieuw te bepalen aan welke normen de huisvesting van het primair onderwijs moet voldoen. Met het geactualiseerde huisvestingsplan kan aan de huidige doelstellingen voldaan worden.

Verordening voorziening huisvesting onderwijs

De raad heeft besloten om de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (2023) met toelichting in ontwerp vast te stellen.

De huidige Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is in werking sinds 2018. De afspraken vastgelegd zijn in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het Voortgezet Onderwijs en de herijking van het IHP voor het Primair Onderwijs hebben gevolgen voor deze verordening. De verordening moest daarom aangepast worden zodat deze wettelijk weer klopt, maar ook overeenstemt met de Integrale Huisvestingsplannen voor het primair en voortgezet onderwijs.

Verordening bekostiging leerlingenvervoer

De raad heeft besloten om de verordening bekostiging leerlingenvervoer Heerenveen 2022 vast te stellen.

De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. De huidige Verordening is vastgesteld in 2015. Door ontwikkelingen binnen het sociaal domein en met name in het passend onderwijs is er de behoefte om de verordening te actualiseren.

Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2022-2025 van Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs

De raad heeft besloten om de begroting van 2022 van Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs goed te keuren en de meerjarenbegroting 2022-2025 van Ambion voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Stichting Ambion dient jaarlijks goedkeuring te vragen aan de raad bij het vaststellen van de begroting. De gemeenteraad moet de begroting goedkeuren vanuit de wettelijke externe toezichtstaak ten aanzien van de continuïteit van voldoend(e) openbaar onderwijs. Dat is vastgelegd in de statuten van Ambion.

Jaarrekening 2021 & Begroting 2023 GR Veiligheidsregio Fryslân

De raad heeft besloten om geen zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2021, eerste begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 bij het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân.

Veiligheidsregio Fryslân werkt in opdracht van de Friese gemeenten en wordt bestuurd door de Friese burgemeesters en wethouders gezondheid. Het Directieteam heeft de dagelijkse leiding. De raad heeft als gemeentebestuur de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begroting en jaarrekening van de Veiligheidsregio Fryslan.

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GR Recreatieschap Marrekrite

De raad heeft besloten om geen zienswijze in te dienen over de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 bij het dagelijks bestuur van de Marrekrite.

De Marrekrite werkt in opdracht van de Friese gemeenten en de Provincie en wordt bestuurd door de Friese wethouders en gedeputeerde. De taak van de Marrekrite is om de recreatie in Friesland zo goed mogelijk te ondersteunen, door de aanleg en onderhoud van voorzieningen op water en op land. Het directieteam heeft de dagelijkse leiding. De raad heeft als gemeentebestuur de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de begroting en de meerjarenraming.

Jaarrekening 2021, eerste begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 GR Bedrijvenparken A7

De raad heeft besloten om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Jaarrekening 2021, de eerste begrotingswijziging 2022 en de Begroting 2023 van de GR A7.

De gemeenteraden van Heerenveen en De Fryske Marren hebben op grond van de statuten van de gemeenschappelijke regeling (GR) A7 de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze bij het dagelijks bestuur van de GR A7 over de jaarrekening en de begroting.

Ontwerpbegroting 2023 GR Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

De gemeenteraad heeft besloten om de zienswijze over de ontwerpbegroting 2023, zoals verwoord in de brief aan de FUMO, in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de FUMO.

Van de gemeenschappelijke regeling (GR) Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is de ontwerpbegroting 2023 FUMO ontvangen. In artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling FUMO is bepaald dat de gemeenteraad bevoegd is een zienswijze over de begroting naar voren te brengen bij het Dagelijks bestuur (DB) van de FUMO.

Stemverklaring:

A. Hartsuiker (HL): Zoals u weet zijn wij altijd behoorlijk kritisch op de organisatie van de FUMO en we vinden nog steeds dat deze organisatie te veel gericht is op haar eigen organisatie in plaats van op de uitvoerende taken. We hebben de stukken nog een aantal keren goed doorgelezen en we zien dat op de begroting van Heerenveen de begroting van de FUMO nog niet veel invloed heeft, maar er zijn wel veel onzekere factoren. Daarnaast lees je in de stukken dat er ongelofelijk veel geld weer in de organisatie wordt gepompt en dat is wel het geld wat wij als gemeenten opbrengen. Wij hebben twijfels over dit voorstel en bij twijfel mag je niet inhalen, dus wij zullen tegen het voorstel stemmen.

Stemuitslag:

Voor: CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (3), FNP (3), GemeenteBelangen (2), GroenLinks (2), PvdA (7), SP (2), VVD (4).

Tegen: Heerenveen Lokaal (3)

1e verzamelbesluit met wijzigingen op de Begroting 2022 gemeente Heerenveen

De raad heeft besloten om het verzamelbesluit 2022-1 vast te stellen en in te stemmen om het effect van dit verzamelbesluit ten laste te brengen van het begrotingssaldo. Daarnaast heeft zij ingestemd met onttrekking aan de algemene reserve van het restant tekort van € 67.000 en aan de frictie reserve van € 28.000.

In het verzamelbesluit 2022-1 staan de afwijkingen op het bestaande beleid ten opzichte van de begroting 2022. Op vier momenten per jaar wordt een verzamelbesluit voorgelegd aan de gemeenteraad. De afwijkingen die gerapporteerd zijn hebben een totale omvang € 2.705.000. Het saldo van de afwijkingen wordt ten laste gebracht van het begrotingssaldo uit de primitieve begroting 2022. Dit begrotingssaldo is onvoldoende om deze afwijkingen te kunnen dekken. De raad is ermee akkoord gegaan om het restant te dekken uit het saldo van de algemene reserve .

Stemverklaring A. Hartsuiker (HL): De vorige spreker noemde al heel duidelijk de risico’s die aan deze grote uitgaven verbonden zijn. Het is ook een principieel punt. In het verleden heeft Heerenveen Lokaal al vaker aangegeven om dit verzamelbesluit ter kennisgeving te nemen. Dat is ook wat Heerenveen Lokaal nu doet. Als we dit ter kennisgeving nemen betekent dit automatisch dat wij tegen stemmen.

Stemuitslag:

Voor: CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (3), FNP (3), GemeenteBelangen (2), GroenLinks (2), PvdA (7), SP (2), VVD (4).

Tegen: Heerenveen Lokaal (3)

Beëdiging commissielid T. Christopher

De heer Tony Christopher (Heerenveen Lokaal) is beëdigd als commissielid.