Terugblik op de Raadsvergadering van donderdag 20 april 2023

HEERENVEEN - In de onderstaande tekst een Terugblik op de raadsvergadering van donedrdag 20 april 2023. 

We vertellen wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem gestemd is. Alle stukken en de complete agenda met de uitzending vind je op de website.

Vestigen AZC in de gemeente Heerenveen

De gemeenteraad heeft, mede gelet het aangenomen amendement ID 27 dat werd ingediend door dhr. R. Tromp (VVD) samen met de raadsleden van de fracties VVD, PvdA, D66 en FNP, besloten om:

1. In te stemmen met het in principe vestigen van een AZC binnen de gemeente Heerenveen en daarbij behorende afwegingscriteria;
2. Akkoord te gaan met het vervolgproces van locatie analyse, communicatie en participatie, uitmondend in een concreet locatievoorstel na de zomer.
3. Kennis te nemen van het proces om te komen tot locatiekeuze.
4. Bij de verkenning naar locaties ook koppelkansen te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld wonen, educatie of sport.
5. Eerst na afronding van dit traject neemt de gemeenteraad een besluit over de definitieve locatie van een AZC, de benodigde overeenkomsten, de koppelkansen en het voorgestelde vervolgtraject.

Op dit onderwerp werd ook een amendement ingediend door mw. A. Speel (GBH) en dhr. A. Hartsuiker (HL) . Dit amendement is verworpen. De raadsleden van de fracties HL en GBH stemden voor dit amendement.

Over het voorstel om een AZC te vestigen werd hoofdelijk gestemd. De raadsleden A. Hartsuiker, A. Melein, J. van der Schaar en A. Speel stemden tegen dit voorstel, de andere raadsleden stemden voor.

Uitbreiding sportpark Skoatterwald

De gemeenteraad heeft besloten om in te stemmen met het vervolgonderzoek 'uitbreiding Sportpark Skoatterwâld'.

Op dit onderwerp werden twee moties ingediend. De eerste motie namens dhr. A. Hartsuiker (HL) samen met de raadsleden van de fracties HL en GBH werd ingetrokken. De tweede motie namens dhr. J. Dekker (GL) samen met de raadsleden van de fractie GL werd verworpen. De raadsleden van GL en SP stemden voor deze motie.

Meerjarenplanning 2023, deel 1 - eerste uitwerking van de thema’s uit de raadsagenda en de transities uit het hoofdlijnenakkoord

De gemeenteraad heeft besloten om in te stemmen met de meerjarenplanning 2023, deel 1 waarin de onderwerpen uit de raadsagenda en de transities uit het hoofdlijnenakkoord zijn uitgewerkt.

Op dit onderwerp is ook de motie ID 28 ‘Raadsambities wonen in MJP verwerken’ aangenomen. Deze motie is ingediend door mw. O. Chang (D66) en dhr. A. Hartsuiker (HL), mede namens de raadsleden van de fracties D66 en HL.

Met het aannemen van deze motie besluit de gemeenteraad om het college de opdracht te geven om de in de meerjarenplanning genoemde doelstelling voor het te realiseren aantal woningen in overeenstemming met de aangenomen ‘Uitgangspunten voor de woonvisie’ te zetten op minimaal 3.000 tot 2030.

De raadsleden van de fracties GBH, SP, CU, FNP en GL stemden tegen deze motie.

Integraal veiligheidsplan 2023-2026 'Veiligheid blijven we samen doen'

De gemeenteraad heeft besloten om Het integraal veiligheidsplan 2023-2026 'Veiligheid blijven we samen doen' vast te stellen en heeft gekozen voor scenario 2 ‘meebewegen met maatschappelijke opgaven’.

Terugkoppeling uitvoering en voortgang Raadsagenda 2022-2026 aan de gemeenteraad en de samenleving

De gemeenteraad heeft besloten om in te stemmen met het voorgestelde proces van terugkoppeling van de voortgang en uitvoering van de raadsagenda aan de gemeenteraad en aan de samenleving.

Programma digitalisering softwarepakket Wmo en Participatiewet

De gemeenteraad heeft besloten een nieuw softwarepakket voor de uitvoering van de Wmo en Participatiewet aan te schaffen en hiervoor in het kalenderjaar 2023 een incidenteel budget beschikbaar te stellen ter hoogte van in totaal € 197.275,- en voor het kalenderjaar 2024 een incidenteel budget beschikbaar stellen van € 437.660.

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening 2023

De gemeenteraad heeft de Verordening ‘Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening 2023’ vastgesteld.

Verantwoording fractievergoedingen 2022

De raad heeft de verantwoording fractievergoedingen 2022 vastgesteld.

Begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

De gemeenteraad heeft besloten om geen zienswijze over de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de FUMO.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden