Terugblik op de Raadsvergadering van maandag 14 december

HEERENVEEN - Afgelopen maandag was er weer een digitale raadsvergadering. Hieronder een terugblik op deze vergadering. 

Burgemeester Tjeerd van der Zwan roept tijdens de opening van de vergadering op om aandacht te geven aan de eenzame medemens en elkaar te steunen.

Benoeming mevrouw A.A. Browne en de heer J.F.M. Koekkoek tot commissielid-niet raadslid

Commissieleden zijn personen die door de gemeenteraad, zijn benoemd om lid te zijn van een raadscommissie. Commissieleden ondersteunen hiermee de raadsleden, maar zijn zelf geen lid van de gemeenteraad. Mevrouw A.A. Browne (D66)  is nu lid van de commissie Samenlevingszaken (SAZA). De heer J.F.M. Koekkoek (D66) is lid van de commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu (ROM).

Actualisatie Watertakenplan

Hamerstuk
In het nieuwe watertakenplan staat hoe we als gemeente aan toekomstige ontwikkelingen en vraagstukken over riolering en water invulling gaan geven. Naast de wettelijke zorgplichttaken voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater staat in het plan hoe we als gemeente aan de vastgestelde ambities in het duurzaamheidsprogramma kunnen bijdragen.

Vaststellen van het Watertakenplan is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad, omdat er beleidskeuzes gemaakt worden en er financiële consequenties zijn.

Financiële verordening 2020

Hamerstuk
De afschrijftermijnen in de financiële verordening 2020 van de investeringen in de informatie technologie zijn aangepast van de economische levensduur naar de werkelijke levensduur.

Wijziging verordeningen aanbieden graven met grafrechten voor onbepaalde tijd

Hamerstuk
Deze verordening maakt het mogelijk om op de gemeentelijke begraafplaatsen graven aan te bieden met grafrechten voor onbepaalde tijd (‘eeuwigdurende grafrust’), een wens van inwoners in de gemeente.

Verzamelbesluit 2020-4

Hamerstuk
Dit verzamelbesluit is de vierde reeks financiële wijzigingen op de lopende begroting 2020.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen bouw begeleid wonen complex aan Ds. Veenweg 22 De Knipe

Bespreekstuk
De gemeenteraad gaat akkoord om af te wijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van een begeleid wonen complex op de locatie Ds Veenweg 22 in De Knipe door leer- en werkboerderij It Wolwêzen.

Veenweideprogramma 2021-2030

Bespreekstuk
Het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 is klaar. Door de colleges van Provincie Fryslân, het Wetterskip en de gemeenten is meegedacht over de inhoud hiervan.
In het Veenweideprogramma staan de gezamenlijke ambitie, doelstellingen en strategie voor een toekomstbestendige inrichting van het veenweidegebied.

Voor Heerenveen is dit veenweideprogramma vooral belangrijk voor de ontwikkeling van het gebied Aldeboarn-de Deelen.

De raad heeft de voorgestelde zienswijze vastgesteld, maar de stemming was niet unaniem.

Resultaat stemming:

Voor: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), GB Heerenveen(2), GroenLinks (2), PvdA (6), SP (2), VVD (4)

Tegen: FNP (3), GB Heerenveen (1), Heerenveen Lokaal (1)

Amendementen

Er is door de raad met amendenten besloten om drie aanvullingen op de zienswijze te doen. De drie stemmingen waren niet unaniem. Kijk voor de amendementen en het resultaat van de stemmingen op de website

Na het verwerken van alle zienswijzen wordt op een later moment een definitieve versie van het Veenweideprogramma aangeboden aan de gemeente.

Parkeerregelgeving 2021

Bespreekstuk
De Parkeerverordening en Parkeerbelastingverordening zijn als volgt aangepast:

  • Parkeerbelasting per 1 januari 2021 ook te laten betalen voor:
    - volledig elektrische voertuigen;
    - elektrisch (hybride) motorvoertuigen die aangesloten zijn op één van de elektrische oplaadpalen.
  • Een verhoging met 0,80 voor een naheffingsaanslag parkeerbelasting.
  • Het mogelijk maken van een maatschappelijke vergunning en klussenbusvergunning.
  • Het parkeren van vergunninghouders in de parkeergarage Geerts Willigen.
  • Het gratis parkeren op zondagen en nationale feestdagen in Heerenveen, ook in de parkeergarage Geerts Willigen.

Belastingverordeningen

Bespreekstuk
Jaarlijks stelt de gemeenteraad vast hoeveel gemeentelijke belasting inwoners van Heerenveen het volgende jaar moeten betalen. Dit wordt vastgelegd in verordeningen. Belastingen zijn inkomsten voor de gemeente.

Eerder heeft de raad bij het vaststellen van de begroting van de gemeente al besloten hoeveel belasting er nodig is om de begroting sluitend te krijgen. De raad heeft toen besloten dat er in het algemeen rekening wordt gehouden met een verhoging van de leges en overige tarieven (met het verwacht inflatiepercentage van 1%). Voor de riool- en afvalstoffenheffing zijn de tarieven 100% kostendekkend. De onroerende zaakbelastingen worden verhoogd met de inflatiecorrectie van 2%.

 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Schoterlandseweg 24 en 24 b Oudehorne

Bespreekstuk
De gemeenteraad heeft een verklaring van geen bedenkingen af gegeven om aan de Schoterlandseweg 24 van een schuur een woongebouw te maken, waarin kamers verhuurd gaan worden aan ouderen.

Deze verklaring van geen bedenking van de gemeenteraad is nodig omdat het plan is in strijd is met het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne’.

Motie vreemd: verbod glyfosaathoudende middelen gemeentelijke pachtgronden

De raad draagt het college op:
• Een verbod van het gebruik van glyfosaathoudende middelen op gemeentelijke gronden op te nemen in de pachtovereenkomsten van de gemeente Heerenveen.

Stemverhouding:
- Raadsleden voor: CU, D66, FNP, GBH (mw. Bijlsma, dhr. V/d Woude), GL, PvdA, SP, VVD (22)
- Raadsleden tegen: CDA, GBH (dhr. V/d Ven), HL (7)
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden