Terugblik op Raadsvergadering van donderdag 7 oktober

Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - Donderdagavond was er weer een raadsvergadering. We vertellen wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem gestemd is en waar die zijn gegeven ook de stemverklaringen. Alle stukken en de complete agenda vind je op de website. 

Hieronder lees je een terugblik op de raadsvergadering van donderdag 8 september 2021.

Mondelinge vragen

Mw. V/d Ven (PvdA) stelt vragen over Atelier Majeur en lessen voor basisschoolleerlingen ten aanzien van cultuur. De PvdA is al langere tijd van mening dat de muzieklessen en alle cultuur aanbiedingen ver onder de maat is. De vragen worden beantwoord door wethouder Rinkes namens het college.

Dhr. Tromp (VVD) stelt vragen over de campagne dropjeknife waarbij je tijdens een bepaalde periode je steekwapen anoniem kunt inleveren. De VVD is hier absoluut voorstander van, vooral omdat het de veiligheid ten goede komt. De vragen worden beantwoord door burgemeester Van der Zwan namens het college.

(Concept) verklaring van geen bedenkingen Dracht 136 te Heerenveen

Hamerstuk
De raad heeft besloten tot een (concept) verklaring van geen bedenkingen om een winkel te vergroten (verhogen) en veranderen in 2 woningen met 4 (boven)woningen op de locatie Dracht 136 te Heerenveen.

Stemuitslag:

26 stemmen voor

Beheersverordeningen Parkeren

Hamerstuk
De Beheersverordening Parkeren is vastgesteld door de raad om parkeereisen te kunnen stellen bij omgevingsvergunningen. Het opleggen van parkeereisen was tot 1 juli 2018 vastgelegd in de bouwverordening. Na 1 juli moet een regeling vastgelegd zijn in een beheersverordening dat bij een omgevingsvergunning voor een nieuw gebouw of nieuw gebruik voldoende parkeerplekken aangelegd worden.
Voor de gebieden waar nu een beheersverordening geldt, geeft de nieuwe beheersverordening aanvullende regels over parkeren.

De basis voor de parkeereisen is het parkeerbeleid in de Nota Parkeernormen gemeente Heerenveen 2020 of de rechtsopvolgers van deze nota. Er kan worden afgeweken van de eis om in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein te voorzien als het eigen terrein aantoonbaar te klein is. Met deze Beheersverordening Parkeren gelden straks dezelfde parkeereisen voor ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen en geldende beheersverordeningen.

Stemuitslag:

26 stemmen voor

Bestemmingsplan Parkeren

Hamerstuk
Het Bestemmingsplan Parkeren is vastgesteld door de raad om parkeereisen te kunnen stellen bij omgevingsvergunningen. Het opleggen van parkeereisen was tot 1 juli 2018 vastgelegd in de bouwverordening. Na 1 juli moet een regeling vastgelegd zijn in een bestemmingsplan dat bij een omgevingsvergunning voor een nieuw gebouw of nieuw gebruik voldoende parkeerplekken aangelegd worden.
Voor de gebieden waar nu een bestemmingsplan geldt, geeft het bestemmingsplan aanvullende regels over parkeren.

De basis voor de parkeereisen is het parkeerbeleid in de Nota Parkeernormen gemeente Heerenveen 2020 of de rechtsopvolgers van deze nota. Er kan worden afgeweken van de eis om in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein te voorzien als het eigen terrein aantoonbaar te klein is. Met dit Bestemmingsplan Parkeren gelden straks dezelfde parkeereisen voor ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen en geldende bestemmingsplannen.

Stemuitslag:

26 stemmen voor

Bestemmingsplan ‘2e partiële herziening bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne- De Fjilden’ en beeldkwaliteitsplan De Fjilden Nieuwehorne

Hamerstuk
De raad het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Fase 1b van de Fjilden in Nieuwehorne vastgesteld. Het gaat om de bouw van 20 woningen en een huisartsenpraktijk. In februari 2021 heeft de raad het aangepaste stedenbouwkundig plan  hiervoor vastgesteld. Dit plan is vertaald naar een ontwerp-beeldkwaliteitsplan en ontwerp-bestemmingsplan. Beide plannen hebben ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Stemuitslag:

26 stemmen voor

Circulair Ambachtscentrum

Hamerstuk
De raad heeft besloten om budget vrij te maken om onderzoek te doen naar de bouw van een circulair ambachtscentrum. Naar aanleiding van dit onderzoek kan de gemeenteraad later beslissen over de uiteindelijke komst van het centrum. De bijdrage van de gemeente is €12.500 (interne uren). Daarnaast is er een bijdrage van het Rijk (€45.748) en een bijdrage van Omrin (€25.000) beschikbaar.

Stemuitslag:

26 stemmen voor

Nota kapitaalgoederen openbare ruimte, Beheerplannen verhardingen, kunstwerken, oevers, groen en gemeentelijke gebouwen 2021 -2022

Hamerstuk
De raad heeft besloten om de nota kapitaalgoederen én deze vijf uitgewerkte beheerplannen met een looptijd van 2021 en 2022 vast te stellen:

 • Beheerplan Verhardingen (wegen, fiets- en voetpaden etc.)
 • Beheerplan Kunstwerken (bruggen, tunnels/viaducten, steigers, duikers)
 • Beheerplan Oevers (beschoeiing, damwand, natuurlijke oever, kade)
 • Beheerplan Groen (bomen, bos, bosplantsoen, gras, hagen, heesters, houtwallen, plantenbakken)
 • Beheerplan Gemeentelijke gebouwen (76 gebouwen en 68 beeldende kunstobjecten)

Volgend jaar stelt de raad een brede nota kapitaalgoederen 2023 – 2027 op waarin openbare ruimte en gebouwen samen gaan.

Kapitaalgoederen zijn eigendommen van de gemeente, zoals wegen, openbare verlichting, bebording, bruggen, speeltoestellen, gebouwen die duurzaam in stand gehouden moeten worden, maar ook bomen en gras, verzorging van de openbare ruimte. In de nota kapitaalgoederen staat de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte. De raad bepaalt in de nota kapitaalgoederen de meerjarige opgaven, de gewenste kwaliteit (ambitie) en het benodigde geld hiervoor.

Stemuitslag:

26 stemmen voor

Rapport 'Klaar voor de omgevingswet' Rekenkamercommissie Heerenveen

Hamerstuk
De Rekenkamercommissie heeft onderzocht of de gemeente Heerenveen zich voldoende heeft voorbereid om de Omgevingswet op een verantwoorde wijze uit te voeren per 1 juli 2022. Naar aanleiding van de aanbevelingen heeft de raad besloten om aan het college te vragen om in het eerste kwartaal van 2022 inzicht te bieden in de financiële consequenties van de Omgevingswet na 1 juli 2022 én de raad te informeren over het plan van aanpak voor het bereiken van een cultuuromslag in de organisatie.

Stemuitslag:

26 stemmen voor

Startnotitie participatiebeleid omgevingswet

Hamerstuk
De raad heeft de Startnotitie Participatiebeleid Omgevingswet vastgesteld. Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking, waarin een grote rol is weggelegd voor het vroegtijdig betrekken van inwoners en organisaties die belang hebben bij het vaststellen van nieuw beleid. Duidelijke kaders voor participatieprocessen bij beleidsontwikkeling zijn nodig. Hiervoor moet nieuw participatiebeleid worden ontwikkeld dat handvatten biedt voor succesvolle participatie. De raad heeft het versterken van lokale democratie aangegeven als raadsprioriteit en daarom wordt de raad in dit proces intensief betrokken. Deze notitie schetst, onder andere, hoe dit proces eruit komt te zien in de komende maanden.

Deze podcast biedt extra achtergrondinformatie: https://soundcloud.com/user-100665264/podcast-23-participatie?in=user-100665264%2Fsets%2Fde-raad-en-de-omgevingswet-2.

Stemuitslag:

26 stemmen voor

Veenweideprogramma 2021-2030

Hamerstuk
De raad heeft het Veenweideprogramma 2021-2030 vastgesteld. Dit Veenweideprogramma 2021-2030 bouwt voort op de Veenweidevisie 2015 en legt nieuwe accenten.

Het hoofddoel voor het Friese veenweidegebied is om te komen tot een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor een aantrekkelijk en leefbaar veenweidegebied waarvoor alle belanghebbenden zich in willen spannen. Daarnaast zijn een aantal doelstellingen geformuleerd voor het Veenweideprogramma 2021-2030:
1. De negatieve effecten van bodemdaling zijn verminderd, waarbij we streven naar gemiddeld 0,2 cm minder bodemdaling per jaar;
2. De uitstoot van broeikasgassen uit de veenbodem is in 2030 met 0,4 megaton CO2 equivalenten per jaar afgenomen;
3. De landbouw in het gebied heeft een duurzaam toekomstperspectief;
4. Het watersysteem is water-robuust en klimaatbestendig ingericht (klimaatadaptief).

De insteek van de verschillende overheden is om het veenweideopgave zoveel mogelijk als één overheid aan te pakken.
De raad van Heerenveen heeft in december 2020 een zienswijze ingediend op het ontwerp-Veenweideprogramma. Deze zienswijze is samen met vele andere zienswijzen gewogen en verwerkt in het definitieve Veenweideprogramma 2021-2030.

Stemuitslag:

26 stemmen voor

Stand van zaken Thialf en krediet ijshockeyhal

Bespreekstuk
De raad besprak de stand van zaken Thialf, het beschikbaar stellen van een krediet voor de ijshockeyhal en de kaders voor het vervolgtraject.

Stand van zaken Thialf
Er is een verregaand commitment tussen Thialf, KNSB en NOC*NSF om samen de exploitatie van Thialf duurzaam te versterken. KNSB en NOC*NSF willen gezamenlijk jaarlijks € 550.000,- extra bijdragen aan de operationele exploitatie. Tevens wil de KNSB zich sterk maken meer topsport programma naar Thialf te brengen (trainingscentrum kunstrijden) en wordt vanuit de bond gekeken naar curling en shorttrackwedstrijden op nationaal niveau.

Afhankelijk van het wel of niet inschakelen van de zonnepanelen is het operationele exploitatietekort van Thialf inclusief ijshockeyhal daarmee teruggebracht tot respectievelijk € 631.750,- en € 811.750,-. In het Rapport Eringa wordt een beroep gedaan op de aandeelhouders om dit tekort te dekken (1/3e gemeente en 2/3e provincie).

Daarnaast wordt een beroep op de aandeelhouders gedaan om op binnen 1 jaar de benodigde investeringen in de ijshockeyhal te doen om de hal te kunnen blijven gebruiken en om de functionaliteit te verbreden. Daarnaast is minimaal € 1.000.000,- per jaar nodig om de beide hallen van Thialf de komende 10 tot 15 jaar in stand te kunnen houden (groot onderhoud en vervangingsinvesteringen). Voor deze middelen doen partijen (aandeelhouders, Thialf en KNSB/NOC*NSF) een beroep op het Rijk.

Beschikbaar stellen krediet ijshockeyhal
Het in bedrijf houden van de ijshockeyhal vergt op zeer korte termijn een investering in de vloer, de boarding en de luchtbehandeling. De kosten daarvan worden geraamd op € 1.555.274,- (inclusief btw). Het college vraagt aan de raad om dit krediet nu beschikbaar te stellen.

Kaders voor het vervolgtraject
Het college stelt de raad voor om op een later moment, nadat het Rijk zich heeft uitgesproken over steun, een concreet besluit te nemen over:

 • het dekken van 1/3e van het eerder aangegeven operationele tekort van Thialf (€ 210.580,- structureel exploitatiesteun).
 • een eventuele tweede fase voor de ijshockeyhal (geraamd op € 2.500.000,- (incl. btw)). Die bestaat uit het verbeteren van de verlichting, kleedkamers, toevoegen van een kantine en extra voorzieningen met het oog op evenementen (aanpassen tribunes, sfeer, schermen etc.). Deze investering is minder urgent dan de eerste fase en kan indien nodig achterwege blijven of worden gekoppeld aan de eventuele derde hal.

Stemuitslag:

18 stemmen voor, 8 stemmen tegen

Voor: CDA (4), D66 (1), FNP (1), GBHeerenveen (3), PvdA (5), VVD (4)

Tegen: ChristenUnie (1), FNP (1), GroenLinks(3), Heerenveen Lokaal (1), SP (2

Toelichting:

Stemverklaringen:
A. Eijer (FNP): Het voorstel is een spagaat, wij zitten in een dilemma. Het eerste amendement zien wij niet zitten, dat is niet realistisch. Het amendement dat wij mee ingediend hebben laten we staan (amendement ID 146), maar we vinden het jammer dat de raad er niet in meegaat. Dan komen we bij het uiteindelijke voorstel, daar stemmen wij verdeeld in. De heer Eijer stemt voor het voorstel omdat hij vindt dat de gemeente als aandeelhouder verantwoordelijkheid moet nemen, maar zijn collega mevrouw Kleefstra stemt tegen het voorstel omdat zij vindt dat het geld in een bodemloze put wordt gestort.

R. van der Honing (GL): Wij laten ons amendement staan omdat er nog steeds geen goed businessplan is. Ook omdat er nog steeds geen doorkijk is van ‘waar staan we nu, als ondernemers’? Want wij zijn ondernemers van Thialf, of we dat nou leuk vinden of niet. De exploitatie, die is er niet. Het is een schot in het duister, wij vinden de financiële risico’s veel te groot en dat betekent dat we ook tegen het voorstel zullen stemmen.

J. van der Veen (SP): Wij zullen meegaan met het amendement van HeerenveenLokaal en als SP fractie hebben wij ook besloten om tegen dit voorstel te stemmen, want het is ons te gek.

A. Hartsuiker (HL): Het voorstel van GroenLinks, hoe sympathiek het ook is. Weer een businesscase, dat is oude koeien uit de sloot halen en steeds maar weer opnieuw. Ondanks dat sympathiek maar we zullen het niet steunen. Ons amendement laten we gewoon staan.

Amendement ID 145- HL - Stand van zaken Thialf en krediet ijshockeyhal

 1. Kennis nemen van de stand van zaken en de geschetste scenario’s voor het duurzaam exploiteren van Thialf.
 2. Het beschikbaar stellen van het krediet voor de ijshockeyhal te beperken tot het repareren van de huidige betonvloer om de hal in bedrijf te kunnen houden.
 3. Onderzoek te doen naar een nieuwe duurzame, toekomstbestendige multifunctionele hal en hierbij de locatie sportstad Heerenveen als duurzame optie mee te nemen.
 4. De resultaten van dit onderzoek voor juli 2022 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Stemuitslag:

3 stemmen voor, 23 stemmen tegen


Voor: Heerenveen Lokaal (1), SP (2)
Tegen: CDA (4), ChristenUnie (1), D66 (1),FNP (2), GB Heerenveen (3),GroenLinks (3), PvdA (5), VVD (4)

Besluit:

Het amendement wordt verworpen.

Amendement ID 146 - GroenLinks - Businesscase goed beslagen ten ijs

Het voorgestelde besluit te wijzigen als volgt:
• Een gedegen businesscase op te laten die minimaal getoetst wordt door een externe en onafhankelijke partij.
• Aan de hand van de businesscase een besluit te nemen over de ijshockeyhal en de kaders voor het vervolgtraject Thialf.

Stemuitslag:

6 stemmen voor, 20 stemmen tegen

Voor: ChristenUnie (1), FNP (2), GroenLinks(3)

Tegen: CDA (4), D66 (1), GB Heerenveen (3),Heerenveen Lokaal (1), PvdA (5), SP(2), VVD (4) 

Besluit:

Het amendement wordt verworpen.

Plan van Aanpak Woonvisie

Bespreekstuk
De raad heeft het plan van aanpak om een nieuwe Woonvisie te maken vastgesteld. De gemeente Heerenveen is bezig met het opstellen van een nieuwe woonvisie. De gemeenteraad heeft hier een belangrijke rol in. In het plan van aanpak staat het proces en de rol van de raad om een nieuwe Woonvisie te maken.

Stemuitslag:

26 stemmen voor

Verzamelbesluit 2021-3

Bespreekstuk
De raad heeft besloten om in te stemmen met de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021.

Toelichting:

Toezegging door burgemeester Van der Zwan op vraag van T. Waterlander (VVD).