Toanielselskip Teater Snits spilet de Fryske premjėre ‘Set’m op , James!’

SNITS- Op freed 25 en sneon 26 novimber spilet Toanielselskip Teater Snits de Fryske premjėre Set’m op , James! In klucht yn fjouwer bedriuwen fan Julia Engelen en de Fryske oersetting is fan Gurbe Dijkstra.

James Butler en juffer Koartling wurkje beide by teater-producent Harry Voets. Se kinne mekoar net luchtsje of sjen en meitsje oanienwei rûzje. It giet lykwols net goed mei Voets Teaterproduksjes. De foarige produksje is earder as ferwachte stilset en de nije driget net troch te gean fanwege jildpine.De haadrolspiler en de grutte jildsjitter heakje ôf. Mar dan komt John Rikeman, in rike industrieel, mei in pak jild op de proppen. Hy wol daliks Harry Voets te wurd want oars giet it jild nei de konkurrint. Mar Harrry is net thús…

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden