Toekomstbestendigheid drie Friese musea, waaronder FSM, nader onderzocht

SNEEK- Drie Friese musea hebben extra subsidie nodig om het verhaal van Fryslân beter te kunnen borgen. Dat wordt duidelijk uit een onderzoek van cultureel adviesbureau Blueyard in opdracht van de provincie Fryslân. Het gaat om het Fries Landbouwmuseum, het Fries Scheepvaart Museum(FSM) en het Natuurmuseum Fryslân.

Als gevolg van een nieuwe verdeelsystematiek van de provinciale voor meerjarige cultuursubsidies, kregen deze musea ruim een jaar geleden minder geld toebedeeld. De nieuwe verdeling van gelden is onderdeel van de provinciale cultuurbeleidsnota Nij Poadium, die inzet op nieuwe dynamiek en meer diversiteit. Daarmee slaat de provincie nieuwe wegen in binnen de culturele sector. Waar aanvragen voorheen werden beoordeeld door de ambtelijke dienst, gebeurt dat nu door een onafhankelijke adviescommissie bestaande uit experts uit het veld. Deze adviescommissie maakt daarbij gebruik van het toetsingskader uit Nij Podium.

Nieuwe verdeelsystematiek 

De nieuwe verdeelsystematiek leidde hier en daar tot onrust en teleurstelling in de cultuursector. Zo zou door het wegvallen van de steun onder andere het behoud van museale collecties onder druk komen te staan.

In het rapport doet Blueyard voorstellen tot verbetering van de financiële situatie van de musea. Het college van GS legt het advies uit het rapport voor aan Provinciale Staten.

Bij de behandeling van de Kadernota op 30 juni a.s. nemen Provinciale Staten een besluit over het extra geld voor de musea.