Vooruitblik Commissievergaderingen van 17 en 21 november 2022

HEERENVEEN  - De raadscommissies vergaderen op 17 en 21 november 2022. Lees de toelichting op de vergaderingen hieronder in de Vooruitblik.

Inwoners mogen tijdens een commissievergadering aan de raadsleden hun mening vertellen over een onderwerp op de agenda. Dat kan met een filmpje van max 5 minuten, brief of mail.  Inwoners kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 16 november 2022 12.00 uur aanmelden bij griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.

In de commissievergadering worden raadsvoorstellen meningsvormend besproken door de raadscommissie. In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit over de raadsvoorstellen.

Vergaderingen, agenda’s en stukken van de raad staan op www.heerenveen.nl/vergadering-kijken

Vooruitblik Commissievergaderingen op 17 en 21 november 2022

17 november 20.30 uur | Commissie ROM | raadszaal

Verklaring van geen bedenkingen insteekhaven Beetsterdyk  4, Aldeboarn

Voorgesteld besluit:

1. een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een insteekhaven op de locatie Beetsterdyk 4 te Aldeboarn;
2. deze verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken wanneer er geen zienswijzen over de ontwerpverklaring zijn ingediend;
3. naar aanleiding van de omgevingsvergunning geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in de vergunning begrepen gronden anderszins is verzekerd.

De raad wordt gevraagd om een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een insteekhaven aan de Beesterdyk 4 te Aldeboarn. De vergunning kan alleen worden verleend nadat de gemeenteraad heeft verklaard geen bezwaar te hebben.

Verklaring van geen bedenkingen veranderen van  een rotonde in een kruising met verkeerregelinstallaties (VRI's) Burgemeester Falkenaweg, Oranje Nassaulaan en  Rottumerweg te Heerenveen

Voorgesteld besluit:

In te stemmen met de reactienota en een (definitieve) verklaring van geen bedenkingen af te geven op grond van artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juncto artikel 3.11 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juncto artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht voor het vervangen van de Rotonde Heerenveen midden in een kruising met verkeersinstallaties (VRI’s) op de locatie Burg. Falkenaweg, Oranjelaan, Rottumerweg in Heerenveen.

Op 30 juni 2022 heeft de raad besloten om een (ontwerp-) Verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de herinrichting van de Rotonde Heerenveen-Midden tot een kruising met verkeersinstallaties (VRI’s). De (ontwerp-)verklaring van geen bedenkingen en de (ontwerp-)omgevingsvergunning inclusief bijlagen hebben vanaf 18 juli t/m 28 augustus 2022 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn in de bijgevoegde reactienota van een antwoord voorzien. Om medewerking te kunnen verlenen aan een omgevingsvergunning voor dit plan is de definitieve verklaring van geen bedenkingen vereist van de gemeenteraad.

Plan van aanpak RKC onderzoek Burgerparticipatie in de fysieke leefomgeving

De rekenkamercommissie start met een onderzoek naar Burgerparticipatie in de fysieke leefomgeving. De raad heeft het plan van aanpak en onderzoeksopzet ontvangen. De rekenkamercommissie vraagt of de raad voor dit onderzoek het instellen van een klankbordgroep bestaande uit raads(commissie)leden nodig acht.

Uitgangspunten voor de Woonvisie

Voorgesteld besluit:

1. Bespreken van de Uitgangspuntennnota Wonen Volkshuisvesting samen met de Oplegnotitie, zodat de uitkomsten verwerkt kunnen worden in de nieuwe woonvisie.
2. Aansluiten bij de ambitie van het college, om toekomstrichting 3 ‘Heerenveen wil groeien als poort van het Noorden’ als uitgangspunt voor de woonvisie te nemen.
3. Het uitgangspunt vast stellen om voor de periode tot 2025 te streven naar stabiliseren op 29% sociale huur in de woningvoorraad van gemeente Heerenveen, door in
nieuwbouwplannen zoveel mogelijk de 30% sociale huur als uitgangspunt te kiezen.
4. De komende periode gebruiken voor het uitvoeren van een analyse en botsproef op hoofdlijnen voor ons grondbedrijf, welke consequenties het doorvoeren van 30% sociale huur
en 2/3 betaalbaarheid in nieuwe projecten, in de woningvoorraad als harde eis heeft en dit betrekken bij het opstellen van de woonvisie.
5. Het college mandateren een afweging te maken welke instrumenten voor regie op de woningmarkt in te zetten.
6. Situationeel grondbeleid als uitgangspunt vaststellen.
7. De uitgangspunten voor de woonvisie te verwerken in een actueel grondbeleid.
8. Waar gewenst aanvullende uitgangspunten voor de woonvisie vast te stellen.
9. Het proces om te komen tot een nieuwe woonvisie te versnellen door af te zien van besluitvorming over de concept-woonvisie in de raad.
10. Het college vragen de uitgangspunten te bespreken met externe stakeholders en de reacties mee te nemen bij het opstellen van de woonvisie.
11. De looptijd van de huidige woonvisie en het bijbehorend addendum te verlengen tot 31-12-2023.

In 2021 is ter voorbereiding van de nieuwe Woonvisie een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. Op 27 januari 2022 is de Startnotitie ‘Heerenveen, hier wil je wonen’ vastgesteld.
De tussentijdse ontwikkelingen op het thema Wonen en Volkshuisvesting geven aanleiding om nogmaals naar wezenlijke keuzes, uitgangspunten, consequenties en instrumentaria te kijken. De raad heeft daarom gevraagd om een actuele startnotitie. Deze startnotitie wordt aangeboden in de vorm van een uitgangspuntennota. Het college gaat graag met de raad in gesprek over deze uitgangspunten. De uitkomst hiervan wordt daarna verwerkt in de nieuwe Woonvisie en het Grondbeleid.

Instellen commissie fysieke leefomgeving

Voorgesteld besluit:

1. geen zienswijze over de ontwerp Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem naar voren te brengen;
2. het college toestemming te verlenen om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling te treffen, onder voorbehoud dat alle gemeenteraden van de deelnemende gemeenten geen zienswijze hebben ingediend en toestemming hebben verleend;
3. geen inspraak te verlenen op de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Heerenveen;
4. de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Heerenveen vast te stellen.

De Omgevingswet geeft gemeenten de vrijheid om een adviesstelsel in te stellen dat goed past bij de lokale situatie. Elke gemeenteraad moet vóór het inwerking treden van de Omgevingswet een besluit daarover nemen. De huidige adviescommissies en adviseurs voor cultureel erfgoed en omgevingskwaliteit vallen niet onder het overgangsrecht van de Omgevingswet. Het is daarom noodzakelijk om een ‘nieuwe’ gemeentelijke adviescommissie in te stellen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zeventien van de achttien Friese gemeenten brachten de advisering over ruimtelijke kwaliteit en monumentenzorg onder bij de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem. In VFG verband is voorgesteld het bestaande systeem met de door hûs en hiem verzorgde advisering vooralsnog voort te zetten zodat de continuïteit gewaarborgd is.

Plan van aanpak project De Heide / Van Engelenvaart (Regiodeal ZO Friesland) en onderzoek horeca in recreatiegebied De Heide

Voorgesteld besluit:

1. In te stemmen met het bijgevoegde Plan van Aanpak voor het project De Heide / Engelenvaart in het kader van de Regiodeal ZO Friesland;
2. Ten behoeve van de uitwerking een budget beschikbaar te stellen van € 18.000 (exclusief decompensabele btw) en het resterende uitvoeringsbudget van totaal maximaal €200.000 aan te vragen via verzamelbesluiten;
3. De kosten te dekken met de rijkssubsidie die hiervoor beschikbaar is in de Regiodeal ZO Friesland, te ontvangen van de gemeente Opsterland.

In juli 2020 heeft de regio ZO Friesland een Regiodeal gesloten met het Rijk. De kernboodschap van deze Regio Deal is: ‘De Regio Deal geeft een stevige impuls aan Zuidoost Friesland. De gemeente Heerenveen heeft een project aangemeld bij de Regiodeal (bijlage 1). Op basis hiervan is vanuit de Regiodeal €200.000 ter beschikking gesteld. Om gebruik te kunnen maken van de middelen moeten deze uiterlijk in 2023 besteed zijn. In dit raadsvoorstel en bijgevoegd projectplan is verwoord hoe hier invulling aan te geven. Daarnaast wordt een voorstel gedaan om te onderzoeken of en in welke vorm horeca een plek zou kunnen krijgen in het recreatiegebied De Heide.

21 november 19.30 uur | Commissie SAZA | raadszaal

Rapport Rekenkamercommissie over Armoedebeleid

Voorgesteld besluit:

1. Het college te verzoeken voor de raad van februari 2023 een plan van aanpak te maken voor aanbeveling 1, 2 en 4 en dit uit te zetten in de meerjarenplanning.
2. Dit plan van aanpak in dezelfde raad als het kaderstellende debat (februari 2023) over bestaanszekerheid te agenderen.
3. Het college de opdracht te geven aanbeveling 3 te betrekken bij de voorbereidingen voor het kaderstellende debat (februari 2023) zoals afgesproken
in de LTA.
4. Het college te vragen daar waar mogelijk al met de aanbevelingen aan het werk te gaan.

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het geformuleerde armoedebeleid en het onderzoek Armoedebeleid met conclusies en aanbevelingen aangeboden aan de gemeenteraad. Het onderzoek is bedoeld om de raad inzicht te geven in de effectiviteit van de uitvoering van het armoedebeleid. Dit rekenkameronderzoek heeft raakvlakken met het thema bestaanszekerheid uit de raadagenda. Die raakvlakken zijn de basis voor voorliggend proces raadsvoorstel

17 november 19.30 uur | Commissie AZ | raadszaal

Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht)

Voorgesteld besluit:

De verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Heerenveen vast te stellen.

De Omgevingswet is gebaseerd op 26 wetten, waaronder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). De Wabo gaat volledig op in de Omgevingswet en komt daarmee te vervallen. Hierdoor vervalt ook de grondslag voor de huidige Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht. Dit betekent dat deze verordening moet worden vervangen. De nieuwe verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) heeft de artikelen 18.20 en 18.23 van de Omgevingswet als grondslag.

In de verordening bepaalt de raad de kwaliteit voor de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna: VTH). De verordening zelf kent geen inhoudelijke kwaliteitseisen, maar verwijst naar de set kwaliteitscriteria. De kwaliteitscriteria zijn richtlijnen om de organisatie zodanig in te richten dat een kwalitatieve taakuitvoering bereikt wordt. De kwaliteitscriteria zijn volgens Frysk Peil F2, en de opvolgers daarvan. De meest actuele versie van de kwaliteitscriteria worden door de VNG en het IPO (en andere organisaties) bekendgemaakt en is  te vinden op: https://vng.nl/sites/default/files/vth_wabo_kwaliteitscriteria_versie_2.2_2019_deel_b.pdf.

Ambitie en fasering implementatie Wet Open Overheid (Woo)

Voorgesteld besluit:

1. De implementatie van de Wet open overheid op het ambitieniveau Basis vast te stellen. Met de mogelijkheid om situationeel meer te publiceren volgens de niveaus Medium en Plus vanuit het oogpunt van efficiency en effectiviteit.
2. De fasering bij koninklijk besluit als leidraad te nemen.
3. Het beschikbare budget door het Rijk als uitgangspunt voor de financiering te nemen

De raad wordt gevraagd om het ambitieniveau (hoe transparant willen we zijn) en de snelheid van invoeren in onze gemeente van de Wet open overheid (Woo) vast te stellen. De Woo vervangt per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In de Wob stond passieve openbaarmaking van informatie centraal. Dus informatie verstrekken op verzoek. De Woo gaat hierin verder door sommige informatie actief openbaar te maken.

Delegatiebesluit Wet Open Overheid (Woo)

Voorgesteld besluit:

1. Vaststellen Delegatiebesluit Wet open overheid;
2. in te stemmen met het intrekken van eerdere delegatiebesluit(en) in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De Wet open overheid (Woo) vervangt per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Op grond van de Wet open overheid (Woo) is eenieder bevoegd om een verzoek om publieke informatie in te dienen bij een bestuursorgaan, waaronder de gemeenteraad. De raad is als zelfstandig bestuursorgaan bevoegd om te beslissen op Woo-verzoeken die aan de raad zijn gericht. Onder de Wob was deze  beslissingsbevoegdheid gedelegeerd aan het college. Via dit voorstel wordt voorgesteld om het Delegatiebesluit Wet open overheid vast te stellen, zodat de raad de bevoegdheid om te beslissen op aan de raad gerichte Woo-verzoeken overdraagt aan het college.

Ingekomen stukken: Auditplan voor de accountantscontrole 2022 en brief auditcommissie

Voorgesteld besluit:

De raad wordt gevraagd om het Auditplan en de brief auditcommissie ter kennisgeving aan te nemen.

Het Auditplan is een samenvatting van de manier waarop de accountant de controle van de jaarrekening over 2022 gaat verrichten.

Controleprotocol en normenkader voor de accountantscontrole 2022

Voorgesteld besluit:

De raad wordt gevraagd het controleprotocol en normenkader jaarrekening 2022 vast te stellen.

Met dit controleprotocol (inclusief normenkader) maakt de gemeente aan de accountant inzichtelijk welke wet- en regelgeving van toepassing is voor de accountantscontrole 2022.

Aanwijzingsbesluit Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)

Voorgesteld besluit:

Mevrouw mr. J.A.M. van der Goot-Andela aan te wijzen als Functionaris voor Gegevensbescherming als bedoeld in artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 38 van de Wet Politiegegevens (Wpg).

Met ingang van 25 mei 2018 is de Europese verordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening ziet op de bescherming van de privacy (verwerking van gegevens). Met de inwerkingtreding van de verordening wordt voor onder andere gemeenten het aanwijzen van een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) verplicht gesteld. Het aanstellen van een FG is ook noodzakelijk om toezicht te houden op de Wet Politiegegevens (Wpg).
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden