Vooruitblik Commissievergaderingen van 31 mei en 1 juni

HEERENVEEN - Volgende week vergadert de gemeenteraad  op 31 mei en 1 juni in een commissievergadering. 

In de raadsvergadering op 10 juni neemt de raad een besluit over de onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Inwoners mogen tijdens een commissievergadering inspreken om de raadsleden hun mening te vertellen over een onderwerp op de agenda. Dat kan met een filmpje van maximaal 5 minuten, brief of mail.  Inwoners kunnen zich hiervoor tot 27 mei aanmelden bij griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.

Vooruitblik Commissie Gezamenlijk 31 mei

Onafhankelijk onderzoek terugvorderingen/boetes Participatiewet

De raad bespreekt de onderzoeksopzet en het budget 100.000,- voor een onafhankelijk onderzoek naar boetes en terugvorderingen binnen de participatiewet.

Statuten fusie OSG Sevenwolden en Bornegocollege

De raad bespreekt de juridische fusie en de nieuwe statuten van de stichtingen van de OSG Sevenwolden en het Bornegocollege. De scholen gaan fuseren om een sterker gezamenlijk schoolbestuur te kunnen vormen. De aparte scholen blijven bestaan, maar zullen in de toekomst door een gezamenlijke stichting worden bestuurd. Alle interne betrokken zijn het eens over de fusie. Ondanks dat het een fusie is tussen een openbare en een christelijke school, blijft de raad betrokken bij het toezicht op het schoolbestuur.

Transformatie en kostenreductie jeugdbeleid

De raad bespreekt het vragen van extern advies over besparingen in de jeugdzorg. In het gemeentelijk jeugdbeleid is er sprake van een grote kostenstijging waardoor de uitvoerbaarheid van het beleid in de problemen komt. Ondanks dat er op verschillende niveaus maatregelen zijn genomen om de kostenstijging te keren is er nog steeds een tekort van 4,5 miljoen. Dit wordt opgesplitst in drie delen, waarvan 1,5 miljoen wordt opgelost met een taakstelling, 1,5 miljoen met ombuigingen en 1,5 miljoen blijft een 'niet op te lossen tekort'. De besparingen lopen via een twee-sporen strategie van transformatie en kostenbesparingen. Een deel van de voorgestelde besparingen zijn in strijd met huidige regelgeving en hebben grote impact op de samenleving. Daarom wordt er extern advies gevraagd.

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân - Jaarstukken 2020 en begroting 2022

De raad bespreekt de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslan. Hierin is de sociale werkvoorziening van onder meer Heerenveen is geregeld.

Uitvoering van het Regiofonds in het kader van de Regiodeal Zuid-Oost Friesland

De raad bespreekt het beschikbaar stellen van € 900.000,- aan het Regiofonds. In juli 2020 heeft de regio Zuid-Oost Friesland een RegioDeal gesloten met het Rijk. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de regio, met name bedoeld om ontmoeting en samenwerking te stimuleren. Er komt nu vanuit het rijk € 900.000,- beschikbaar voor het project. De gemeente Heerenveen is aangewezen als projecttrekker en daarmee is de gemeenteraad van Heerenveen verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van deze middelen aan het project.

Jaarlijkse actualisatie APV

Om de APV van Heerenveen actueel te houden, passen wij onze APV jaarlijks aan. In de APV worden zaken rondom de openbare orde en veiligheid in de gemeente Heerenveen geregeld. Ieder jaar brengt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een nieuwe modelverordening APV uit, waarop de gemeente de wijzigingen baseert.

De belangrijkste wijzigingen van dit jaar zijn: het toevoegen van 'slecht levensgedrag' als weigeringsgrond voor een exploitatie vergunning, extra mogelijkheden om overlast door recreatief crossen tegen te gaan en het verbieden van het dragen van attributen van verboden motorbendes (OMGs). Ook wordt het mogelijk om supporters blijvend te verwijderen, het dealen van lachgas tegen te gaan en wordt de maximale termijn van een gebiedsontzegging verruimd.

Hus en Hiem - Begroting 2022

In het kader van de omgevingswet ontvangt de gemeente Heerenveen advies van Hûs en Hiem. De begroting van de adviesprojecten die Heerenveen afneemt van deze organisatie wordt besproken. Het advies voor de gemeenteraad is om geen zienswijze over deze begroting in te dienen.

Verlengen richttermijn beheerplan gemeentelijke gebouwen

Het huidige beheerplan is eind 2020 verlopen en wettelijk mag een dergelijk plan niet meer dan 5 jaar oud zijn. De organisatie heeft echter tijd nodig om een nieuw beheerplan te schrijven en vraagt daarom aan de raad om uitstel van 1 jaar om genoeg tijd te hebben voor het schrijven van een nieuw plan.

Verlenging Integraal Veiligheidsplan

In 2021 verloopt het huidige integraal veiligheidsplan en moet daarom dit jaar herzien worden. Het voorstel is om het huidige plan één jaar langer te laten doorlopen zodat het beter aansluit op de bestuursperiode van de raad, er beter zicht is op de lange termijn effecten van COVID-19 en het plan beter aansluit op de integrale veiligheidsmonitor. Ook kan er beter rekening gehouden worden met de impact van financiële ombuigingen.

Vooruitblik Commissie ROM 1 juni

Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan herontwikkeling locatie Jongbloed

Op het bedrijventerrein van Royal Jongbloed is de wens om het oude pand te slopen en daarvoor kleinere nieuwbouw in de plaats te laten komen. Hierdoor komt er ruimte vrij voor de bouw van 41 woningen. Het initiatief voor de bouw van woningen past niet in het huidige bestemmingsplan. De raad wordt gevraagd om het nieuwe bestemmingsplan én het bijbehorende beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

Bestemmingsplan Schoterlandseweg 11 Mildam

Voor de bouw van een rijhal aan de Schoterlandseweg 11 te Midam is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In deze wijziging is de bouw van de rijhal wel mogelijk.

Bestemmingsplan woningbouwontwikkeling Luitzen Wagenaarstraat

De gemeenteraad wordt gevraagd om het bestemmingsplan Luitzen Wagenaarstraat vast te stellen voor de bouw van 9 woningen en de inrichting van aansluitende openbare ruimte door Plegt Vos. Het gaat om de vervanging van een inmiddels gesloopt kinderdagverblijf.

Verklaring van geen bedenkingen Tramweg 13 De Knipe

Op Tramweg 13 in De Knipe is een aanvraag ingediend voor het realiseren van een nieuwe schuur, wat in strijd is met het huidige bestemmingsplan. Het college is van mening dat het aanvaardbaar is om medewerking te verlenen aan het plan en vraagt de raad om een verklaring van geen bedenkingen.

RES 1.0 met het Friese bod van 3,0 TWh aan grootschalige duurzame energie en de Regionale Structuur Warmte

In de Regionale Energietransitie (RES) werkt Heerenveen samen met alle andere Friese gemeenten, de provincie, Wetterskip, de netbeheerders en maatschappelijke partijen aan een Friese ambitie voor duurzame energie voor 2030. Hierin wordt een bod gedaan om 2,3TWh duurzame energie te gaan opbouwen in 2030, waarin een adequate bijdrage wordt geleverd aan de energietransitie. Het bod dat gedaan is, bevat vooral zekere en met grote waarschijnlijkheid haalbare initiatieven. De totale ambitie gaat nog verder, maar dit zal verder worden uitgewerkt in de RES 2.0.

Digitale bijlage
Het Fries Sociaal Planbureau heeft een onderzoek uitgevoerd naar het draagvlak van inwoners rondom de energietransitie. In het rapport wordt ook aangehaald waarom draagvlak belangrijk is en hoe meer draagvlak gerealiseerd kan worden.
https://www.fsp.nl/publicaties/energie-in-draagvlak/