Vooruitblik gezamenlijke commissievergadering 7 december

HEERENVEEN - Op maandagavond 7 december is er weer een gezamenlijke commissievergadering in Heerenveen. 

Hieronder een vooruitblik op de vergadering.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Ds Veenweg 22 in De Knipe

Door leer- en werkboerderij It Wolwêzen is een aanvraag gedaan voor het bouwen van een begeleid wonen complex op de locatie Ds Veenweg 22 in De Knipe. Het college stelt de raad voor om medewerking te verlenen hieraan en af te wijken van het bestemmingsplan.

Belastingverordeningen 2021

Jaarlijks stelt de gemeenteraad vast hoeveel gemeentelijke belasting inwoners van Heerenveen het volgende jaar moeten betalen. Dit wordt vastgelegd in verordeningen. Belastingen zijn inkomsten voor de gemeente.

Eerder heeft de raad bij het vaststellen van de begroting van de gemeente al besloten hoeveel belasting er nodig is om de begroting sluitend te krijgen. De raad heeft toen besloten dat er in het algemeen rekening wordt gehouden met een verhoging van de leges en overige tarieven met het verwacht inflatiepercentage van 1%. Voor de riool-  en afvalstoffenheffing zijn de tarieven 100% kostendekkend. De onroerende zaakbelastingen worden verhoogd met de inflatiecorrectie van 2%.

De gemeenteraad bespreekt in de commissievergadering de belastingverordeningen voor 2021 met de volgende onderwerpen:

 • Afvalstoffenheffing
 • Forensenbelasting
 • Haven-, kade- en opslaggeld
 • Leges
 • Onroerende-zaakbelastingen
 • Precariobelasting
 • Reclamebelasting
 • Rioolheffing
 • Toeristenbelasting
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen

Criteria Fonds Vitale Kernen

De raadscommissie bespreekt een eerste aanzet voor de verdeling van het Fonds vitale kernen.

In het eerste kwartaal van 2021 wordt een notitie over de verdeling van het Fonds vitale kernen aan de raad voorgelegd.

In 2017 heeft de gemeenteraad het Fonds Vitale Kernen ingesteld voor toekomstige aanpassingen en investeringen in de centra van Heerenveen, Jubbega, Akkrum en Aldeboarn.

Parkeerregelgeving

De commisie bespreekt het voorstel van het college om de onderstaande aanpassingen in de Parkeerverordening en Parkeerbelastingverordening:

 • Parkeerbelasting per 1 januari 2021 ook te laten betalen voor:
  - volledig elektrische voertuigen;
  - elektrisch (hybride) motorvoertuigen die aangesloten zijn op één van de elektrische oplaadpalen.
 • Een verhoging met 0,80 voor een naheffingsaanslag parkeerbelasting.
 • Het mogelijk maken van een maatschappelijke vergunning en klussenbusvergunning.
 • Het parkeren van vergunninghouders in de parkeergarage Geerts Willigen.
 • Het gratis parkeren op zondagen en nationale feestdagen in Heerenveen, ook in de parkeergarage Geerts Willigen.

Ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030

Het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 is klaar. Door de colleges van Provincie Fryslân, het Wetterskip en de gemeenten is meegedacht over de inhoud hiervan.

In het Veenweideprogramma staan de gezamenlijke ambitie, doelstellingen en strategie voor een toekomstbestendige inrichting van het veenweidegebied.

Voor Heerenveen is dit veenweideprogramma vooral belangrijk voor de ontwikkeling van het gebied Aldeboarn-de Deelen.

De raad wordt gevraagd om samen met de andere Friese raden de gezamenlijke zienswijze vast te stellen. Door als gemeenten dezelfde zienswijze te geven, wordt een gezamenlijke positie in het dossier gemarkeerd en zijn de gemeenten een sterke gesprekspartner voor de andere overheden.

In de concept gezamenlijke zienswijze staan de wensen om:

 • Vanuit een gelijkwaardige positie samen te werken met een gezamenlijk programma en een gezamenlijke organisatie, met medezeggenschap vanuit de gemeenteraden.
 • De gebiedsopgave vanuit breder perspectief op te pakken om te komen tot een duurzaam perspectief voor de veenweidegebieden. Aansluiting bij het natuurlijke systeem is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Met ruimte voor nieuwe economische dragers.
 • Met een fasering en met ijkmomenten te werken.
 • De uitvoering van het programma niet alleen af te stemmen met landbouw-, natuur- en milieuorganisaties, maar ook met woningeigenaren en recreatieondernemers: een zorgvuldige belangenafweging en betrokkenheid van alle stakeholders.
 • Aandacht te hebben voor eigenaren van woningen met funderingsproblemen.

Na het verwerken van alle zienswijzen wordt op een later moment een definitieve versie van het Veenweideprogramma aangeboden aan de gemeente.

Watertaken

Het nieuwe watertakenplan wordt besproken, hierin staat hoe we als gemeente aan toekomstige ontwikkelingen en vraagstukken over riolering en water invulling gaan geven. Naast de wettelijke zorgplichttaken voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater staat in het plan hoe we als gemeente aan de vastgestelde ambities in het duurzaamheidsprogramma kunnen bijdragen.

Het vaststellen van het Watertakenplan is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad omdat er beleidskeuzes gemaakt worden en er financiële consequenties zijn.

Financiële verordening 2020

De gemeenteraad bespreekt een wijziging in de financiële verordening 2020. Het college stelt de raad voor om de verordening aan te passen op de afschrijftermijnen voor investeringen in de informatie technologie. Deze afschrijftermijnen zijn aangepast van de economische levensduur naar de werkelijke levensduur.

Verzamelbesluit financiële mutaties 2020-4

De gemeenteraad bespreekt de vierde reeks financiële wijzigingen op de lopende begroting 2020.

Vooruitblik commissie SaZa op 8 december 2020

Concept Uitvoeringsprogramma Armoede, Schulden en Laaggeletterdheid 2020-2022

Het Uitvoeringsprogramma laat zien hoe de gemeente armoede, achterstanden en problemen wil voorkomen en kansen wil vergroten.

De raadscommissie geeft een eerste reactie op het concept Uitvoeringsprogramma Armoede, Schulden en Laaggeletterdheid. Na verwerking van de reactie van de raadscommissie op het concept programma volgt de definitieve besluitvorming door de raad over het Uitvoeringsprogramma.




Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden