Vooruitblik op commissievergaderingen van 17 en 18 januari

HEERENVEEN - De raadscommissies vergaderen op 17 en 18 januari. Inwoners mogen tijdens een commissievergadering aan de raadsleden hun mening vertellen over een onderwerp op de agenda.

Dat kan met een filmpje van max 5 minuten, brief of mail. Inwoners kunnen zich hiervoor tot 12 januari 12.00 uur aanmelden bij griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.

 In de commissievergadering worden raadsvoorstellen meningsvormend besproken door de raadscommissie. In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit over de raadsvoorstellen.

Vergaderingen, agenda’s en stukken van de raad bekijk je op www.heerenveen.nl/raadsvergaderingen

Lees de toelichting op de vergaderingen hieronder in de Vooruitblik.

Voorkeursmodel Van der Valk aan de Oranje Nassaulaan

De raad bespreekt het voorkeursmodel voor Van der Valk aan de Oranje Nassaulaan. Ook wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de antwoordnota waarin het college reageert op de inspraakreacties.

Op 21 januari 2019 heeft de raad zijn voorkeur uitgesproken voor de ontwikkeling van een vestiging van Van der Valk aan de Oranje Nassaulaan, waarbij de opdracht aan het college is gegeven om dit verder uit te werken en hierbij bewoners en andere belanghebbenden te betrekken. Hieruit zijn nu twee stedenbouwkundige modellen ontwikkeld. Op basis van de reacties van inwoners en belanghebbenden adviseert het college de raad om model 1 vast te stellen als voorkeursmodel voor Van der Valk.

Als de raad een besluit heeft genomen over het voorkeursmodel, wordt op basis van dit model het ontwerp beeldkwaliteitsplan samen met het ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegd, de aanpassingen in de openbare ruimte wordt uitgewerkt en er wordt een een koop-realisatie overeenkomst gesloten met Van der Valk.

Verzoek herziening bestemmingsplan Heidemeer 2015

Een bewoner van de waterfase in de wijk Heidemeer heeft het verzoek gedaan om het bestemmingsplan 'Heidemeer 2015' aan te passen zodat in de achtertuinen van de woningen in de waterfase geen bebouwing mag worden gerealiseerd binnen zes meter van de waterlijn. De raad wordt voorgesteld om het verzoek te weigeren.

Op 21 maart 2016 heeft de raad het bestemmingsplan 'Heidemeer 2015' vastgesteld. Hiermee werd het bestemmingsplan uit 2006 vervangen. In dit bestemmingsplan is het verbod om in de achtertuin binnen 6 meter van de waterlijn bebouwing op te richten, losgelaten.

Businesspark Friesland-West naast nummer 15 Heerenveen - verklaring van geen bedenkingen

Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een bedrijfspand voor een bouw- en aannemingsbedrijf op het perceel Businesspark Friesland-West naast nummer 15 te Heerenveen. De raad wordt voorgesteld om een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Gebiedsvisie centrum-oost Heerenveen

De resultaten van het overleg met omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden over de visie voor het centrum van Heerenveen zijn er, en de raad wordt nu gevraagd om de visie voor de gebiedsontwikkeling van centrum oost vast te stellen als basis voor de bestemmingsplannen 1e, 2e en 3e fase. In de volgende fase kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen bij de gemeenteraad in het kader van de beide bestemmingsplan procedures.

In december 2019 heeft de raad de visie voor het centrum van Heerenveen vastgesteld. Op 20 mei 2021 heeft de raad besloten dat voor de uitvoering van de hoofdlijnen van deze visie voor het gebied centrum-oost inspraak moet plaatsvinden. In de periode augustus - oktober 2021 heeft deze inspraak plaatsgevonden.

Startnotitie Woonvisie

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de inhoud van de startnotitie Woonvisie. In deze startnotitie worden de kaders geschetst voor de in de komende maanden te schrijven definitieve woonvisie.

In september 2022 gaat de raad een nieuwe woonvisie vaststellen. In de afgelopen maanden heeft hiervoor onderzoek plaatsgevonden, waarvan de uitkomsten verwerkt zijn in deze startnotitie.

Startnota Omgevingsplan en uitgangspunten Handboek Omgevingsplan

De raad wordt gevraagd om de Startnota Omgevingsplan Heerenveen vast te stellen als vertrekpunt voor het omgevingsplan. Het omgevingsplan is één van de zes instrumenten uit de Omgevingswet. Het doel van een omgevingsplan is, om voor inwoners, ondernemers, instanties, overzichtelijk in één plan alle relevante informatie aan te bieden over de fysieke leefomgeving. 

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022 is er sprake van een tijdelijk omgevingsplan. Het tijdelijk omgevingsplan bestaat uit de bestaande bestemmingsplannen, beheersverordeningen, wijzigingsplannen van onze gemeente, samen met een aantal rijksregels, de zogenaamde bruidsschat. Het tijdelijk omgevingsplan moet worden omgebouwd naar een ‘echt’ omgevingsplan. Voor de ombouw van het ‘tijdelijk’ naar het ‘echte’ omgevingsplan is er tot eind 2029 de tijd. Tegelijkertijd moet vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet met de nieuwe instrumenten worden gewerkt. In aanloop naar de Omgevingswet wil de gemeente graag ervaring opdoen met het maken van een omgevingsplan. Daarom wordt voorgesteld om met de pilot Omgevingsplan Akkrum-Nes te leren en ervaring op te doen met de nieuwe regelgeving en de systematiek van de Omgevingswet.

Parallel aan het maken van een pilot omgevingsplan wordt een Handboek Omgevingsplan uitgewerkt. De raad wordt gevraagd om de uitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van dit handboek omgevingsplan. Het handboek omgevingsplan vormt de leidraad voor het opstellen van het uiteindelijke omgevingsplan, dat door de raad vastgesteld zal worden.
De raad wordt verder voorgesteld om de voortgang en kosten van het transitietraject omgevingsplan te monitoren en jaarlijks te evalueren.

18 november | Commissie SaZa en AZ

SaZa onderwerpen

Ateliers Majeur / Cultuureducatie en muziek in de klas

Op verzoek van Betty v/d Ven (PvdA) wordt dit onderwerp besproken.

Motivatie voor agendering:
Er is ondanks vragen, nog steeds onduidelijkheid over het doelbereik van de middelen voor cultuureducatie. Met de commissie zouden wij willen bespreken hoe om te gaan met de gelden voor cultuureducatie en muziek in de klas. Welk doel heeft de raad voor ogen en wordt dit doel bereikt binnen de kaders die wij als raad hebben gesteld?

Vragen en bespreekpunten:
Aan het college: Wat wordt bereikt met de kaders die wij als raad hebben gesteld? Graag willen we inzicht in de uitvoeringsprogramma’s 2018-2022 (vervolgaanpak na vaststelling van de cultuurnota in 2017). Hoe worden de middelen precies besteed? Graag willen we inzicht in begroting en jaarrekening van de organisaties die cultuureducatie verzorgen. Hoe gaat het college om met de aanbevelingen van BlueYard? Ziet het college hier ook een rol voor de raad?

Aan de collega-raadsleden: Is wat wordt bereikt met de gelden voor cultuureducatie en muziek in de klas voldoende? Is wat wordt bereikt ook het doel dat wij als raad willen bereiken? Is het doel voldoende geformuleerd? Hebben wij de juiste kaders gesteld? Welke rol ziet de raad voor zichzelf n.a.v. de aanbevelingen van BlueYard?

Beoogd effect:
Inzicht in de besteding van de middelen voor cultuureducatie en een duidelijke doelstelling van de raad (wat willen we bereiken met deze middelen).

AZ onderwerpen

Visie Detailhandel en Horeca

De raad wordt gevraagd om de visie Detailhandel en Horeca vast te stellen. Deze nieuwe visie is een visie op hoofdlijnen en betreft geen grote koerswijziging in het beleid van 2011. Er wordt vooruitgelopen op nieuwe trends en ontwikkelingen. Daarnaast sluit de visie zoveel mogelijk aan op de vastgestelde centrumvisies van Heerenveen en Jubbega en de nog lopende centrumprocessen van Akkrum en Aldeboarn.

Reacties zijn gevraagd aan bestaande centrumwerkgroepen, ondernemersverenigingen, centrummanager, regiomarketingorganisatie Heerenveen ‘n Gouden Plak, inwoners en  besturen van plaatselijk belang en wijkverenigingen. De reacties hebben voor het college geen aanleiding gegeven om de visie op inhoud anders in te steken.

Financiering Regiodeal Project versterking zelfredzame dorpen (DOM's)

De raad wordt gevraagd om €125.000,- beschikbaar te stellen voor Regiodeal Project versterking zelfredzame dorpen. Het bedrag wordt volledig gedekt door de Rijkssubsidie.

In juli 2020 heeft de regio Zuidoost-Friesland, waaronder de gemeente Heerenveen, een Regiodeal gesloten met het Rijk, waarmee middels projecten een stevige impuls wordt gegeven om dorpen en het landschap in Zuidoost Friesland nog sterker te maken. Een project hiervan is het versterken van de zelfredzaamheid van dorpen. Hiervoor wordt de Dorps Ontwikkel Methodiek (DOM) gebruikt. De gemeente Heerenveen is namens de regio (vijf gemeenten) trekker van dit project.

Kaderbrief 2023-2026 Veiligheidsregio Fryslân

De raad heeft van de Veiligheidsregio Fryslân de kaderbrief 2023-2026 ontvangen. In de kaderbrief staan de ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de begroting van de Veiligheidsregio Fryslân. De raad heeft de bevoegdheid om een zienswijze over de kaderbrief naar voren te brengen. Het voorstel van het college is om geen zienswijze in te dienen.

Veiligheidsregio Fryslân werkt in opdracht van de Friese gemeenten. Onder de Veiligheidsregio vallen de Brandweer, GGD en Crisisbeheersing.

Veiligheidsregio Fryslân - Landelijk expertisebureau en herbevestigen dekkingsplan 2.0

De raad wordt voorgesteld om geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen bij Veiligheidsregio Fryslân over de oprichting en deelname aan een landelijk expertisebureau. Deze stichting adviseert veiligheidsregio’s op het thema risicobeheer rondom ongevallen en schade en koopt voor de veiligheidsregio’s verzekeringen in.

Ook wordt de raad voorgesteld om geen zienswijze in te dienen bij Veiligheidsregio Fryslân over de herziene versie van Dekkingsplan 2.0. Dit Dekkingsplan is gebouwd op het uitgangspunt dat iedere brandweerpost in Fryslân toegevoegde waarde heeft, en een belangrijke rol speelt in het netwerk van posten die elkaar ondersteunen en versterken. Het Dekkingsplan is een belangrijke leidraad voor de inrichting van de brandweerzorg in Fryslân.