Vooruitblik op de commissievergaderingen van 6 en 7 december

Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - De raadscommissies vergaderen op 6 en 7 december. Lees hieronder de toelichting op de vergaderingen hieronder in de Vooruitblik.

Inwoners mogen tijdens een commissievergadering aan de raadsleden hun mening vertellen over een onderwerp op de agenda. Dat kan met een filmpje van max 5 minuten, brief of mail.  Inwoners kunnen zich hiervoor tot 1 december 12.00 uur aanmelden bij griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.

In de commissievergadering worden raadsvoorstellen meningsvormend besproken door de raadscommissie. In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit over de raadsvoorstellen.

Vergaderingen, agenda’s en stukken van de raad bekijk je op www.heerenveen.nl/raadsvergaderingen

Vooruitblik commissievergaderingen 6 en 7 december
Commissievergadering SaZa - 6 december 2021

Rekenkamerrapport onderzoek bejegening bijstandsgerechtigden

De raad behandelt het onderzoeksrapport bejegening bijstandsgerechtigden. Het onderzoek geeft inzicht in de manier van communiceren met en de bejegening van bijstandsgerechtigden door de gemeente. Daarbij gaat het in het bijzonder om het verstrekken van bijstandsuitkeringen, toezicht houden, handhaven en terugvorderen en de begeleiding naar werk.

De raad heeft op 28 januari 2021 een motie aangenomen waarin aangegeven werd dat de raad graag ziet dat de rekenkamercommissie onderzoek doet naar ervaringen van bijstandsgerechtigden. Dit naar aanleiding van signalen die bij de raad binnengekomen waren over onheuse benadering van bijstandsgerechtigden door de gemeente. De raad heeft daarom de rekenkamercommissie gevraagd als onafhankelijk orgaan onderzoek te doen naar het gevoerde beleid in deze, de aansturing en uitvoering ervan.

Aanpassing verordening Wmo vervoer

Bij de perspectiefnota 2021 heeft de raad besloten dat inwoners vanaf 1 januari 2022 een hogere reizigersbijdrage voor het Wmo-vervoer gaan betalen, namelijk €1,- per taxirit en €0,20 per kilometer, in plaats van €0,10 per kilometer. In deze verordening is dit aangepast. De raad wordt nu gevraagd om de gewijzigde verordening vast te stellen.

Actualisatie beheerplan voorzieningen breedtesportvelden

De raad wordt gevraagd om de actualisatie ‘nulmeting breedtesportvelden Heerenveen’ 2022-2036' en het 'beheerplan/meerjaren renovatieplan breedtesportvelden 2022-2036' vast te stellen.

Gezien de ontwikkeling vanaf 2016 - vooral op het gebied van kunstgrasvelden - is het onderhoudsplan breedtesportvelden uit 2016 geactualiseerd. Hierbij is de omvang van de sportvelden aangepast naar de huidige situatie en de laatste stand van zaken omtrent kunstgrasvelden is meegenomen. De normbedragen voor renovaties zijn geactualiseerd. Om de vastgestelde kwaliteitsniveaus te behouden bij de sportvelden is er de komende jaren meer geld voor de voorziening breedtesportvelden nodig.

Uitvoeringsplan inburgering

De raad wordt gevraagd om het uitvoeringsprogramma inburgering vast te stellen en om structureel €150.000,- extra budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Wet inburgering.

Met ingang van 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in werking. Uitgangspunt van deze nieuwe wet is dat er zo snel mogelijk begonnen wordt met participatie-activiteiten aanvullend aan de taaltrajecten. Met als doel dat de inburgeraars sneller doorstromen naar betaald werk. Met de komst van deze nieuwe wet komt de regierol te liggen bij de gemeente. Dit houdt onder meer in dat de gemeente het aanbod voor de groep statushouders moet inkopen.

Commissievergadering ROM en AZ - 7 december 2021
ROM onderwerpen

Startnotitie Beleidskader Zonneparken

In het beleidskader zonneparken wordt geregeld op welke wijze zonneparken in de gemeente Heerenveen gerealiseerd kunnen worden. Het beleidskader zonneparken komt uit 2016 en is aan herziening toe. Dit komt voornamelijk door gewijzigde regelgeving van de provinsje Fryslân en de Heerenveense ambitie voor duurzaamheid, die zorgt voor een grotere opgave op het gebied van duurzame energieopwekking.

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de startnotitie voor de herziening van het beleidskader zonneparken. In de startnotitie bepaalt de raad op welke onderdelen het beleidskader herzien wordt, en legt de raad het besluitvormings- en participatieproces rond de realisatie van zonneparken in de gemeente vast.

Transitievisie Warmte

De raad wordt gevraagd om de Transitievisie Warmte 2021 vast te stellen. In deze visie staat welke duurzame warmteopties elke wijk of elk dorp heeft om aardgasvrij te worden en in welke volgorde wijken afgekoppeld zullen worden.

De Transitievisie Warmte is één van de afspraken uit het klimaatakkoord en draagt bij aan de duurzame doelen in de gemeente Heerenveen. De reacties van inwoners en organisaties zijn verwerkt in de Transitievisie Warmte.

AZ onderwerpen

Evaluatie Heerenveen Ondernemers Fonds (HOF)
Bij de evaluatie van het in 2015 opgerichte Heerenveen Ondernemers Fonds (HOF) heeft de raad besloten deze twee jaarlijks te evalueren. Deze evaluatie ligt nu voor. De raad wordt gevraagd om vanaf nu vierjaarlijks te evalueren. Doel van het Heerenveen Ondernemers Fonds is dat de ontvangers van het geld uit dit fonds, dit geld inzetten voor versterking van het ondernemers- en vestigingsklimaat.

Het geld voor het fonds komt uit een opslag op de OZB van niet-woningen van 4,76%. Hierdoor moeten ook agrariërs een opslag betalen. Agrariërs kunnen gebruikmaken van een zogenaamde retributieregeling bij het Heerenveen Ondernemers Fonds, waardoor agrariërs de opslag kunnen terugkrijgen. Uit jurisprudentie blijkt dat deze retributieregeling in strijd is met het verbod op rechtsongelijkheid. Daarom wordt aan de raad voorgesteld deze retributieregeling niet langer te verplichten aan het Heerenveen Ondernemers Fonds. LTO Heerenveen, die ook geld ontvangt uit het Heerenveen Ondernemers Fonds, wil het geld uit het fonds gaan gebruiken om hun contributie voor leden te verlagen.

Gemeentelijke huisvesting

In mei 2020 heeft de gemeenteraad de visie op gemeentelijke huisvesting aangenomen. Op basis hiervan zijn verschillende scenario's uitgewerkt voor nieuwe huisvesting. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met scenario 3, huisvesting in het stadion. Daarnaast wordt de raad gevraagd om het college de opdracht te geven om dit scenario verder uit te werken en hiervoor 250.000 euro beschikbaar te stellen.

Verzamelbesluit 2021-4

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de vierde serie afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021.

Belastingverordeningen 2022

De belastingverordeningen worden jaarlijks geactualiseerd. In de begroting 2022 zijn de bedragen voor de belastingen vastgesteld. De meeste belastingen en heffingen worden met het inflatiepercentage van 1% verhoogd. Voor sommige tarieven geldt dat daar, onderbouwd, van wordt afgeweken.

Nota Strategisch Vastgoedbeleid

De raad wordt gevraagd om de nota vastgoedbeleid Heerenveen vast te stellen. De nota vastgoedbeleid geeft richting en kader voor het beheer van vastgoed. En in de nota staat in hoeverre de gemeente huisvesting en vastgoed wil inzetten als middel om maatschappelijke effecten te bereiken of voorzien in huisvesting onderwijs.

Op basis van de nota vastgoedbeleid kunnen keuzes gemaakt worden of vastgoed in eigendom gehouden, herontwikkeld of afgestoten moet worden.

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen

De raad wordt gevraagd de nota risicomanagement en weerstandsvermogen vast te stellen. Dit document moet eens in de vier jaar door de raad geactualiseerd worden. Deze nota heeft een korte doorlooptijd (één jaar), zodat de nieuwe raad na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hier weer een uitspraak over kan doen.

In de nota worden de kaders gesteld voor de beschrijving van de risico’s, de weerstandscapaciteit en het benodigde weerstandsvermogen.

Risicomanagement is een instrument dat ingezet wordt om risico’s efficiënter en effectiever te beheersen en doelstellingen te realiseren. Weerstandscapaciteit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Het weerstandsvermogen is een ratio die aangeeft in hoeverre de gemeente eventuele calamiteiten financieel op kan vangen.

Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Fryslân

De raad wordt gevraagd om het college toestemming te geven om de centrumregeling Sociaal Domein Fryslân 2022 aan te gaan.

Sociaal Domein Fryslân is een samenwerkingsorganisatie van de Friese gemeenten voor uitvoering van de Jeugd- en Participatiewet en de Wmo. Sociaal Domein Fryslân verbindt het beleid van de gemeenten, heeft een centrale rol in het netwerk van aanbieders en koopt ondersteuning in.

De huidige regeling loopt per 1 januari 2022 af. De nieuwe regeling wordt voor een periode van 6 jaar aangegaan.

In deze nieuwe regeling blijft de kern van het huidige samenwerkingsmodel overeind. De aanscherping van deze centrumgemeenteregeling houdt voornamelijk in dat er enkele nieuwe taakvelden worden toegevoegd, zoals ernstige psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek en prostitutiebeleid. Ook zal er gezamenlijk beleid worden voorbereid ten behoeve van de regionale taken, waarbij de vaststelling nog steeds door de afzonderlijke raden zal gebeuren.