Vooruitblik op de Commissievergaderingen van 8 en 11 mei 2023

HEERENVEEN - De raadscommissies vergaderen op 8 en 11 mei 2023. Lees de toelichting op de vergaderingen hieronder in de Vooruitblik.

Inwoners mogen tijdens een commissievergadering aan de raadsleden hun mening vertellen over een onderwerp op de agenda. Dat kan met een filmpje van max 5 minuten, brief of mail.  Inwoners kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 5 mei 2023 12.00 uur aanmelden bij griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.

In de commissievergadering worden raadsvoorstellen meningsvormend besproken door de raadscommissie. In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit over de raadsvoorstellen.

Vergaderingen, agenda’s en stukken van de raad staan op www.heerenveen.nl/vergadering-kijken.

De vergaderingen zijn openbaar en kunnen gevolgd worden in de raadszaal en digitaal via bovenstaande link.

Vooruitblik Commissievergaderingen op 8 en 11 mei 2023

8 mei 19.00 uur | Commissie SaZa | raadszaal

Kaderstellend debat bestaanszekerheid

De gemeenteraad heeft in de Raadsagenda 2022-2026 Bestaanszekerheid als een van de prioriteiten benoemd. Om tot een goed beleid te komen over Bestaanszekerheid geeft de commissie vooraf aandachtspunten mee. Dit doet de commissie vanuit een debat over Bestaanszekerheid aan de hand van prikkelende stellingen.

Tijdens dit agendapunt zal de commissie het debat van 3 april vervolgen over bestaanszekerheid. Uit dit debat zal richting komen waarmee het college beleid met betrekking tot bestaanszekerheid kan gaan maken zodat de raad dit kan vaststellen. De commissie bespreekt in dit debat deze 2 stellingen:

  1. We gaan (nog) meer investeren in inwoners die niet direct aan het werkkunnen want werk is de beste vorm van armoedebestrijding.
  2. We maken beleid op de mogelijkheid om een uitstroompremie voor werk uit te keren van max € 2.000 per jaar.

Update Thialf

Bij het agendapunt mededelingen kan het college mededelingen doen over Thialf.

Transformatie jeugdbeleid Lokaal Akkoord

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om de doelen van de bestuursopdracht lokaal akkoord jeugd onderdeel te laten zijn van de sociale transitie.

Op 9 september 2021 heeft de raad ingestemd met de ‘Bestuursopdracht Lokaal Akkoord Transformatie Jeugdbeleid’. Aanleiding voor deze bestuursopdracht was de taakstelling voor het jeugdbeleid waartoe de raad via de Perspectiefnota 2021 had gekozen. Bij de begroting 2022 heeft de raad deze taakstelling ongedaan gemaakt. De transformatie van het jeugdbeleid blijft echter een belangrijke en urgente opgave, ook nu de mogelijke financiële opbrengsten daarvan niet op voorhand in de begroting worden verwerkt.

Benoeming mw. R.W. Kuper als lid van de Raad van Toezicht van Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs

De Raad van Toezicht van Stichting Ambion heeft op 14 februari 2023 een bindende voordracht gedaan voor benoeming van mevrouw R.W. Kuper als lid van de Raad van Toezicht. Zij volgt mevrouw M. Jansen op die volgens rooster aftredend is per 9 juni 2023.

Meerjarenbegroting 2023-2026 van Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs

De raad dient jaarlijks goedkeuring te verlenen aan de begroting van Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Na goedkeuring door de gemeenteraad stelt de Raad van Bestuur van Ambion de begroting vast.

11 mei 19.30 uur | Commissie AZ | raadszaal

Nieuwe delegatie- en mandaatregeling gemeente Heerenveen

De raad wordt gevraagd om de nieuwe regeling vast te stellen.

Actualisatie, vaststelling en publicatie van het delegatie- en mandaatregister vindt doorgaans jaarlijks plaats. In 2021 is dit voor het laatst gebeurd. Hierna zijn er verschillende wijzigingen geweest in de verdeling van bevoegdheden. Het is daarom noodzakelijk het delegatie- en mandaatregister te actualiseren. In het register zijn drie aanpassing geweest die de bevoegdheid van de raad raken. Naast het delegatie- en mandaatregister is ook de delegatie- en mandaatregeling geactualiseerd.

Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Recreatieschap Marrekrite

De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze over de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 in te dienen bij het dagelijks bestuur van Recreatieschap Marrekrite.

De Marrekrite werkt in opdracht van de Friese gemeenten en de Provincie en wordt bestuurd door de Friese wethouders en gedeputeerde. De taak van de Marrekrite is om de recreatie in Friesland zo goed mogelijk te ondersteunen door de aanleg en onderhoud van voorzieningen op water en op land. Het directieteam heeft de dagelijkse leiding. De raad heeft als bestuurder de mogelijkheid om bij het dagelijks bestuur van de Marrekrite een zienswijze in te dienen over de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.

Budget voorstel upgrade software bezwaren applicatie

De raad wordt gevraagd om voor het kalenderjaar 2023 een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 90.299 voor de optimalisering van het huidige softwarepakket en de implementatie van een nieuw softwarepakket. De processen voor de procedurele afhandeling van bezwaarschriften kunnen met deze software beter worden ingericht.

11 mei 20.00 uur | Commissie ROM | raadszaal

Maatregelen en investering verbeterplan Recreatiegebied De Heide

Voor recreatiegebied De Heide en de Engelenvaart als aanlegplek is vanuit de subsidie Regio Deal Zuidoost Friesland € 200.000 gereserveerd. Nu het plan van aanpak is uitgewerkt, wordt de raad gevraagd om een investeringskrediet van € 149.000 uit de subsidie Regio Deal beschikbaar te stellen voor fysieke maatregelen in recreatiegebied De Heide.

Daarnaast wordt de raad gevraagd om een investeringskrediet van € 352.000 beschikbaar te stellen voor een kwaliteitsimpuls. Tijdens de consultatieronde en bij de ambtelijke uitwerking van de mogelijkheden voor upgrade van het recreatiegebied De Heide binnen het beschikbare budget uit de Regio Deal kwamen aandachtspunten ten aanzien van het huidige kwaliteitsniveau aan het licht. De middelen vanuit de Regio Deal zijn echter niet bedoeld voor regulier onderhoud van het gebied. Om de basis in het gebied de gewenste kwaliteit te geven en dat ook in de toekomst te behouden zijn enkele investeringen nodig. Dit betreft investering in de kwaliteit van het groen, het parkeerterrein, de paden en vergroening van de westzijde van het gebied.

Verklaring van geen bedenkingen beeldend kunstwerk op de locatie Anne Vondelinglaan nabij nummer 49 en 51 in Heerenveen

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een beeldend kunstwerk op de locatie Anne Vondelinglaan nabij nummer 49 en 51 in Heerenveen.
Het plan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Heerenveen – Skoatterwâld 2e en 3e fase (De Treffe)’. De vergunning kan alleen worden verleend nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. De verklaring kan slechts (gemotiveerd) worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening.

De raad wordt gevraagd om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Als er geen zienswijzen worden ingediend dan wordt deze ontwerp verklaring gewijzigd in een definitieve verklaring van geen bedenkingen.

Verklaring van geen bedenkingen herontwikkelen perceel Hegedyk 77 in Gersloot

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het herontwikkelen van het perceel Hegedyk 77 in Gersloot. De herontwikkeling betreft het vervangen van de asbesthoudende schuur door de herbouw van een kleinere modernere schuur. Daarnaast wordt gevraagd het gebruik van de bedrijfswoning als burgerwoning met kleinschalige bedrijfsmatige en cultuurgronden toe te staan. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007. Om medewerking te kunnen verlenen aan een omgevingsvergunning voor dit plan is een verklaring van geen bedenkingen vereist van de gemeenteraad. De verklaring kan slechts (gemotiveerd) worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening.

De raad wordt gevraagd om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Als er geen zienswijzen worden ingediend dan wordt deze ontwerp verklaring gewijzigd in een definitieve verklaring van geen bedenkingen.

Verklaring van geen bedenkingen 3 appartementen en 2 penthouses op het perceel Molenplein tussen 23-25 in Heerenveen

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van 3 appartementen en 2 penthouses op het perceel Molenplein tussen 23-25 in Heerenveen. Het plan is in strijd met de beheersverordening ‘Beheersverordening Heerenveen Centrum'. De vergunning kan alleen worden verleend nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daar geen bedenkingen tegen heeft. De verklaring kan slechts gemotiveerd worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening.

De raad wordt gevraagd om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Als er geen zienswijzen worden ingediend dan wordt deze ontwerp verklaring gewijzigd in een definitieve verklaring van geen bedenkingen.

Verklaring van geen bedenkingen 2 woningen en 2 bijgebouwen Prinses Marijkelaan tegenover nummer 1 in Oranjewoud

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van twee woningen en twee bijgebouwen op de locatie Prinses Marijkelaan tegenover nummer 1 in Oranjewoud. De aanvraag borduurt voort op de eerdere bouw van twee woningen in dit deel van Oranjewoud. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Oranjewoud’. De vergunning kan alleen worden verleend nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. De verklaring kan slechts (gemotiveerd) worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening.

De raad wordt gevraagd om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Als er geen zienswijzen worden ingediend dan wordt deze ontwerp verklaring gewijzigd in een definitieve verklaring van geen bedenkingen.

Verklaring van geen bedenkingen woningen Weversbuurt 6 en 6A in Katlijk

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het gedeeltelijk veranderen van het schuurgedeelte van een woning in 2 woningen (legalisatie) en het in gebruik nemen van de bedrijfswoning voor reguliere bewoning op de locatie Weversbuurt 6/6A in Katlijk. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’. De vergunning kan alleen worden verleend nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. De verklaring kan slechts (gemotiveerd) worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening.

De raad wordt gevraagd om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Als er geen zienswijzen worden ingediend dan wordt deze ontwerp verklaring gewijzigd in een definitieve verklaring van geen bedenkingen.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden