Wethouder Chris van Hes brengt woonuitdagingen DFM onder aandacht bij minister De Jonge

Politiek
Wethouder Chris van Hes van De Fryske Marren Foto DFM
Wethouder Chris van Hes van De Fryske Marren Foto DFM

JOURE - Wethouder Chris van Hes van gemeente De Fryske Marren brengt morgen de uitdagingen die de gemeente heeft op het gebied van wonen onder de aandacht bij woonminister Hugo de Jonge. Van Hes doet dit tijdens een bijeenkomst van de M50, het netwerk van middelgrote gemeenten, in De Bilt.

De wethouder heeft onder andere Wonen in zijn portefeuille en gaat bij deze bijeenkomst de minister informeren over de uitdagingen die gemeente De Fryske Marren heeft.

Belangrijk
Van Hes vindt het belangrijk om die uitdagingen onder de aandacht te brengen. ,,Ek wy wolle mear wenningen bouwe, mar by ús binne de projekten folle lytsskaliger as by oare gemeenten. Dit freget om in oare oanpak. Yn ús gemeente giet it om 1300 wenningen ferdield oer 70 projekten, mar by de grutte gemeenten yn it lân giet it somtiden om 1300 wenten yn ien projekt.”

Uitdagingen
Daarnaast heeft gemeente De Fryske Marren te maken met andere uitdagingen dan grote centrumgemeentes. ,,Wy hawwe minder amtlike kapasiteit en de skaal en it karakter fan de doarpen en ús stêd binne oars. En dan haw ik it noch net iens hân oer it folle enerzjynet.”

Wethouder Van Hes vormt samen met wethouder Bert Koonstra van Noard-East Fryslân de afvaardiging uit Fryslân. ,,It is wichtich dat wy ús ferhaal ek fertelle, want ús útdagingen binne wer oars as dy fan de gemeenten út de Rânestêd. De minister moat witte wat hjir spilet”.