Terugblik op de raadsvergadering van 23 februari

Politiek
Afbeelding

HEERENVEEN - In de onderstaande tekst een Terugblik op de raadsvergadering van 23 februari 2023. 

We vertellen wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem gestemd is. Alle stukken en de complete agenda met de uitzending vind je op de website.

Donatie 1 euro per inwoner hulpverlening aardbeving Turkije en Syrië

De gemeenteraad heeft 1 euro per inwoner gedoneerd voor hulpverlening in Turkije en Syrië, gezien de humanitaire ramp als gevolg van de aardbeving in Turkije en Syrië op 6 februari 2023.

Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân

De gemeenteraad heeft de Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân vastgesteld en de reactienota van de zienswijzen op de ontwerp-funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân voor kennisgeving aangenomen. In mei 2021 is het Veenweideprogramma 2021-2030 vastgesteld door Provinciale Staten van Fryslân en het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân. Eén van de maatregelen uit het programma is het aanpakken van de funderingsproblematiek. Hiervoor is deze funderingsaanpak opgesteld.

Motie - Funderingsaanpak eerlijke subsidieregelingen

De gemeenteraad heeft de motie ‘Funderingsaanpak eerlijke subsidieregelingen’ aangenomen. De motie werd ingediend door dhr. Abma, D66, mede ingediend door CDA en SP.

In de motie wordt het college gevraagd om bij de provinciale Staten & Wetterskip Fryslân aan te dringen op een subsidieregeling die ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ voorkomt door voldoende financiële middelen ter beschikking te stellen en de regeling zodanig in te richting dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.

Motie - Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân -Sterke Lobby

De gemeenteraad heeft de motie ‘Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân – Sterke Lobby’ aangenomen. De Motie werd ingediend door dhr. Van Woersem, GroenLinks, mede namens FNP, CDA, VVD, PvdA en SP.

In de motie wordt het college gevraagd om in samenwerking met de Provincie, het Wetterskip en de andere 6 Friese veenweidegemeenten een sterke lobby richting het Rijk op gang te brengen om op deze manier zo spoedig mogelijk te komen tot een fonds om de gedupeerden van de funderingsproblematiek te compenseren. Daarnaast wordt het college gevraagd om de gemeenteraad jaarlijks (of eerder wanneer nodig geacht), bij bespreking van het jaarverslag, van de voortgang op de hoogte te brengen.

Motie - Funderingsaanpak veenweidegebied - Herstel is van belang

De gemeenteraad heeft de motie ’Funderingsaanpak veenweidegebied – Herstel is van belang’ aangenomen met 23 stemmen voor en 3 stemmen (D66) tegen. De motie werd ingediend door dhr. Van Woersem, GroenLinks, mede namens FNP, VVD, PvdA en SP.

In de motie wordt het college gevraagd om bij de Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Wetterskip Fryslân aan te dringen op een subsidieregeling op basis van 50% met een maximum van €100.000 voor code rood woningen in de betrokken Friese veenweidegemeenten. Daarnaast wordt het college gevraagd om de uitspraak van de gemeenteraad over te brengen aan de betrokken Friese veenweidegemeenten, Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Wetterskip Fryslân.

Participatiebeleid omgevingswet

De gemeenteraad heeft het Participatiebeleid Omgevingswet vastgesteld. D66 heeft twee amendementen ingediend op dit onderwerp, maar deze weer ingetrokken omdat het college toezegde om de succesfactoren goed uit te werken in een handleiding op een eigentijdse en heldere manier.

In het Participatiebeleid Omgevingswet staat hoe participatie in de fysieke leefomgeving wordt vormgegeven en welke eisen hierbij gelden. Dit staat in een stappenplan voor gemeentelijke initiatieven en een beoordelingskader voor particuliere initiatieven.

Motie - Met elkaar verticale polarisatie tegengaan

De motie ‘met elkaar verticale polarisatie tegengaan’ werd ingediend door dhr. Van der Veen, SP, en ingetrokken na een bespreking in de raad.

In de motie werden raad en college opgeroepen om als bestuur van de gemeente Heerenveen het gesprek aan te gaan hoe de verticale polarisatie in de gemeente tegen kan worden gegaan, en om samen met de raad verbindingen te zoeken en gesprekken aan te gaan met de inwoners van Heerenveen om te voorkomen dat verticale polarisatie verder groeit.