Wat wordt invulling gebied oude snelweg A7? De Fryske Marren wil een breed onderzoek

Politiek
Breed onderzoek naar invulling driehoek Joure Zuid
Breed onderzoek naar invulling driehoek Joure Zuid

JOURE - Sinds het verleggen van de snelweg A7 bij Joure en het grotendeels verwijderen van de geluidswal is er een groot open terrein overgebleven aan de rand van de vlecke. ,,Dit biedt zowel kansen voor een nieuw gezicht van Joure als voor een nieuwe invulling van het gebied’’, aldus De Fryske Marren. Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de raad voor om de mogelijkheden voor dit gebied breed te onderzoeken. ,,Op die manier worden de wensen, kansen en zorgen van belanghebbenden en betrokkenen goed in beeld gebracht.’’

,,Hjir leit in prachtige mooglikheid om te sjen yn hoefier it gebiet in bydrage leverje kin oan de langetermyndoelstellings en de opjeften wêr ús gemeente foar stiet. Sa lizze der kânsen op it mêd fan de wenningkrisis, herstel bioferskaat, duorsumens, klimaatadaptaasje en leefberens foar De Jouwer en omjouwing. Ynwenners, ûndernimmers en ferieningen wurde útnûge om mei te tinken yn dizze kânsen en opjeften”, aldus wethâlder Chris van Hes.

Gebied Driehoek Joure Zuid
De grond tussen de Parallelwei en de A6 wordt ook wel de Driehoek Joure Zuid genoemd. Dit gebied is in particuliere handen en wordt nu gebruikt als agrarische grond. Voor deze grond is in april 2022 het voorkeursrecht gevestigd. Het vestigen van het voorkeursrecht geeft aan de gemeente het eerste recht van koop.

Voorstel voor onderzoek
Tijdens het brede onderzoek worden de wensen, kansen en zorgen in beeld gebracht van verschillende doelgroepen. Denk aan inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere belangstellenden.

Op basis van alle informatie en inbreng worden er scenario’s gemaakt en uiteindelijk aan de raad voorgelegd. ,,Als eenmaal bekend is welke ontwikkelrichting het meest wenselijk is wordt die in samenspraak met belanghebbenden uitgewerkt.’’