Vooruitblik op de Commissievergaderingen van 11 en 14 september

Politiek
Afbeelding

HEERENVEEN - De raadscommissies vergaderen op 11 en 14 september 2023. Lees de toelichting op de vergaderingen hieronder in de Vooruitblik.

Inwoners mogen tijdens een commissievergadering aan de raadsleden hun mening geven over een onderwerp op de agenda. Dat kan met een filmpje van max 5 minuten, brief of mail. Inwoners kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 7 september 2023 12.00 uur (SaZa) of 12 september 12.00 uur (AZ en ROM) aanmelden bij griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.

In de commissievergadering worden raadsvoorstellen meningsvormend besproken door de raadscommissie. In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit over de raadsvoorstellen.

Vergaderingen, agenda’s en stukken van de raad staan op www.heerenveen.nl/vergadering-kijken.

De vergaderingen zijn openbaar en kunnen gevolgd worden in de raadszaal en digitaal via bovenstaande link.

Vooruitblik Commissievergaderingen op 11 en 14 september 2023

11 september 19.30 uur | Commissie SaZa | raadszaal

Kinderburgemeester

Dit agendapunt is geagendeerd op verzoek van raadslid J.J. Buwalda (PvdA). 

Vragen van J.J. Buwalda aan de commissie SAZA-leden en bespreekpunten:

  • Delen de leden van de Saza-commissie de mening dat de uitwerking van deze motie op zich laat wachten en zien de leden ook de uitwerking van de motie en daarmee een voorstel nog dit jaar behandeld worden, zodat de mogelijke benoeming van een kinderburgemeester in het eerste of tweede jaar van onze nieuwe burgemeester/voorzitter van de raad een feit is?
  • Hoe kijken de leden van de commissie naar een jongerenberaad versus jongeren per thema te bevragen?

Beoogd effect: Dat de motie versneld wordt uitgewerkt zodat de raad een beslissing kan nemen en we wellicht in 2024/2025 de eerste kinderburgemeester in gemeente Heerenveen kunnen benoemen.

Update Thialf

Bij dit agendapunt kan het college mededelingen doen over Thialf.

14 september 19.30 uur | Commissie AZ | raadszaal

Verordening en instellen Rekenkamer gemeente Heerenveen 2023

De Wet versterking decentrale rekenkamers is op 1 januari 2023 in werking getreden. Per 1 januari 2024 moeten alle gemeenten een wettelijke lokale rekenkamer hebben ingesteld, eventueel samen met andere gemeenten. Het jaar 2023 is een overgangsjaar. Dit voorstel, voorbereid in overleg met de auditcommissie, voorziet in een actuele verordening gemeentelijke Rekenkamer, de instelling van de Rekenkamer en de benoeming van haar leden.

Energiefonds Heerenveen

In het duurzaamheidsprogramma 2019-2022 is het ontwikkelen van een duurzaamheidsfonds als één van de activiteiten opgenomen. De raad heeft in 2019 de bestemmingsreserve ‘Duurzaamheidsfonds’ ingesteld en in 2021 € 400.000 in deze reserve gestort. Sinds 2019 is een aantal zonneparken ontwikkeld in onze gemeente. Waar mogelijk hebben we initiatiefnemers gevraagd om een incidentele of structurele bijdrage aan het nog te ontwikkelen fonds. Hierdoor is de financiering van het fonds de afgelopen jaren toegenomen tot op 31 december 2022 een totaalbedrag van € 634.562.

Sinds 2019 is de wereld om ons heen veranderd. Op landelijk niveau zijn de opgaven concreter en groter geworden en subsidies en leenmogelijkheden opengesteld en lokaal hebben de verkiezingen in 2022 geleid tot een andere benadering van het thema ‘duurzaamheid’. Al deze ontwikkelingen samen hebben tot gevolg dat we nu voorstellen anders invulling te geven aan het fonds dan de oorspronkelijke gedachten in 2019. Een en ander is in de startnotitie uitgeschreven.

Verduurzaming gemeentelijk sportcentrum

Sportstad heeft het jaar 2022 positief afgesloten waardoor er eenmalig ruimte is om dividend uit te keren aan beide aandeelhouders. Gemeente Heerenveen ontvangt van Sportstad een dividendbedrag van € 323.500. Voorgesteld wordt dat bedrag in de vorm van een incidenteel budget in 2023 voor de verduurzaming van Gemeentelijk Sportcentrum beschikbaar te stellen.

Sportstad heeft zich als geheel in het kader van de wereldwijde klimaatdoelstellingen tot doel gesteld:

• 25% reductie van energieverbruik (warmte en elektra) te realiseren;

• Per 2030 geen gasverbruik meer te hebben en energieneutraal te draaien.

De doelstellingen gelden ook voor het Gemeentelijk Sportcentrum (gemeente Heerenveen 100% aandeelhouder/eigenaar), dat Sportstad van de Gemeentelijk Sportcentrum BV huurt (initiële huurtermijn loopt af medio 2026). Sportstad wil de verduurzaming in verschillende fasen uitvoeren. Voor een deel van de eerste fase Gemeentelijk Sportcentrum heeft Sportstad € 323.500 subsidie aangevraagd. Dit betreft een erkende energiebesparende maatregel met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar (wettelijk verplicht voor gebouweneigenaar) en de aanschaf van een batterypack.

Begrotingswijziging FUMO

Van de gemeenschappelijke regeling (GR) Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is de begrotingswijzing 2024 ontvangen. In artikel 28 van de GR FUMO is bepaald dat de gemeenteraad bevoegd is een zienswijze over de begrotingswijziging naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur van de FUMO. Dit kan tot 10 oktober 2023.

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van haar deelnemers, de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. De FUMO zet zich in voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslân. De FUMO schrijft vergunningen, houdt toezicht bij bedrijven en handhaaft waar nodig. Specialisten geven ook advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken.

Initiatiefvoorstel referendumverordening

De raadsleden Jan van der Veen en Dimph van Ruth (SP) leggen een initiatiefvoorstel referendumverordening voor aan de raad. Met dit initiatiefvoorstel willen de raadsleden een extra mogelijkheid bieden aan inwoners om mee te doen in de besluitvorming. Op 25 mei nam de raad het besluit om het college te vragen om wensen en bedenkingen over het initiatiefvoorstel Referendumverordening, zodat het initiatiefvoorstel in de raad van 25 september 2023 inhoudelijk kan worden besproken.

Raadsbrief Stand van zaken Lelylijn (op verzoek van de FNP)

Op verzoek van raadslid Ate Eijer (FNP) wordt deze raadsbrief geagendeerd in de commissie.

Vragen voor collegaraadsleden en bespreekpunten:

  • Wat is de mearwearde fan de komst fan de Lelyline mei in stasjon op It Hearrenfean?
  • Wat binne de gefolgen foar it projekt no’t de provinsjes in ôfwachtsjende hâlding oannimme?
  • Moatte wy noch fêsthâlde oan it eardere beslút fan dizze ried om al it mooglike te dwaan om de oanlis fan de Lelyline te befoarderjen? Lûke wy hjirmei net op oan in dea hynder?

Beoogd effect: Hjirmei dúdlikheid krije oer de posysje fan de gemeente Hearrenfean yn dit projekt sjoen nei de werklikheid.

14 september 21.00 uur | Commissie ROM | raadszaal

Voorbereidingskrediet herontwikkeling oude school SWS de Nijewier (Aengwirderweg 284) in Tjalleberd

Nadat de basisschool SWS de Nijewier is verhuisd naar de nieuwe locatie nabij het MFA in Tjalleberd is de oude school leeg komen te staan. Het pand is gemeentelijke eigendom en daarom is de gemeente verantwoordelijk voor het leegstandsbeheer. Maandelijks kost dit de gemeente ongeveer € 4.000 zonder dat hier inkomsten tegenover staan. Verder is in maart 2021 vanuit het dorp het initiatief gekomen om woningbouw te realiseren op deze locatie. In juni 2022 is hierover een presentatie gegeven door het plaatselijk belang aan de gemeenteraad. De raad heeft uitgesproken dat er een wens is te onderzoeken of woningbouw op deze locatie mogelijk is. Aansluitend heeft het college de opdracht gegeven in gesprek te gaan met het dorp en de mogelijkheden te verkennen om het plan te realiseren.

Het afgelopen jaar zijn diverse gesprekken met het dorp gevoerd en is er overeenstemming bereikt over de belangrijkste doelen van de ontwikkeling. Er is een duidelijke wens voor extra woningbouw in het goedkopere segment. Als specifieke doelgroep worden starters genoemd, waarvoor zowel huur als koopwoningen tekort zijn in het dorp. In de eerste aanzet was het verzoek van plaatselijk belang om de ontwikkeling te gunnen aan een groep bouwers uit het dorp zelf. Een gunning op deze manier is niet mogelijk lettend op het Didam-arrest. De gemeente is eigenaar van de grond en het gebouw en is dus verplicht tot een openbare aanbesteding. Afgesproken is dat er in de initiatieffase, voorafgaand aan de aanbesteding, nauw zal worden samengewerkt tussen gemeente en het dorp. De goede samenwerking heeft zich inmiddels vertaald in duidelijke uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling. Met deze uitgangspunten kan een aanbesteding worden opgestart en een bestemmingsplanwijziging in gang worden gezet. Voor de kosten die hiervoor gemaakt worden wordt in dit voorstel een krediet aangevraagd.

Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op Koornbeursweg 1 te Heerenveen

In december 2019 is de centrumvisie ‘Centrum Heerenveen: ook ’n gouden plak’ door de gemeenteraad vastgesteld. In dat visiedocument is de ambitie vastgelegd om van het centrum een plek te maken die sfeervol en gastvrij is en waar bezoekers langer blijven en vaker terugkomen. Deze centrumvisie vormt de kapstok voor het toekomstbestendig maken van het centrum van Heerenveen. In deze centrumvisie is vastgesteld dat er voor de oostelijke rand van het centrum verscheidene opgaven, kansen en uitdagingen liggen. De grootste opgave is om deze gehele rand integraal te ontwikkelen zodat de ruimtelijke samenhang gewaarborgd blijft.

Op 27 januari 2022 werd de visie op centrum-oost ’n Gouden Rand vastgesteld. In deze stedenbouwkundige uitwerking van dit deel van de centrumvisie wordt voor het Burgemeester Kuperusplein voorgesteld om een ondergrondse parkeergarage te realiseren in combinatie met meer woningen en meer groen, waardoor een mooie ontmoetingsplek ontstaat. In de voorliggende uitwerking wordt uitgegaan van een verplaatsing van de bibliotheek en een herontwikkeling van de huidige bibliotheeklocatie voor onder andere woningbouw. In de afgelopen periode is het naastgelegen voormalige ABN-AMRO-pand verkocht aan een ontwikkelaar/belegger. Daarnaast bereikte ons het bericht dat ook het voormalige ING-pand, Koornbeursweg 1 te Heerenveen (andere zijde van de bibliotheeklocatie), ter verkoop wordt aangeboden.

Bestemmingsplan Gentiaansingel en K. Molweg, Jubbega

Het voorgestelde bestemmingsplan heeft betrekking op twee ontwikkellocaties aan de K. Molweg en de Gentiaansingel te Jubbega. Bij ontwikkellocatie 1, aan de K. Molweg, worden 11 starterswoningen (sociale koop) gerealiseerd ter vervanging van de bestaande woningen. Bij ontwikkellocatie 2, aan de Gentiaansingel, worden 11 sociale huurwoningen gerealiseerd, ook ter vervanging van de bestaande woningen. Het initiatief past vanwege de toevoeging van woningbouw niet in het huidige bestemmingsplan, een nieuw bestemmingsplan is benodigd. Er is tijdens de inzageperiode één zienswijze ingediend.