Vooruitblik op de Commissievergaderingen van 8 en 11 april

Politiek
Gemeentehuis
Gemeentehuis Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - De raadscommissies vergaderen op 8 en 11 april 2024. Lees de toelichting op de vergaderingen hieronder in de Vooruitblik.

Inwoners mogen tijdens een commissievergadering aan de raadsleden hun mening vertellen over een onderwerp. Dat kan met een filmpje van max 5 minuten, brief of mail. Inwoners kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 11 maart 2024 om 15.00 uur aanmelden bij griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700. 

In de commissievergadering worden raadsvoorstellen meningsvormend besproken door de raadscommissie. In de raadsvergadering van 25 april 2024 neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit over de raadsvoorstellen.

Vergaderingen, agenda’s en stukken van de raad staan op https://heerenveen.bestuurlijkeinformatie.nl/.

De vergaderingen zijn openbaar. Iedereen is welkom om de vergaderingen bij te wonen in de raadszaal. Ook kunnen de vergaderingen digitaal gevolgd worden via bovenstaande link.

Vooruitblik Commissievergaderingen op 

8 april 19.30 uur | raadszaal

Aanvullend krediet parkeergarage Burgemeester Kuperusplein Heerenveen

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het voorstel om door te gaan met de bouw van een parkeergarage met 350 parkeerplaatsen. Om de bouw van de parkeergarage mogelijk te maken, wordt voorgesteld om:

  • In te stemmen met een aanvullend investeringskrediet van € 9,4 miljoen. Hiermee komt de totale investering op € 24,1 miljoen. Dit krediet is vastgesteld als maximumbedrag.
  • De ontvangen impulssubsidie winkelgebieden van circa € 4,059 miljoen als volgt in te zetten:

€ 3,1 miljoen om de extra kosten van de parkeergarage te dekken.

€ 959.000 voor de vergroening van het openbaar gebied, zoals het Burgemeester Kuperus-plein en Gashoudersplein.

  • Vanaf 2027 jaarlijks een bedrag van € 162.000 op te nemen in de begroting voor de parkeergarage.
  • Nu eenmalig € 1,865 miljoen beschikbaar stellen voor de aan- en verkoop van de supermarkt en dit storten in een nieuwe bestemmingsreserve ‘Centrumvisie Heerenveen’.
  • In 2027 opnemen in de begroting:

Aankoop van de supermarkt: € 3,0 miljoen.

Verkoop van de betreffende locatie voor herontwikkeling: € 1,135 miljoen.

Het tekort van € 1,865 dekken uit de bestemmingsreserve ‘Centrumvisie Heerenveen’.

Herontwikkeling ABC-complex

De raad wordt verzocht in te stemmen met het aangaan van een overeenkomst tussen de gemeente, HCO B.V. en Nardinc Vastgoed B.V. voor de herontwikkeling ABC-complex.

De herontwikkeling betekent dat het ABC-complex zal worden gesloopt en vervangen door nieuwe gebouwen met woningen, een bibliotheek en commerciële ruimtes. In de overeenkomst staan de stappen die genomen moeten worden, de verantwoordelijkheden van elke partij en de wijze van samenwerking. Om de plankosten te betalen wordt aan de raad gevraagd om een jaarlijkse verhoging van de begroting voor de jaren 2024 tot en met 2027, met € 34.250 voor zowel lasten als baten.

De herontwikkeling van het ABC-complex en de realisatie van de parkeergarage zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder de aanleg van de parkeergarage vóór 2030 is de verplaatsing van de supermarkt niet mogelijk. En zonder deze verplaatsing ontbreekt de basis voor de herontwikkeling van het ABC-complex. De financiering van de aan- en verkoop van het A-deel van het ABC-complex, is onderdeel van het raadsvoorstel aanvullend krediet parkeergarage Burgemeester Kuperusplein Heerenveen.

Het is de wens om dit te bereiken met deze herontwikkeling:

  • Het versterken van de aantrekkelijkheid van het centrum.
  • Het verminderen van de hoeveelheid commerciële ruimte, wat leidt tot een compact en compleet centrum.
  • De ontwikkeling van een cultuurkwartier met een vernieuwd bibliotheekconcept.
  • Het toevoegen van levendigheid door commerciële ruimtes om te vormen tot woonruimtes.
  • De uitbreiding van het woningaanbod in Heerenveen, met de toevoeging van (betaalbare) woningen.

Vervolgstap horeca recreatiegebied De Heide

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en beperkingen van het realiseren van een horecagelegenheid in recreatiegebied De Heide. De raad wordt gevraagd om in 2024 een budget van € 45.000 beschikbaar te stellen voor een prijsvraag om zo een horecaondernemer te selecteren voor de realisatie en exploitatie van een horecagelegenheid in het recreatiegebied De Heide.

Ook wordt de raad gevraagd om in 2025 een krediet van € 185.000 beschikbaar te stellen om de benodigde nutsvoorzieningen aan te leggen. De vaste lasten voor dit krediet zijn € 9.000 per jaar. Voorgesteld wordt om deze jaarlijkse lasten te dekken door € 3.000 uit de rioolheffing en € 6.000 uit de opbrengsten voor het beschikbaar stellen van de grond.

Calamiteitenroute
 
De raad wordt gevraagd een aanvullend investeringskrediet van € 22.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een calamiteitenroute industrieterrein Kanaal. Dit is een tweede route die gebruikt kan worden als zich een calamiteit voor doet op het industrieterrein Kanaal.

Het is de bedoeling om de ontsluitingsroute te maken vanaf De Werf ter hoogte van nummer 30 langs de spoorlijn en via de onderberm van Rijksweg A7 aansluitend op de Rijksweg A7 voor het einde van het weefvak.

Het totale krediet voor de ontsluitingsroute/calamiteitenroute komt op € 504.000. De vaste lasten voor dit krediet zijn € 1.200 per jaar. Voorgesteld wordt om deze jaarlijkse lasten mee te nemen in de perspectiefnota 2024 en de themabegroting 2025.

11 april 19.30 uur | raadszaal

Ontwerpbegroting 2025 FUMO

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om een zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur (DB) van de FUMO. In de ontwerpbegroting worden de financiële plannen en prioriteiten uiteengezet. Aan de raad wordt voorgesteld om geen zienswijze over de ontwerpbegroting in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de FUMO.

De FUMO is de omgevingsdienst van Fryslân. De FUMO geeft advies, verstrekt vergunningen en houdt toezicht op het gebied van natuur- en milieuwet- en regelgeving. Dat doet de FUMO voor de bedrijven en inwoners van Fryslân, in opdracht van alle 18 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân; de deelnemers.

De FUMO is een gemeenschappelijke regeling op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. In de gemeenschappelijke regeling FUMO hebben de deelnemers vastgelegd wat het doel is van de FUMO, welke taken de FUMO uitvoert, hoe de FUMO wordt bestuurd en hoe de financiën zijn geregeld.

Pieter Hofstra, secretaris/directeur, en Floris van der Lecq, controller, beiden werkzaam bij de FUMO, geven een toelichting tijdens de commissievergadering.

Energiepark Klaverblad NoordOost (KNO) te Heerenveen

De raad wordt gevraagd om een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 3.407.500 waarmee een perceel grond van 29,5 hectare kan worden verworven, zodat Energiepark Klaverblad Noordoost kan worden gerealiseerd.

Dit Energiepark maakt onderdeel uit van het ‘Masterplan Klaverblad Noord-Oost’. Met het Masterplan wordt op het terrein van Klaverblad Noordoost een bedrijventerrein, een zonnepark en natuur-inclusieve landbouw gerealiseerd. Er wordt invulling gegeven aan de door de raad aangenomen motie ‘Verklaar de weidevogels niet vogelvrij’.

Voorbereidingskrediet uitbreiding Akkrum

De raad wordt gevraagd om € 120.000 beschikbaar te stellen om een concreet plan te maken voor nieuwe woningen in Akkrum. Ten grondslag hieraan ligt het toekomstplan de Schetsschuit. Dit toekomstplan is met inwoners tot stand gekomen en zo het resultaat van gezamenlijke ideeën over het vormgeven van Akkrum-Nes tot het jaar 2030 en verder tot 2050.

Subsidieregeling energie-initiatieven energiefonds gemeente Heerenveen

De raad wordt gevraagd om € 200.000 beschikbaar te stellen voor de subsidieregeling energie-initiatieven energiefonds gemeente Heerenveen. Voorstel aan de raad is om het bedrag van € 200.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve energiefonds.

Het energiefonds heeft als doel duurzame initiatieven vanuit de mienskip te bevorderen en te ondersteunen. Het is bedoeld om inwoners en collectieven de kans te geven hun duurzame doelen en wensen te verwezenlijken. Hierbij ligt de focus vooral op activiteiten waar momenteel weinig tot geen financieringsmogelijkheden voor zijn. Dit initiatief draagt bij aan een groenere en duurzamere toekomst voor de gemeente Heerenveen. De gemeenteraad heeft duurzaamheid als één van de speerpunten benoemd in deze bestuursperiode.

Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Recreatieschap Marrekrite

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om een zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 in te dienen bij het dagelijks bestuur van Recreatieschap Marrekrite. In de ontwerpbegroting worden de financiële plannen en prioriteiten uiteengezet. Aan de raad wordt voorgesteld om geen zienswijze over de ontwerpbegroting in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Marrekrite.

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Recreatieschap Marrekrite is een samenwerkingsverband dat tot doel heeft de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen op het gebied van een evenwichtige en gecoördineerde ontwikkeling van de watersport en andere vormen van recreatie op en aan het water. Dit gebeurt met inachtneming van de belangen van natuur en landschap.

Aanpassing GR Bedrijvenparken A7

De raad wordt gevraagd geen zienswijze in te dienen op de ontwerpwijziging gemeenschappelijke (GR) Bedrijvenparken A7 en aan het college toestemming te geven om de wijziging van de GR Bedrijvenparken A7vast te stellen. De wijziging is gevolg van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), die de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen beoogt te versterken.


De Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenparken A7 is een samenwerkingsverband dat betrekking heeft op de exploitatie van de bedrijventerreinen Businesspark Friesland-West en Haskerveen. Deze regeling ondersteunt de ambities op het gebied van een aantrekkelijk en stevig ondernemersklimaat, economische ontwikkeling en de uitgifte van bedrijventerreinen. Dit dit overeenkomstig het in 1989 door de gemeenten Skarsterlân en Heerenveen gesloten convenant.

Bestemmmingsplan Burdinewei 2 Nes

De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan voor Burdinewei 2 in Nes vast te stellen. Met deze bestemmingsplanwijziging wordt reguliere bewoning op het betreffende perceel mogelijk gemaakt middels toepassing van de Wet plattelandswoning. Deze wet maakt omzetting van een voormalige agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning mogelijk, zonder dat het agrarische bedrijf waar de woning toe behoorde, wordt belemmerd in de bedrijfsvoering. Om dit mogelijk te maken heeft het ontwerpbestemmingsplan betrekking op het totale perceel waar ook de manege onderdeel uitmaakt.

Het ontwerpbestemmingsplan is zes weken ter inzage gelegd. Tijdens de inzagetermijn kwamen geen zienswijzen binnen. Nu ligt het bestemmingsplan ter vaststelling voor. Na de vaststelling door de gemeenteraad wordt het vastgestelde bestemmingsplan bekend gemaakt in de Heerenveense Courant en het Gemeenteblad. Hierna bestaat voor belanghebbenden gedurende zes weken de mogelijkheid beroep aan te tekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verklaring van geen bedenkingen Heechein tegenover nummers 30 t/m 42 (lokaal bekend als Tsjerkebleek) te Akkrum

De raad wordt gevraagd een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het aanleggen van een parkeerterrein op de locatie Heechein, tegenover nummers 30 t/m 42 (lokaal bekend als Tsjerkebleek) te Akkrum. Dit betekent dat als de raad geen bezwaren heeft tegen dit project en het parkeerterrein kan worden aangelegd.

Als er geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, wordt deze automatisch beschouwd als de definitieve verklaring van geen bedenkingen. Als er geen bezwaren zijn, wordt het parkeerterrein zonder verdere hindernissen gerealiseerd.

Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Ambion

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van mevrouw K.H.A. Zwiers en de heer R.A. Storm als leden van de Raad van Toezicht van het schoolbestuur Stichting Ambion.

De Statuten van Stichting Ambion bepalen dat de raad van de gemeente Heerenveen en ook die van De Fryske Marren) de leden van de Raad van Toezicht benoemd. De reden hiervoor is dat Ambion een openbaar schoolbestuur is met scholen in de gemeente Heerenveen en in de gemeente De Fryske Marren. Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs heeft de gemeente een toezichthoudende taak op het openbaar onderwijs.

Verantwoording fractievergoeding 2023

De raad wordt gevraagd om de definitieve fractievergoeding 2023 voor de fracties van de gemeenteraad van Heerenveen vast te stellen voor het verantwoordingsjaar 2023.

De fracties in de gemeenteraad ontvangen jaarlijks een fractievergoeding op basis van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Heerenveen 2021. Deze vergoeding stelt hen in staat hun rol als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur te versterken. Jaarlijks leggen de fracties verantwoording af over de besteding van deze middelen.