Terugblik op de Raadsvergadering van19 oktober 2023

Politiek
Afbeelding

HEERENVEEN - In de onderstaande tekst een Terugblik op de raadsvergadering van maandag 19 oktober 2023. 

We vertellen wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem gestemd is. Alle stukken en de complete agenda met de uitzending vind je op de website.

Netcongestie

Raadslid Rolie Tromp (VVD) stelde vragen over netcongestie naar aanleiding van de brief van Liander die ontvangen is door de raad op 18 oktober. De vragen zijn beantwoord door wethouder Zoetendal.

Donatie 1 euro per inwoner voor hulpverlening na aardbeving Marokko

De gemeenteraad maakt €1,00 per inwoner over op giro 6868 voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Het bedrag van €51.120,- wordt gedekt uit de algemene reserve.

Gelet op de humanitaire ramp als gevolg van de aardbeving in Marokko stelde de raad een donatie voor. Het voorstel ligt in lijn met het eerdere raadsbesluit van 23 februari 2023 om geld te doneren voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Controleprotocol en normenkader jaarrekening 2023

De gemeenteraad heeft het controleprotocol vastgesteld, inclusief het normenkader jaarrekening 2023. Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen bij deze controle en de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening van de gemeente Heerenveen.

Ook geeft dit controleprotocol de verantwoordingsgrens aan ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording door het college en de rapporteringsgrens ten behoeve van het opnemen en toelichten van geconstateerde onrechtmatigheden door het college in de bedrijfsvoering paragraaf vast te leggen. Het normenkader wordt komend jaar verder aangepast naar de systematiek van de rechtmatigheidsverantwoording.

Specifieke Uitkering Zwembaden en IJsbanen (SPUK IJZ) coronaschade tranches III en IV

De gemeenteraad stelt de rijksuitkering SPUK IJZ tranches III en IV coronaschade ad. € 224.029,- beschikbaar voor Thialf.

Thialf heeft eind 2022 via de gemeente een beroep gedaan op vergoeding van coronaschade bij het Ministerie van VWS. VWS had hiervoor een regeling (SPUK IJZ tranches III en IV) opengesteld over de periode november/december 2021 en januari 2022. In overleg met VWS in het begin van 2023 is vastgesteld, dat Thialf aanspraak kan maken op een bedrag van € 224.029,-. De betreft geoormerkt geld, dat alleen voor dit doel kan worden aangewend. De middelen zijn door VWS al overgemaakt aan de gemeente.

Verordening nadeelcompensatie

De gemeenteraad heeft de verordening nadeelcompensatie Gemeente Heerenveen vastgesteld. De bevoegdheid om te beslissen op verzoeken tot nadeelcompensatie ligt bij het college. Deze verordening treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van titel 4.5. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Omgevingswet (Ow). Met dit besluit wordt de Algemene Regeling Nadeelcompensatie Gemeente Heerenveen en de Procedureverordening Planschadevergoeding 2008 ingetrokken op de datum van intrekking van deze verordening te bepalen op de datum van de inwerkingtreding van de Verordening nadeelcompensatie.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. In de Omgevingswet is een nadeelcompensatieregeling opgenomen die aansluit op de generieke regeling uit de Awb (titel 4.5. van de Awb). Dit is een algemene regeling van vergoeding van schade door rechtmatig overheidshandelen.

Vooruitlopend op de nadeelcompensatieregeling van de Awb had het college en de raad een Algemene Regeling Nadeelcompensatie vastgesteld. Ook is er een Procedureverordening Planschadevergoeding die specifiek over de afhandeling van planschade gaat.

De Verordening nadeelcompensatie die nu is vastgesteld sluit aan op de Awb en de Omgevingswet, maar houdt ook rekening met de eerder gemaakte keuzes over het heffen recht en aanstellen van een adviescommissie. Verder is de keuze gemaakt om de huidige nadeelcompensatieregeling voor Kabels en Leidingen in stand te laten omdat deze beter aansluit bij de werkwijze met netbeheerders.

De Verordening nadeelcompensatie heeft geen betrekking op schade die valt onder regelingen uit de Omgevingswet, afdelingen 15.2, 15.3, 15.4 en 15.5: schade bij gedoogplichten, bij onteigening, bij voorkeursrecht, door in het wild levende dieren.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Marrekrite

De gemeenteraad geeft het college van B&W toestemming om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Marrekrite vast te stellen.

Aanleiding om de tekst van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Marrekrite aan te passen was een wetswijziging. De gemeenteraad van Heerenveen heeft eind 2022 een conceptregeling toegezonden gekregen. De gemeenteraad van Heerenveen heeft besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De deelnemers van Recreatieschap de Marrekrite kregen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Deze zijn in het resultaat meegenomen.

Aanbesteding accountantsdiensten

Het besluit over de aanbesteding accountantsdiensten wordt maandag 23 oktober 2023 genomen door de raad. Omdat bij het stemmen over een amendement de stemmen staakten, moet dit besluit in een nieuwe raadsvergadering opnieuw in stemming worden gebracht.

Herinrichting Kernwinkelgebied Centrum Heerenveen

De gemeenteraad neemt bij de vaststelling van de Themabegroting 2024-2027 een besluit over het beschikbaar stellen van een krediet van € 3.65 miljoen voor de Herinrichting Kernwinkelgebied. Fractie D66 heeft hiervoor een verzoek ingediend.

Eén van de centrale projecten binnen het Programma Centrum Heerenveen is de herinrichting van het kernwinkelgebied, bekend als gebiedsdeal A. Vóór de zomer heeft het college de raad een brief toegezonden over de tussenstand van dit project. Inmiddels is het Schets Ontwerp opgeleverd en wordt nu verder gewerkt aan detaillering in een Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp. Het doel is om het Definitief Ontwerp voor het einde van het jaar op te leveren. Definitieve uitvoering staat gepland vanaf het derde kwartaal van 2024. Het Schets Ontwerp wordt aan de raad ter informatie bij deze kredietaanvraag aangeboden. Het Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp volgen later ter informatie, als nadere uitwerking binnen de in dit voorstel opgenomen beschikbaar te stellen middelen.

De totale kosten voor de uitvoering zijn, op basis van het huidige Schets Ontwerp, geraamd op € 3,65 miljoen. Voor de uitvoering van de plannen is op dit moment een budget van € 900.000 beschikbaar vanuit het Investeringsprogramma Centrum Heerenveen. Het gaat hier om middelen voor het opwaarderen van het centrum in overeenstemming met de ambities. Het verschil (€ 2,75 miljoen) wordt verwerkt in de Themabegroting 2024-2027.

Beleidsnotitie voorstellen bestaanszekerheid

De gemeenteraad heeft in de begroting 2024 een bedrag van € 400.000,- beschikbaar gesteld voor een aanpassing in het beleid bestaanszekerheid.

Bestaanszekerheid heeft prioriteit in de raadsagenda 2022-2026. Bij de informatiemarkt en het kaderstellend debat is afgesproken om uit te gaan van de volgende definitie van bestaanszekerheid:

Bestaanszekerheid in de gemeente Heerenveen is het hebben van “een stabiel en voldoende besteedbaar inkomen, van toegang tot betaalbare zorg en de mogelijkheid tot gezond eten, gelijke kansen in het onderwijs, veilig en fatsoenlijk werken en betaalbaar wonen.

In de motie van 13 juli jl. heeft het college de opdracht gekregen om een beleidsnotitie bestaanszekerheid aan de raad voor te leggen met keuzes en financiële consequenties zodat de raad richtinggevende uitspraken kan doen die verwerkt worden in de begroting.

Het beschikbaar gestelde bedrag is onder andere bedoeld voor structurele ondersteuning aan lokale organisaties en initiatieven die ervoor zorgen dat de inwoners kunnen blijven meedoen met sport en cultuur en om meer mensen te helpen aan werk. 

De gemeenteraad vraagt het college de taakstelling van € 150.000,- op de AV Frieso te schrappen en dit bedrag in 2024 te dekken uit het begrotingssaldo 2024. Tevens bij de behandeling van MJP 2025 een besluit te nemen over het al dan niet voortzetten AV Frieso/HZR in 2025 en volgende jaren. De raadsleden Arie Kamp, Marga Kuipers-Jansma, Rolie Trom en Goffe Walsweer (VVD) stemden tegen deze wijziging.

Nota Grondbeleid 2023

De gemeenteraad heeft de nota Grondbeleid 2023 vastgesteld. De raad stelt een bedrag beschikbaar van € 50.000,- voor het opstellen van de aanvullende notities zoals genoemd in de Nota Grondbeleid 2023.

Grondbeleid is zowel in juridisch als financieel opzicht instrumenteel van aard, en is volgend ten aanzien van de doelstellingen die de gemeente heeft gesteld met betrekking tot de sectoraal gerichte beleidsvelden.

Het vaststellen van een nota Grondbeleid ondersteunt drie doelen:

Sturen: eenduidige en toetsbare kaders, beleid en werkwijze formuleren voor sturing en beheersing van het grondbeleid.

Faciliteren: middelen, instrumenten en strategieën aandragen en met elkaar in relatie brengen om de (ruimtelijke) beleidsdoelstellingen van de gemeente te ondersteunen en te realiseren.

Informeren: zorgdragen voor een transparant grondbeleid door passende informatie over alle aspecten voor zowel het bestuur, de interne organisatie als voor externe partijen.

Woonvisie

De gemeenteraad heeft de woonvisie “Woonvisie Heerenveen 2023-2028. Een buitengewone plek om thuis te komen.” vastgesteld voor de periode tot 31-12-2028. De raad heeft kennis genomen van de reacties op ingediende zienswijzen en van de resultaten van het onderzoek “Botsproef. Brede effecten van uitgangspunt betaalbaarheid in de woonvisie”. De raad heeft de woonvisie “Woonvisie gemeente Heerenveen 2015-2020” en het bijbehorend addendum ingetrokken. Bij de totstandkoming van dit besluit heeft het college een toezegging gedaan over goed verhuurderschap.

Wonen en volkshuisvesting heeft prioriteit in de raadsagenda 2022-2026. De Woonvisie Heerenveen 2023-2028 behandelt recente landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van wonen en gaat in op de 3 kwaliteiten en woonopgaven die specifiek gelden voor de gemeente Heerenveen. Kwaliteiten die de gemeente een aantrekkelijke woonlocatie maken, zijn bijvoorbeeld de sterke Mienskip, het afwisselende landschap, de goede bereikbaarheid, de bovenregionale voorzieningen en de economische kracht. Opgaven zijn onder andere een tekort aan (betaalbare) woningen, toenemende (dubbele) vergrijzing en de groeiende woonvraag onder bijzondere doelgroepen. Hieruit volgen eerste conclusies over de soort woningen (koop/huur, typologie, prijsklasse) waar extra behoefte naar is.

Om de kernkwaliteiten van gemeente Heerenveen te behouden en versterken, worden er vijf prioriteiten geïntroduceerd die bijdragen aan de ambitie “Heerenveen als poort naar het Noorden”. Deze prioriteiten zijn:

1. Heerenveen groeit: we groeien met minimaal 2000 woningen tot 2030

2. Een gevarieerde bevolking vraagt om het toevoegen van betaalbare woningen

3. We hechten waarde aan vitale kernen en gemengde wijken

4. Een inclusieve gemeente vraagt om een gevarieerd woonzorglandschap

5. Een duurzaam thuis staat in een klimaatadaptieve woonomgeving

Rapport Rekenkamer ‘Burgerparticipatie in de fysieke leefomgeving’

De gemeenteraad heeft op verzoek van de fracties D66 en FNP ingestemd met de conclusies van het rapport ‘Burgerparticipatie in de fysieke leefomgeving’ en de aanbevelingen over te nemen en heeft het college de opdracht gegeven om de raad bij majeure projecten (grootschalig en/of met forse impact) in de fysieke leefomgeving voorafgaand aan het participatieproces een proceskader (incl. financiën) voor te leggen en dit als processtap in het Participatiebeleidsdocument Omgevingswet op te nemen.

Tevens heeft de raad het college de opdracht gegeven om participatieprocessen te evalueren en bij de jaarlijkse evaluatie van het beleid ook op te nemen hoe de leerervaringen geborgd zijn en tot uitvoering worden gebracht.

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar burgerparticipatie in de fysieke leefomgeving. Doel van het onderzoek is om in kaart te brengen wat de ambities zijn van de gemeente en wat de huidige werkwijze en ervaringen zijn met burgerparticipatie. Uiteindelijke doel is om de raad richting mee te geven om participatie in de Omgevingswet goed tot z’n recht te laten komen. Het rapport is aan de raad toegestuurd. Het is aan de raad om over dit rapport te besluiten.

De hoofdconclusie uit het rapport is: Met het recent vastgestelde beleidskader ‘Participatiebeleid Omgevingswet gemeente Heerenveen’ stelt de gemeente kaders voor participatie in de fysieke leefomgeving. Daarmee wordt niet alleen voldaan aan de wettelijke eisen, het biedt ook een handvat om participatie professioneler toe te passen, rollen en verantwoordelijkheden bij de start van een ontwikkeling duidelijk te krijgen en verwachtingen over en weer af te stemmen. Ondanks het feit dat er tot voor kort geen uitgeschreven participatiebeleid was, spanden medewerkers zich in om participatie bij gemeentelijke initiatieven vorm te geven en kansrijke burgerinitiatieven verder te brengen. Uit de onderzochte casussen blijkt dat er grote tevredenheid is over de inspanningen van de gemeente. Toch wordt ook duidelijk dat participatie organiseren niet eenvoudig is en dat er stappen gezet kunnen worden als het gaat om professionaliteit van handelen. Dan gaat het om een meer eenduidige werkwijze ontwikkelen, evalueren van participatietrajecten en ervan leren, scholen van medewerkers om participatie vorm te geven, durven loslaten/de regie meer overlaten aan bewoners/initiatiefnemers. De raad geeft met het nieuwe participatiebeleid richting, maar kan aanvullende kaders op participatie stellen vooral bij grote ontwikkelingen. Vanuit de controlerende rol is het van belang om toe te zien op uitvoering van voorgenomen activiteiten van het college, zoals het maken van een handreiking en de uitvoering van evaluaties. Tot slot, professionalisering van participatie is niet gratis. De financiële kaders om participatie proportioneel uit te voeren zijn nog niet inzichtelijk gemaakt.

Amendement ID40 Raadskaders in participatiebeleid

De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om de raad bij majeure projecten (grootschalig en/of met forse impact) in de fysieke leefomgeving voorafgaand aan het participatieproces een proceskader (incl. financiën) voor te leggen en dit als processtap in het Participatiebeleidsdocument Omgevingswet op te nemen.